Gå til sidens hovedinnhold

Ap i regjering – nye muligheter for Innlandet

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Høstens valg kan gi landet ny regjering. Det bør velgerne i Innlandet bidra til. Arbeiderpartiet vil bruke et nytt flertall til å gi Innlandet en ny start: ny industri, nye arbeidsplasser og nye muligheter for vekst, utvikling og velferd for alle.

Arbeiderpartiet tar Innlandets kunnskapsutfordringer på alvor. Framtidas vekst og utvikling avhenger av det. I dag har vi færre innbyggere med høyere utdanning og færre kunnskaps- og forskningsmiljøer enn andre regioner. Dette finnes det politiske løsninger på. I partiprogrammet varsler vi en storstilt satsing på utdanning, forskning og kompetanse i hele landet. I Innlandet bør ambisjonen være å styrke dagens læresteder og utvikle nye, desentraliserte muligheter for høyere utdanning i f.eks. Nord-Østerdal, Valdres, Solør og Nord-Gudbrandsdal.

Arbeiderpartiet tar på alvor behovet for gode fagarbeidere. Hvis færre velger yrkesfag, vil Innlandet mangle fagarbeidere i bygg og anlegg, industri, serviceyrker og helsefag. Et slikt scenario kan ikke møtes passivt. Vi må sørge for at Innlandets posisjon som det sterkeste fylket i landet på yrkesfag, forsterkes og videreutvikles.

Arbeiderpartiet tar Innlandets kapitalutfordringer på alvor. Vår region har færre sterke kapitalmiljøer enn andre. Eierskapet i mange større bedrifter ligger utenfor regionen. Dette bremser Innlandets muligheter. Kapital trengs for vekst og utvikling. Mangelen på sterke, regionale eiere gjør innlandsbedrifter mer sårbare for konjunktursvingninger og nedleggelser ved konsernomstillinger. Det positive er at også kapitalutfordringen har politiske løsninger.

Arbeiderpartiet vil utvikle og forsterke det statlige eierskapet. Med staten med på kapitalsiden, kan en rekke prosjekter i Innlandet realiseres. I større grad enn i dag bør staten gå aktivt inn som partner med private eiere for å sikre langsiktig industrielt eierskap og kapital. Selskaper med potensial i Innlandet skal utvikles i Innlandet og eies fra Innlandet – gjerne i partnerskap med det store nasjonale fellesskapet som staten er.

Arbeiderpartiet tar på alvor at Innlandet har ikke vært med på oppturen som olje, gass og oppdrett har skapt andre steder. Partiprogrammet peker på hvordan statlige satsinger skal rettes inn mot næringsområder der Innlandet allerede er gode, med forutsetninger for å bli enda bedre. Reiseliv, næringsmiddelindustri, treindustri, opplevelsesnæringer og film-, tv-, spill- og programvareutvikling er gode eksempler. Og Innlandet har store muligheter knyttet til behovet for batteriteknologi og -industri.

Arbeiderpartiet vil at Innlandet skal ha vekstkraft i seg selv, ikke defineres fra f.eks. Stor-Oslo. Skal Innlandets spesielle forutsetninger tas på alvor, må virkemidlene være spesielle for Innlandet. Høyreregjeringens passive næringsnøytralitet må skrotes, og erstattes med aktiv politikk.

Næringsnøytralitet er ikke bare utilstrekkelig for Innlandet, den er skadelig: Når regjeringen senker formuesskatten, treffer de ekstremt skjevt. Ved siste kutt satt tre Oslo Vest-bydeler igjen med mer enn samtlige kommuner i Innlandet til sammen. Lavere skatt på Frogner gir lite vekst i Innlandet, det sier seg selv. Når skattekuttet finansieres med kutt i regionale utviklingsmidler, Innovasjon Norges reiselivsstøtte og andre sektorspesifikke programmer av betydning for Innlandet, kommer vi ut i minus. Denne politikken virker ikke.

Arbeiderpartiet går til valg på politikk som virker: Konkrete næringer i Innlandet skal satses på som vekstnæringer. Fylkeskommunen skal fortsatt ha en sterk rolle, både gjennom Innovasjon Norge, de regionale forskningsfondene og som forvalter av regionale utviklingsmidler. Infrastruktur som veger og jernbane må bygges ut i Innlandet, og ikke så sterkt konsentreres om de større byene slik åtte høyreår har gjort.

Fordelingsnøklene for kommunenes og fylkeskommunens økonomi må ikke brukes til å bygge ned Innlandets muligheter, slik regjeringens kutt på 110 millioner kroner for Innlandet i 2021 gjør. I stedet må staten ta sin rolle på alvor, og sørge for vekst i statlige arbeidsplasser i Innlandet innen f.eks. Forsvaret, høyskolesektoren, helse, samferdsel og administrasjon.

Innlandet må få både rammer, penger og virkemidler til å skape vekst og utvikling. Dét er Arbeiderpartiets politikk for nye muligheter i vår region.