Solid apparat bak politiets nødtelefon

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarDet er to år siden de tre operasjonssentralene i Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark ble slått sammen til én felles sentral for Innlandet politidistrikt. Lokalkunnskapen og kompetansen er tatt med videre, styringen av politipatruljene er mer profesjonalisert og fokuset på samhandling i alle ledd er økt. Politiet i Innlandet er godt rustet til å bistå mennesker i nød.

Årlig mottar Innlandet politidistrikts operasjonssentral flere tusen nødanrop som generer i overkant av 60.000 politioppdrag. Blant disse henvendelsene er telefoner fra personer som har ringt 112 og som har behov for akutt hjelp. De kan være utsatt for en trafikkulykke, en voldshendelse eller er i fare på andre måter. Operasjonssentralen leder og koordinerer denne første fasen. Det skal blant annet kartlegges hvor personene som trenger hjelp befinner seg, hva som trengs av hjelp og om det er behov for samhandling med andre nødetater som brannvesenet eller helsevesenet. Det skal i tillegg vurderes om det er behov for bistand fra andre fagmiljøer i politiet. Oppdraget må samtidig prioriteres og vurderes opp mot andre pågående hasteoppdrag i distriktet.

Ved hendelser som rammer større deler av samfunnet, som for eksempel flom eller skred, vil operasjonssentralen ha en sentral rolle i koordineringen. Som en del av denne koordineringen er kommunikasjon og samarbeid med andre aktører sentralt. Operasjonssentralen vil til en hver tid avgjøre om det er behov for om det nasjonale kriseapparatet skal iverksettes med anmodning om bistand fra nasjonale bistandsressurser.

Hasteoppdrag og krisehåndtering er en av mange områder de ansatte på operasjonssentralen håndterer. I tillegg er operasjonssentralen et viktig bindeledd mellom politipatruljene ute og etterforskningsapparatet inne. De sørger for at det settes inn ressurser der det er behov og bidrar i det kriminalitetsforebyggende politiarbeidet. Videre er det et tett samarbeid med felles straffesaksinntak, FSI, som er politidistriktets apparat for mottak, vurdering og prioritering av alle straffesaker. Dette samarbeidet med erfarne politiadvokater, politifaglige etterforskningsledere og etterforskere bidrar til kvalitetsheving i politiets etterforskningsarbeid.

Flere uttrykte bekymring da de tre tidligere sentralene ble slått sammen for to år siden. Innlandet politidistrikt er Norges største distrikt i utstrekning og avstandene er store. Det var bekymring for å miste god lokalkunnskap. Lokalkunnskapen er i stor grad ivaretatt gjennom de ansatte på operasjonssentralen og patruljene ute i distriktet. Det har vært nødvendig å samle ressursene og kompetansen for å gi innbyggerne som kontakter oss så god bistand som mulig. Vi kan i større grad sende patruljene til riktig sted og til riktig tid basert på patruljenes posisjon.

Siden oppstarten i 2017 har vi fått nytt og bedre teknisk utstyr. Dette er avgjørende for å sikre god kvalitet på arbeidet som gjøres. Det har også vært økt fokus på faglig kompetanse slik at operatørene som tar imot nødtelefonene skal kunne håndtere nødanropene med stor grad av profesjonalitet.

Et av våre hovedmål er å hjelpe mennesker og sørge for at de blir godt ivaretatt ved hendelser. Det er derfor viktig for oss at vi stadig utvikler måten vi jobber på. Vi ser blant annet at det er viktig å være tilpasningsdyktige i en tid der det er endringer i kriminalitetsbildet. Etter to år har operasjonssentralen utviklet seg til å ha en sentral rolle i Innlandet politidistrikt.

Politiinspektør Renate Zimmermann, leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Innlandet politidistrikt

Politioverbetjent Morten Bjerkestrand, leder for operasjonssentralen i Innlandet politidistrikt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags