Gå til sidens hovedinnhold

Åpent brev til styret i Helse Sør-Øst og styret i Sykehuset Innlandet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg er en pasient som har hatt kreft, hjerneslag, hjertesvikt, nyresvikt og diabetes. Framtida for Mjøssykehuset opptar meg. Jeg er leder i Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte i Innlandet. Våren 2017 inviterte Sykehuset Innlandet til høring om den framtidige sykehusstrukturen. LNT Hedmark og LNT Oppland diskuterte dette nøye. Vi vedtok blant annet: «LNT støtter opp om anbefalingen om et hovedsykehus ved Mjøsbrua. Behandlingen innen somatikk, psykisk helsevern og rus samles ved hovedsykehuset. LNT mener det må arbeides videre med vektlegging av desentralisering av oppgaver, slik at de tjenester som kan utføres lokalt, legges til mindre sykehus og Lokal medisinske sentre. Dette gjelder dagbehandling og poliklinisk virksomhet, og inkluderer spesialisert dialysebehandling nærmere pasientene. Fremtidig sykehusmodell må sikre at innbyggerne i de ulike delene av Innlandet gis et likeverdig tilbud i Innlandet.» Dette er med i ett av mange høringssvar Sykehus Innlandet fikk. Det var stort flertall for et hovedsykehus ved Mjøsbrua i mai 2017. Nå er jeg bekymret for at Mjøssykehuset er i ferd med å havne i grøfta. Derfor føler jeg at behov for å skrive dette brevet.

20. oktober 2017 vedtok styret i Sykehuset Innlandet enstemmig: «Styret tilrår, med bakgrunn i den gjennomførte idéfasen med tilhørende høringsinnspill, at Mjøssykehuset lokaliseres ved Mjøsbrua. Styret anbefaler at følgende alternative løsninger utredes i konseptfasen: Mjøssykehuset dimensjonert for å behandle pasienter innenfor de fagområder og lokalsykehusfunksjoner som beskrevet i saksutredningen. I tillegg til dimensjoneringen av Mjøssykehuset skal det i Sykehuset Innlandet utredes behov for døgnaktivitet på ett eller to andre sykehus i Mjøsregionen.»

31. januar 2019 vedtok styret i Helse Sør-Øst blant annet: «Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det skal avklares hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus.»

8. mars 2019 var det foretaksmøte (helseministeren): «Foretaksmøtet sluttet seg til Helse Sør-Øst RHF sin vurdering om at det er behov for å fastsette et målbilde og en utviklingsretning for Sykehuset Innlandet HF. Foretaksmøtet viste til vedtak i styret i Helse Sør-Øst RHF om utviklingen av Sykehuset Innlandet HF. Det innebærer en samling av spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling i et nytt akuttsykehus, Mjøssykehuset, et akuttsykehus på Tynset og fortsatt sykehusdrift ved to av dagens somatiske sykehus i form av ett akuttsykehus og ett elektivt sykehus med døgnfunksjoner. Prehospitale tjenester og lokalmedisinske sentra skal videreutvikles.»

I prosjektmandatet for det videre arbeidet heter det: "Bakgrunn for prosjektet: «Styret i Helse Sør-Øst RHF understreker i styresak 005-2019 at den fremtidige sykehusstrukturen i Innlandet må ivareta en balanse mellom østlige og vestlige deler av sykehusområdet. Videre skal gjenbruk av eksisterende investeringer og økonomisk bærekraft vektlegges. Styret forutsetter at alle spesialiserte funksjoner innen somatikk, somatisk virksomhet fra to av dagens sykehus, og sykehusbaserte tjenester innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling inngår i utredningen av virksomhetsinnholdet i et nytt Mjøssykehus ved Mjøsbrua. Det skal også avklares hvilke av dagens sykehus som skal være henholdsvis akutt- og elektivt sykehus og behovet for investeringer i de av dagens sykehus som skal videreføres skal utredes."

Seinere har vi kunnet lese gjentatte ganger: «Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) står fast ved vedtaket som sier at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua.» Statsråden sa så sent som 11. november i år, i et svar til Emilie Enger Mehl (Sp): «Det kan jeg bekrefte, både at Mjøsbrua ligger fast – det tror jeg vi begge er enige om – og at lokalisering av det nye sykehuset skal være i det området.»

Nå har de imidlertid endret målbildet og etter de svar jeg har fått fra Helse Sør-Øst så er det prosjektgruppa sjøl som har endret målbildet. Her er svaret jeg fikk fra Helse Sør-Øst: «I utredningsarbeidet for ny sykehusstruktur har derfor prosjektgruppen vurdert om det er noen sammenheng mellom lokalisering av det nye Mjøssykehuset og akuttsykehuset, dvs. en vurdering av om plasseringen av Mjøssykehuset vil få konsekvenser for vurdering av plasseringen av akuttsykehuset og vice versa. Prosjektgruppen har i den forbindelse blant annet studert hvordan plassering av akuttsykehuset påvirker reisetiden for Innlandets befolkning ved å plassere Mjøssykehuset midt på Mjøsbrua. På samme måte har vi studert hvordan plassering av Mjøssykehuset påvirker reisetiden gitt de ulike alternativene for plasseringene av akuttsykehuset. Prosjektet har vurdert at det har vært innenfor målbildet og mandatet for utredningen å pekte på alternative lokaliseringer for Mjøssykehuset i aksen fra Biri til Brumunddal.»

I Oppland Arbeiderblad leser jeg: Vegvesenet vil snart gå i gang med undersøkelser av 14 ulike trasévalg mellom Hunndalen og Gjøvik. Arbeidet skal munne ut i en anbefalt løsning for firefelts motorvei og fartsgrense på 110 kilometer i timen. Uansett linjevalg ser Lundby for seg at reisetiden mellom Mjøsbrua og Hunndalen vil bli halvert.– Med 110 kilometer i timen vil man kunne kjøre mellom Hunndalen og Mjøsbrua på rundt ti minutter, sier han.Fra Gjøvik sentrum vil reisetiden bli enda kortere.» Dette er ikke med i samfunnsanalysen som legges til grunn for de vurderingene som gjøres nå. – Vi har økonomi til å bygge ut hele Riksvei 4 med oppsparte midler, uten at politikerne øker de årlige overføringene til Nye Veier, har direktør for planlegging og drift, Finn Aasmund Hobbesland, sagt til OA.

Jeg har en rekke ganger offentlig sagt og skrevet at det er vedtatt at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua. Med de nye innspillene som har kommet den siste tiden føler jeg meg lurt. I siste styremøte i Helse Sør-Øst bet jeg meg merke i en uttalelse i en kommentar fra Vibeke Limi om at det var bare Hamar som hadde konkret tomt for Mjøssykehuset. Jeg vet at Ringsaker kommune har orientert Helse Sør-Øst om tomt i Moelv. Sykehuset Innlandet er orientert om noen andre tomtealternativ.