Onsdag skal planutvalget i Ringsaker ta stilling til regulering av Bakken Søndre i Spikdalsvegen. Her er det 14 dekar fulldyrka mark som ABChus vil bebygge med 16 eneboliger. Administrasjonen syntes opprinnelig ikke dette var en god plan, men planutvalget og kommunestyret sa i 2019 at regulering kunne igangsettes.

Vi snakker her om et jorde som ligger i lia ovenfor Nordåsvegen, i et område som nylig har hatt omfattende skadeflom. Noe sier oss at videre bygging i dette området gir noen utfordringer når det gjelder overvannshåndtering og risiko for flommer, erosjon og jordskred.

Vi snakker her om en nedbygging av matjord som gir svært liten samfunnsnytte i gjengjeld. Området er alt annet enn sentralt i forhold til butikker, kollektivtilbud og skole. Utnyttingsgraden er lav; 16 boenheter er marginalt i forhold til kommunens bosettingsmål.

Det er bekymringsfullt at planutkastet opererer med halve sannheter om hvor sentralt området er. Det står at «området ligger 2,5 km fra Brumunddal sentrum». Sannheten er at det er 3,3 km til Mølla og 3,8 km til jernbanestasjonen. Videre: «Skolevegen til både Fagerlund og Hempa skoler er på drøye 3 km». Sannheten er 3,9 km til Fagerlund og 4,8 km til Hempa. Det er alvorlig når feil opplysninger i et privat reguleringsforslag ikke blir korrigert av administrasjonen, men blir videreformidlet til politikerne som skal gjøre vedtak.

Bakken Søndre er et forslag om utbygging med lav utnyttelsesgrad på dyrka mark, usentralt i forhold til skole, butikker og arbeidsplasser. Dersom planutvalget går inn for en slik utbygging, vil det befeste inntrykket av at politikere i Ringsaker føler seg lite forpliktet i forhold til nasjonale mål om vern av dyrka mark.