Hvordan bli en god folkevalgt?

Ingvill Dahl, avdelingsleder Distriktssenteret

Ingvill Dahl, avdelingsleder Distriktssenteret Foto:

Av
DEL

KommentarEtter 9. september tar flere hundre folkevalgte plass i kommunestyrer eller kommuneråd rundt om i landet. Som folkevalgt ønsker du å ta gode beslutninger og få dem gjennomført. Du vil være en god representant for innbyggerne slik at de har tillit til deg. Hva skal til for at du lykkes med dette? Noe av svaret er god og reell innbyggermedvirkning.

Kommune 3.0 – folkevalgte og innbyggere jobber sammen

Gjennom innbyggermedvirkning får de folkevalgte og kommuneadministrasjonen mer kunnskap som gir mer treffsikre beslutninger og politiske vedtak blir lettere å gjennomføre. Innbyggerinvolvering utløser flere ressurser i form av frivillig innsats. Innbyggere som føler at de deltar i utviklingen av lokalsamfunnet, får en sterkere opplevelse av fellesskap og å høre til. Når innbyggere slipper til i den saken de brenner for, kan det føre til større engasjement i andre saker. Resultatet kan bli nye, engasjerte kommunepolitikere i 2023.

Over hele landet finnes det innbyggere som ønsker å bli mer involvert, og ta del i politikkutformingen. I en innbyggerundersøkelse Ruralis gjennomførte i Aure, Bodø, Kristiansund og Vindafjord sist høst, sier halvparten av respondentene at kommunen legger for dårlig til rette for at innbyggerne kan påvirke politiske spørsmål og prosesser.

Dette kan kommunen gjøre

For det første bør mange kommuner markedsføre medvirkningsordningene sine bedre. Undersøkelsen fra Ruralis viser blant annet at den lovpålagte medvirkningen i planprosesser er lite eller ikke kjent for 60% av dem som har svart.
For det andre kan kommunen legge bedre til rette for at innbyggerne kan få reell innflytelse gjennom medvirkning. En- og to-veis informasjon gjennom brev, brosjyrer, nettsider m.m. er ikke tilstrekkelig. Diskusjon og dialog gjennom eksempelvis møter, rådgivende grupper, folkemøter og liknende er skritt på veien. At innbyggere aktivt deltar i arbeidsgrupper, er med på å planlegge og diskutere, gir større medbestemmelse. Det finnes også metoder som gir innbyggere mulighet til å være med i hele saken og også delta i selve beslutningen. Et viktig grep for reell innflytelse er at innbyggere inviteres med allerede fra oppstarten av prosesser, og ikke kun blir høringspart når saken er ferdig utredet. God informasjon om bakgrunnen for politiske vedtak og åpenhet knyttet til utfallet av politiske prosesser er også viktig.

Den siste anbefalingen er at kommunen tar i bruk organisasjoner, lag og foreninger i frivillig sektor. I Norge er det høy organisasjonsgrad, og mange innbyggere deltar aktivt i flere organisasjoner på samme tid. Innbyggerne som har deltatt i Ruralis’ undersøkelse mener at medlemskap i et lag eller en forening gjør det enklere å påvirke politiske saker. For kommunen kan det være mindre ressurskrevende å bruke frivillig sektors eksisterende møteplasser, enn å arrangere selv.

Innbyggermedvirkning i praksis

For deg som blir folkevalgt i høst, finnes det flere eksempler på metoder for innbyggermedvirkning.

Oppgaveutvalg gir politikerne tilgang til innbyggernes lokalkunnskap, og kan føre til at innbyggere melder seg frivillig til å delta i utviklingsprosjekter. Metoden er relativt ny i Norge, og inspirasjonen er hentet fra danske Gentofte kommune. Oppgaveutvalg fungerer i en avgrenset tidsperiode, det er rådgivende overfor kommunestyret, og skal arbeide med bestemte tema. Kommunestyret inviterer innbyggere med spesiell interesse for og kompetanse om oppgaven til å delta i oppgaveutvalget. De folkevalgtes rolle er å lede prosesser som skal utvikle løsninger på lokalsamfunnets problemer. Innbyggerne er ikke kun passive observatører til saksutredninger og vedtak, men deltar aktivt i hele prosessen.
Oppgaveutvalgene fungere best når det er tilrettelagt for god dialog, er fremdrift i arbeidet og ulike verktøy og metoder brukes i arbeidet for å komme frem til utvalgets forslag. Svelvik kommune og Øvre Eiker kommune har hatt oppgaveutvalg siden 2016, og Molde kommune innfører det som en prøveordning fra 1. januar 2020.

I Steinkjer i Trøndelag kan lokalsamfunn og bygdelag som ønsker å gjennomføre et stort prosjekt kontakte kommunens bolystteam. Bolystteamet består av fagpersoner i Steinkjer kommune. Hvilke ansatte som deltar, avhenger av hvilke oppgaver lokalsamfunnet tar tak i. De kommuneansatte reiser ut av rådhuset og jobber sammen med innbyggerne der hvor de bor.

Granvin i Hardanger har invitert til gjestebud. Det er en metode som gjør at innbyggere som ellers er vanskelig for kommunen å nå eller få innspill fra, blir involvert i kommunale prosesser. Gjestebud bidrar til at kommunen får tilbakemeldinger og innspill fra innbyggere uavhengig av livssituasjon, etnisk bakgrunn, kjønn, alder og hvor de bor. Metoden kan brukes til å innhente kunnskap fra innbyggere, få forslag til tiltak eller prioritere mellom tiltak. I Granvin deltok 126 av rundt 930 innbyggere på til sammen 21 gjestebud for å gi innspill til tiltak i prosjektet Frå kommune til bygd (Granvin blir fra 1.januar slått sammen med Voss).

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags