Nedleggelse av Fagernes skole – et framtidsrettet og veloverveid budsjettforslag?

Av

Omkamp på omkamp – men er det egentlig noen vinnere om Fagernes skole legges ned?

DEL

LeserbrevSom kjent har rådmannen i Ringsaker foreslått å legge ned Fagernes skole gjennom sitt budsjettforslag. I sin begrunnelse for dette så pekes det særlig på to forhold:

- lavt elev-antall, og
– inngått leiekontrakt på 5 år går ut

Men hva om vi starter med å se noen år tilbake i tid?

Helt siden 90-tallet har kommunen og enkelte politikere i Ringsaker jobbet for at Fagernes skole skulle legges ned. Etter en iherdig innsats i regi av «Lucky Næroset» og bygdas innbyggere har skolen blitt «reddet».

De senere år har det gjentatte ganger blitt poengtert fra kommuneadministrasjonen og enkelte politikere at skolestrukturen i nordre Ringsaker til stadighet blir utfordret i forhold til sin eksistens.

Kommuneadministrasjonen og politikerne valgte for noen få år tilbake å leie skolebygning på 5-års kontrakt (med mulighet for forlengelse med ytterligere 2 x 5 år) istedenfor å eie selv. De siste 3 årene har klassetrinn ved skolen blitt slått sammen med begrunnelse i lavt elevantall. I sum gjør disse «grepene» og uttalelser fra enkelte politikere at det skapes en klar «tanke» om at denne skolen ikke skal satses på – samtidig som det ligger en klar «forutsetning» om at elevantallet vil være vedvarende lavt.

Hva gjør dette med bygdesamfunnet og enkeltindivider? Jo, det skaper en usikkerhet og lite forutsigbarhet i forhold til hvor småbarnsfamilier ønsker å bosette seg og hvor de velger at barna sine skal gå på skole.

Kommunen har altså gjennom sine egne handlinger og tidligere avgjørelser «kneblet» bygdesamfunnet fra å kunne utvikle seg i positiv retning. I tillegg bruker kommunen konsekvensen av sine egne tidligere avgjørelser som argumentasjon for å kunne legge ned. Det framstår derfor som helt tydelig at det hele tiden har blitt jobbet under en skjult agenda med en klar målsetting om å kunne få igjennom et vedtak om nedleggelse skolen.

I og med at dette budsjettforslaget skal opp til politisk behandling bare noen få uker etter at forslaget ble presentert så kan det jo også hende at det ikke rekker å komme opp så mange ytringer rundt forslaget? Men den gang ei – og som kjent er hastverk ofte lastverk ...

Hva om vi så slår blikket opp og ser på dagens situasjon og noen år framover i tid?

I Næroset er det i dag:
– Nytt boligfelt under utbygging
– Fagernes barnehage er forholdsvis ny og proppfull av glade barn i trygge omgivelser
– Fagernes skole er nærmest helt ny – i tillegg til ny gymsal – ny ballbinge – ny gapahuk – og trygg helseveg
– Ny Kiwibutikk
– Nye Nærvang
– Regnskapskontor / regnskapsfører
– Frisør’n
– Hulleberg Maskin AS
– Hedmark Bilsenter AS
– Byggmakker Ringsaker
– RingAlm AS
– Ringsaker Almenning
– Ringsaker Industriservice AS
– Bilverksted
– Bensinstasjon
– Askelabben hundesenter
– Næroset IL
– Næroset Båt- og Fritidsforening (småbåthavn mv. ved Næra)
– Falken 4H + kanaløya

I tillegg er det mange andre foretak/personlig næringsdrivende, egen Trollpark, andre lag og foreninger, flere aktører inne med tanker om ytterligere utbygging etc.

Næroset er altså inne i en veldig positiv «drive» og i en rivende utvikling med tanke på økt bosetting!


«EN RÅDMANN SKAL SØRGE FOR AT SAKER SOM LEGGES FRAM FOR POLITISKE ORGAN ER FORSVARLIG UTREDET..»

Er det i rådmannens forslag til nedleggelse av Fagernes skole blitt foretatt en konsekvensutredning i forhold til blant annet:

– Hvilke virkninger et Mjøssykehus vil kunne få for innbyggertallet og øking av elevantallet? Hvor vil potensielle innflyttere velge å bosette seg?
– Hva vil det koste samfunnet å frakte elever fra Næroset til/fra henholdsvis Moelv eller Åsmarka?
– Hva vil det koste å oppgradere/ bygge ut Åsen skole for å kunne ta imot x-antall nye elever?
– Er oppgradering av tidligere «Videregående skole» i Moelv, med 14 millioner, tenkt som en «ekstra barneskole» med bakgrunn i økende elevantall fra Fagernes skole? I så fall bør vel også dette tas med i betraktningen?

I det store og hele: Er det i rådmannens budsjettforslag gjort en fornuftig, konkret og forsvarlig vurdering av alle sider ved å legge ned Fagernes skole slik at politikerne på sin side har et korrekt grunnlag å fatte en avgjørelse på?

Det framstår for meg som om rådmannen ved et slikt budsjettforslag forsøker å «redde seg ut» av et stadig overforbruk ved å foreslå et budsjett som vil rasere et helt bygdesamfunn!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags