Det skjer positive ting på jordvernfronten. Det ser ut til kampen for å redusere bruken av jordbruksarealer til utbyggingsformål virker.

Selskapet Nye Veier har stått for utbyggingen av firefelts motorvei gjennom Ringsaker. Det har kostet dyrt. Høye jordvoller, til dels på begge sider, har krevd betydelige arealer dyrket mark.

Det var kravet om at E-6 skal ha 110 km/t som forårsaket bruken av de store arealene på begge sider av vegbanen. Nå ser det ut for at Nye Veier har stukket fingeren i jorda. Utbyggingen av RV 25 fra Hamar og østover planlegges nå for en hastighet på 100 km/t. Nye Veier skriver at dette vil redusere bruken av jordbruksarealer i vesentlig grad langs den nye traseen. Dette er en gladsak.

Her er det god grunn til å regne med at press fra sentralt politisk hold over tid har virket. Jeg skrev selv til Knut Arild Hareide om RV 25-utbyggingen da han var samferdselsminister i Solbergregjeringen.

Så leser jeg at det er bevilget 1 million kroner til kommuner der det er stort press på jordbruksarealer til utbyggingsformål. Ringsaker er en av kommunene som kan søke disse midlene som skal benyttes til planarbeid med den hensikt å unngå nedbygging av jordbruksarealer.

For KrF har jordvern alltid vært et viktig verdispørsmål både lokalt og nasjonalt. Derfor støtter vi opp om regjeringens intensjon om at maksimum 3000 da jordbruksareal kan benyttes årlig til utbyggingsformål. Ansvaret for dette er det først og fremst kommunene som har. KrF vil være vaktbikkja som bjeffer høyt og tydelig om gode intensjoner nokk en gang ikke følges opp av ansvarlige myndigheter.