Gjennom koronakrisa har vi sett verdien av fellesskap og et organisert arbeidsliv. Å ha høy tillit og solidaritet mellom oss mennesker – er Norge på sitt beste.

Arbeiderpartiet mener at vi løser de store oppgavene best sammen. Arbeiderpartiet vil jobbe for å skape flere arbeidsplasser i Norge. Arbeidsplasser er med på å skape en solid og sikker velferdsstat. Arbeiderpartiet vil i tett samarbeid med fagbevegelsen sørge for trygt arbeid til alle. Vi vil bruke staten aktivt for å skape flere arbeidsplasser innen næringer som tar Norge videre. Vi vil også sette krav til seriøst arbeidsliv og bruk av lærlinger gjennom offentlige innkjøp. Dette vil sikre flere arbeidsplasser.

Arbeiderpartiet vil arbeide sammen med fagbevegelsen for å bekjempe sosial dumping, arbeidslivskriminalitet, muligheten til at flere kan jobbe i faste, hele stillinger, gi livslanglæring og kompetanseheving.

Ufrivillig deltid er et stort problem blant annet i offentlig sektor, og særlig i helse- og omsorgssektoren. Undersøkelser viser at om lag en tredjedel av alle som jobber deltid gjør det fordi de ikke får tilbud om en større stillingsprosent. Ufrivillig deltid er også et stort problem i flere bransjer i privat sektor, som f.eks. innen renhold, hotell- og utelivsbransjen.

Noe av det første en rødgrønn regjering vil gjøre etter valget 13. september er å invitere partene i arbeidslivet til en storstilt satsing på å bygge heltidskultur på alle arbeidsplasser.

At arbeidsfolk har trygge jobber og ei lønn å leve av er avgjørende for fellesskapet og en av Arbeiderpartiets viktigste prioriteringer. Dette gir trygghet i hverdagen for den enkelte og bidrar til en velferdsstat som tar vare på oss alle og norsk næringsliv.

Trygg økonomisk styring

Arbeiderpartiet ønsker å ha flest mulig i arbeid og å inkludere alle i dette arbeidslivet – det vil bidra til mening og følelse av at man er til nytte for den enkelte, det vil bidra til verdiskapning for næringslivet og det vil være bra for det norske samfunn.

Vi skal yte etter evne og få etter behov. Skatter og avgifter skal være rettferdig fordelt. Ikke minst skal vi ha fokus på klima og miljømålene, som vil gi oss nye arbeidsplasser.

Arbeid og verdiskapning

For oss vil det ha høy prioritet å skape nye bein å stå på innen industri og næringsliv i hele landet. I arbeidet etter koronakrisen må vi ta politisk lederskap, i tett samarbeid mellom stat, kommunene, fagbevegelsen og næringslivet. Arbeiderpartiet vil være best på å få til et slikt samarbeid. Arbeiderpartiet vil føre en aktiv næringspolitikk, som vi har tro på at vil gi resultater og gi nye muligheter til næringslivet.

Vi vil uansett være tydelig på at vi trenger et seriøst arbeidsliv, med et tett samarbeid med fagbevegelsen.

Arbeidslivet er mangfoldig og sammensatt. En tydelig og seriøs stat er nødvendig og viktig. Vi vil sikre dette. Holde på et seriøst arbeidsliv med plass til alle, der vi sikrer utvikling og nye næringer, som vil være med å videreutvikle en tygg velferdsstat.