Hva vil du bli når du blir stor?

Flere til yrkesfag!

Flere til yrkesfag! Foto:

Av
DEL

KommentarDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Vi har startet på et nytt år, med nye muligheter. Noen vil ikke behøve å ta så mange veivalg i det nye året. Andre står over for store og betydningsfulle valg for fremtiden. Hvis du har ungdom i huset som skal velge utdanningsvei, håper jeg du vil bruke tre minutter på å lese videre.

"Hva vil du bli når du blir stor?", er spørs­mål du stil­ler po­den. Og po­den spør gjer­ne til­ba­ke: "Hvil­ke mu­lig­he­ter har jeg?" Hva sva­rer du da?

Som for­el­der har du stor på­virk­ning på og stort an­svar for din ung­doms veivalg. Og vi vil alle det beste for våre unge og lo­ven­de. Da er det også vik­tig å ten­ke over at det ikke nød­ven­dig­vis er høy­sko­le og uni­ver­si­tet som er den rik­ti­ge veien ak­ku­rat ditt barn. Selv­sagt må vi ha ar­beids­ta­ke­re med mas­ter­grad, men i sam­fun­net ge­ne­relt har vi et be­ty­de­lig un­der­skudd på fag­ar­bei­de­re.

Kom­pe­tan­se­ba­ro­me­te­ret fra NHO vi­ser nem­lig at sju av ti av NHOs med­lems­be­drif­ter i Inn­lan­det et­ter­spør ung­dom med yr­kes­fag­lig ut­dan­ning. Sta­tis­tisk Sen­tral­by­rå (SSB) an­slår at vi med da­gens gjen­nom­fø­rings­an­del vil mang­le inn­til 90.000 fag­ar­bei­de­re i 2035. For Inn­lan­det sin del vil man­ge­len være 7.000.
I dis­se da­ger skal ung­dom­men vår vel­ge hvil­ke ut­dan­nings­løp de skal star­te på. Jeg me­ner at ung­dom­men skal føl­ge drøm­me­ne sine, men også at de blir rea­li­tets­ori­en­tert og spør seg om det fins en jobb i en­den av sko­le­gan­gen. Her ta­ler kom­pe­tan­se­ba­ro­me­te­ret for seg. Som for­eld­re er vi dess­uten opp­tatt av at ung­dom­men skal ha et sik­kert øko­no­misk fun­da­ment i li­ve­ne sine. Her kom­mer fag­ar­bei­de­ren godt ut.


Her får du ti gode grun­ner til å vel­ge yr­kes­fag:


1. Du ska­per noe og ser kon­kre­te re­sul­ta­ter av det du gjør
2. Du kom­mer deg raskt ut i jobb
3. Du får lønn un­der ut­dan­ning
4. Du blir god til å løse pro­ble­mer og jobbe selv­sten­dig
5. Du får fer­dig­he­ter slik at du kan ut­fø­re ar­beid med høy fag­lig kva­li­tet
6. Du står sterkt om du øns­ker å star­te egen be­drift
7. Du blir at­trak­tiv for nors­ke be­drif­ter
8. Du kan få an­svar for å hånd­te­re avan­ser­te ma­ski­ner
9. Du har over 170 yr­ker å vel­ge blant
10. Du får man­ge mu­lig­he­ter til å ut­dan­ne deg vi­de­re

Jeg vil også at du skal for­tel­le ung­dom­men at det fin­nes man­ge dø­rer som står åpne ved å vel­ge yr­kes­fag. Den nors­ke mo­del­len for yr­kes­fag­lig ut­dan­ning er byg­get rundt 2+2-mo­del­len, hvor man nor­malt går to år på sko­le og der­et­ter to år i lære før man av­leg­ger fag­prø­ve. Hvis du øns­ker mer ut­dan­ning ut­over fag­brev fin­nes fle­re åpne dø­rer:


•Yr­kes­fag­lig vei til høy­ere ut­dan­ning (Y-veien)
•Fag­sko­le­ut­dan­ning
•Mes­ter­brev­ut­dan­ning
•Fag­brev pa­ral­lelt med stu­die­kom­pe­tan­se
•På­byg­ning til ge­ne­rell stu­die­kom­pe­tan­se. Kva­li­fi­se­rer til å ta stu­di­er ved uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler

Jeg håper at du som for­el­der her har fått nyt­tig in­for­ma­sjon om hva som fin­nes av mu­lig­he­ter for den un­ges fremtid. Det er verdt å mer­ke seg at sko­le­å­ret 2020–21 ut­vi­des an­tall ut­dan­nings­pro­gram fra åtte til ti, og det inn­fø­res fire nye ut­dan­nings­pro­gram. Mitt nytt­års­for­sett i år er å syn­lig­gjø­re alle mu­lig­he­te­ne med yr­kes­fag.
Lyk­ke til med sam­ta­len!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags