Vedrørende ny vannforsyning til Brumunddal: – Hent vannet i fjellet!

Rent grunnvann i fjellet

Rent grunnvann i fjellet Foto:

Av
DEL

LeserbrevDet har framkommet i det senere at det nå ses på løsning for økt vannforsyning til Brumunddal.

Vi er alle kjent med problematikken med forurensning i Mjøsa. Vi er i alle fall delvis kjent med dagens nivå, men morgendagen vet vi lite om.

Som byggingeniør, og med diverse erfaring knyttet til vann/avløpsteknikk, kommunalteknisk drift, helse og miljø ønsker jeg å fremme forslag om at det søkes etter grunnvannskilder i høyden/fjellet framfor bruk av Mjøsvann som drikkevannskilde.
Framfor Mjøsvann bør hver stein snus ift. å finne andre løsninger fra rene og fornybare grunnvannskilder.

For Mjøsa sin del, dreier det seg ikke bare om miljøgifter, bromerte flammehemmere mm. I fjor sommer hadde vi blåalger, -som nå viser seg å skyldes klimaendringer. Hva blir det neste?

Mjøsa ble i mange årtier brukt som en søppeldynge. Alt slags avfall og mye potensielt giftig avfall er deponert der. Vi kjenner til dagens situasjon, men vi bør se for oss at forurensningen vil øke i takt med nedbrytingen av avfallet og dets innhold.

Store landarealer er grunnforurenset som følge av både produksjon, næring, lekkasjer, landbruk mm. Dette følger grunnvannet og vil etter hvert komme ut i Mjøsa, i større eller mindre grad.

Ekstremværet vi vil se mer til, vil også trekke med seg mer forurensning ut i Mjøsa via flom og store nedbørsmengder.

Mikroplast er et verdensomspennende miljøproblem som også utgjør en helserisiko for oss, også i Mjøsa. Til og med på Arktis har de funnet store mengder mikroplast i nysnøen. Tenk det! Forskerne river seg i håret av fortvilelse over disse funnene. Mikroplastrene kommer til og med fra oven nå. Det følger vinden, regn, snø, og er i lufta vi puster inn. Problemet blir nok ikke mindre med årene.

I svært mange land kommer jenter i pubertet og fruktbar alder stadig tidligere og tidligere. Det er kjent at en faktor kan skyldes hormoner fra p-piller som skylles ut i drikkevannskilder via avløpsnettet. Slike hormoner klarer vi ikke rense vekk og tar det dermed inn igjen i drikkevannet i springen. Vi ser tendensen til at jenter også i Norge kommer tidligere i pubertet.

Vi er også kjent med den økende faren for antibiotikaresistens. Antibiotikumet følger kretsløpet fra dyrefor, gjennom maten vi spiser/ ved inntak av antibiotika, til avløpsnettet til Mjøsa, i tillegg til via overvann og grunnvann fra jordbruk og gjødsel.
Hvilke andre medikamenter kan potensielt bli resirkulert i drikkevannet? Vi ser en stadig økende forekomst av kreft, og undrer oss over hva det kan skyldes?

I 2018 brant vannrenseanlegget på Skreia ned og dette resulterte i 3 måneder med urenset kloakk rett i Mjøsa, det anslås at ca. 100 000 kubikkmeter urenset kloakk rant ut i Mjøsa i denne perioden. Slike hendelser kan skje igjen.

Min teori er at vi må etterstrebe å innta så rene råvarer som overhodet mulig, og så kortreist som mulig for å ivareta god helse.

Når det gjelder vann, som er det viktigste for kroppene våre, så kan vi ikke gå for en annen løsning enn det aller aller beste

God helse kommer ikke av seg selv uavhengig av inntak.

Jeg ønsker derfor på vegne av Ringsaker Pensjonistparti å oppfordre Ringsaker kommune til å finne gode drikkevannskilder via grunnvannet i FJELLET!

Grunnvannet i fjellet er sannsynligvis den reneste drikkevannskilden vi har tilgang til.

Det har fått en naturlig og grundig avrensing og blitt silt gjennom svært mange ulike lag med terreng, der fjell, stein, sand og ulike jordsmonn fungerer som et naturlig renseri. Fjellvannet smaker godt!

I fjellet i Stor-Elvdal kommune, kun få mil nord for Ringsakergrensen, er det et allerede godt etablert kildevannsforetak, Imsdal. Dette vannet står i butikkhyllene til en høy pris. Kanskje mange som ikke er klar over at dette vannet produseres i «nærområdet».

Det bør ligge til rette for at Ringsaker kommune også kan finne og benytte gode drikkevannskilder i fjellet/høyden slik at kommunens innbyggere kan få prima vare i kjøkkenkranene sine.

Dette bør også naturlig ses i sammenheng med den tiltrengte vanntilførselen på Sjusjøen.

Vannforsyning fra fjellet/grunnvannet i høyden er den mest bærekraftige løsningen. Dette i sammenheng med både helse, økonomi (langsiktig), samfunn, drift og miljø.

Vi kjenner delvis situasjonen i Mjøsa i dag, men forskningen har ikke kommet langt nok ift. helse og sykdomssammenhenger. Forurensningsnivået i Mjøsa fram i tid, om 50 -100-200 år er det ingen som kjenner fasiten på.

Men det vi vet er at Mjøsvannet smaker allerede tidvis kraftig klor i dag.

Det rene vannet fra fjellet renner allerede ut i Mjøsa, vi må tenke riktig og starte i riktig ende.

Hente vannet der det er rent.

På vegne av Ringsaker Pensjonistparti ber jeg derfor om at kommunen må gjøre den gode jobben nå i forkant. Vi må ligge foran og sørge for gode og varige løsninger for befolkningen.

Det er også viktig å ha flere vannforsyningskilder i beredskapssammenheng.

Interpellasjon vedr. dette blir oversendt ordførere til kommunestyremøtet i februar.

Rent vann er den viktigste kilden til god helse og gode liv!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags