Arbeiderpartiet og fagbevegelsen bygde landet og velferdsstaten. Stortingsvalget i år avgjør om vi får en sterkere velferdsstat for alle, eller om den skal svekkes bit for bit. Den norske velferdsstaten er et resultat av vanlige folks harde og kloke arbeid. Folk som har brukt stemmeretten ved valg, og kjempet fram trygghet og rettferdighet. Eldreomsorg, folketrygd og et sterkt offentlig helsevesen har ikke kommet av seg selv. Den felles tryggheten har vi i dag fordi det breie lag av befolkningen, og du som leser dette, har bestemt at vi skal ha denne tryggheten.

Stortingsvalget i september avgjør om vi fortsatt skal være et land hvor vi løfter i flokk, eller om også vi går i retning av en utvikling der store kommersielle selskaper bruker penger og makt til egen fortjeneste. Det vil skape enda større forskjeller mellom folk.

Etter åtte år med økte forskjeller, er det nå vanlige folks tur. Alle må få tjenestepensjon fra den første krona de tjener. Eldre skal være sikre på at de får hjelp etter behov. At de får en trygg og verdig alderdom. Ungdommene våre må få lærlingplass, arbeid og en bolig de har råd til. Alle barn skal ha rett på en trygg og god oppvekst. Det er de behovene folk har som avgjør. Tjenestene skal være uavhengig av hvem du er, hvor du bor og den økonomien du har. Vi trenger et mer rettferdig Norge.

Det kan vi klare fordi; vi får til mer sammen enn hver for oss. Det er arbeidslivet som bærer vår felles velferd på ryggen. Et anstendig og rettferdig arbeidsliv er en forutsetning. Jo flere som deltar i arbeidslivet og som arbeider, jo sterkere blir velferden. Velferden vår er en kontrakt mellom generasjonene, der vi stiller opp for hverandre gjennom livsløpet. Sammen blir vi sterkere. Den tida vi nå er inne i viser hvor viktig dette sterke fellesskapet er for oss alle.