Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til ansvarlige politikere i Ringsaker kommune

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ettersom politikerne vil holde skatter og avgifter på et moderat nivå, håper vi i Aksjonskomiteen for nytt sykehjem i Jensstuvegen at våre betraktninger rundt økonomien ved bygging av nytt sykehjem i Moelv kan være av interesse.

Til RB 15. mars 2019 uttalte helse- og omsorgssjefen i Ringsaker at han ville bygge nytt sykehjem i Moelv med 80 plasser og flotte uteområder i Jensstuvegen. Byggestart skulle være senhøsten 2020 og 326 millioner var avsatt. Rådmannen mente det ville bli dyrere. Kommunalsjef Haug sa at det skulle bygges med utvidelsesmuligheter.

Budsjettframlegget ble vedtatt av kommunestyret før jul i 2019 og omfattet forslag fra rådmannen om bygging av nytt sykehjem i Moelv med 80 plasser. Kostnadsrammen ble satt til 375 millioner. Husbankstøtte skulle være 1,824 millioner per plass.

12. februar 2020 vedtok kommunestyret funksjonsprogram for nytt sykehjem i Parkvegen med 60 plasser. Samme kostnadsramme; 375 millioner. Det skulle være mulighet for utvidelse, nye lokaler for hjemmetjeneste og kanskje et stort fellesvaskeri for flere institusjoner. Det nye forslaget var foreløpig utredet av rådmannen og skulle utredes videre fram mot forslag til ny reguleringsplan for området.

Noen økonomisk vurdering opp mot alternativet i Jensstuvegen har ingen sett. Her var forundersøkelser av byggegrunn utført med positivt resultat av Cowi AS. Her kunne også parkeringskjeller anbefales. Denne rapporten ble ikke gjort kjent for kommunestyret i forkant av møtet.

I Parkvegen var forslag om befaring av tomt avvist, først i formannskapsmøte 5/2, deretter i kommunestyret 12/2.

Vedtaket innebar at Ringsaker takket nei til 36,5 millioner i Husbankstøtte.

I forslaget til ny reguleringsplan var lokaler til hjemmetjeneste tatt ut, men kostnadsramma beholdt. Stort fellesvaskeri var ikke lenger aktuelt.

I Jensstuvegen er all infrastruktur på plass, men i Parkvegen blir det her store ekstrautgifter:

150 meter ny veg med fortau/sykkelsti.

Oppgradering pluss fortau/sykkelsti av den smale Bergvegen, ca. 100 m.

Utvidelse med anlegg av fortau/sykkelsti av Jensstuvegen fra Johansen-fabrikken til Storgata, ca. 350m.

Oppgradering av Parkvegen mellom Jensstuvegen og den nye Parkvegen, ca. 100 m. Her blir det trolig ikke plass til fortau, men gangveg gjennom Parkskauen fra parkeringsplasser i Jensstuvegen er foreslått. Disse til bruk for ansatte og besøkende.

De ferskeste pålitelige tall for vegprising vi fant på nett var fra Statens vegvesen i 2016. Da var normalpris for vegbygging med 6,5 meters bredde 50–90 tusen kr per meter. Den nye vegen gjennom Parkskauen blir på 150 m gjennom kupert, berglendt terreng og skal være 7 m bred, pluss gang-/sykkelbane. Indeksregulert kan vel dette fort bli 12–15 millioner kroner?

Sjur Strand, leder i Samferdselsutvalget i Innlandet fylkeskommune har 28/6-21 et innlegg i RB hvor han påpeker at vegprosjekter i tettbebygde strøk kan fort bli dyre: 900 m gang- og sykkelveg i Lom bygget i 2018 kom på 15 millioner. Meterpris: 17 tusen kroner. Drøye 300 m fortau på Dombås kostet 13 millioner. Meterpris: Opp mot 43 tusen kroner.

Utenom nyanlegget i Parkskauen trenger vi til sammen 550 m med oppgradering av veg pluss gang-/sykkelveg. Får vi dette for 35 000 kr per meter? I så fall blir prisen 19,3 millioner kr. Da blir samlede vegutgifter ca. 33 millioner. Kommunen mener at vi kan få det for 12 millioner.

Da spør vi oss om hvor realistiske kommunens estimater for andre ekstrautgifter er: 10 millioner for midlertidig flytting av Moelv Barnehage med 56 unger og 10 millioner for sprengning og kjøring av stein fra den bratte og berglendte tomta i Parkvegen.

Fra forprosjektering til gjennomføring av prosjekter i bygg- og anlegg er det vanlig å regne 25 % prisøkning. Et realistisk tall for disse to postene kan da bli 25 millioner.

80 nye parkeringsplasser er planlagt. Ny VA-ledning må ifølge forslag til reguleringsplan og legges til Storgata eller Åsmarkvegen. I begge tilfeller trengs det ca. 150 m grøft med rør.

Dessuten skal Parken få en oppgradering til glede for beboere og besøkende til det nye sykehjemmet. Kan vi regne 7 millioner til disse tre postene? Stemmer våre anslag, blir de samlede ekstrautgiftene 65 millioner kroner.

Med kostnadsramme på 375 millioner blir dette til sammen 440 millioner før prisstigning.

Husbankstøtte til sykehjemsbygging i vår del av landet steg i år til 1,844 millioner per plass og vil for 60 plasser utgjøre 111,5 millioner. Nettopris blir da 328,5 millioner. Noe som tilsier 5,475 millioner pr. plass før prisstigning.

I Jensstuvegen vil Husbankstøtte for 80 plasser utgjøre 147,5 millioner. Med kostnadsramme 375 millioner får vi da en nettopris på 227,5 millioner. En forskjell fra Parkvegen på ca. 100 millioner.

Pris per plass før prisstigning blir da 2,844 millioner ved bygging i Jensstuvegen; ca. halvparten av tilsvarende tall for Parkvegen.

Ved bygging i Parkvegen får vi i tillegg ekstrautgifter for nye lokaler for hjemmetjenesten på annen tomt. I Jensstuvegen kan det være en mulighet for å beholde nåværende lokaler hvor de har oppstillingsplass under tak for alle sine biler.

Det er mulig å eventuelt restaurere noe av den øvrige bygningsmassen til dette formålet. Å tallfeste denne muligheten blir for vanskelig, men vi ser at ved bygging i Parkvegen vil Ringsaker kommune betale langt over 100 millioner kroner mer for 20 sykehjemsplasser mindre enn ved bygging i Jensstuvegen. Forskjellen vil bli forverret gjennom prisstigning ettersom kostnadene for Parkvegen blir mye større enn for Jensstuvegen.

Ifølge advokat Skallerud i Campbell & Co. finnes ingen lov som kan hindre et kommunestyre i å sette innbyggernes penger over styr. I Ringsaker kan vi dermed godt bruke 200 millioner ekstra innen vi får de 80 omsorgsplassene vi vil trenge mot eldrebølgen når nytt sykehjem skal bygges i Moelv.

Ordføreren har planer for å bygge videre nedover langs Parkvegen i retning Åsmarkvegen. Dette blir riktignok imot Husbankens nåværende restriksjoner angående sykehjem i Parkvegen. Dette ifølge Husbankens arbeidsnotat fra møte med Ringsaker kommune 12/1-21.

Det som kan hindre gjennomføringen av sykehjemsprosjektet i Parkvegen er at flertallet av dere folkevalgte innser de økonomiske realitetene og endrer plassering av sykehjemmet slik at kommunen ikke drar på seg unødvendige ekstrakostnader. Alternativt å påvise mangelfull saksbehandling, slik at et eventuelt vedtak kan kjennes ugyldig. Her er vi godt i gang.

Sistnevnte er ikke ønskelig da det vil kunne påføre kommunen flere titalls millioner i ekstrakostnader i form av gebyrer til avtalepartnere, dersom de går for Parkvegen uten å ha gjennomført konsekvensanalyse, noe som er lovpålagt. Rådmannen kjenner til denne risikoen og det er nok hovedgrunnen til at saken ble utsatt, slik vi oppfatter det.

Flere saksbehandlingsfeil er påvist. Advokatregninga for det juridiske arbeidet som er gjort til nå er betalt med innsamlede midler fra folk i Moelv og omegn. Givergleden er stor. Vi fortsetter kampen.