Gratisprinsippet i grunnskolen – et viktig prinsipp

Av
DEL

LeserbrevI dagens samfunn ser vi en økende barnefattigdom. Det er stadig flere barn som lever i lavinntektsfamilier som havner under fattigdomsgrensen. En ser stadig større forskjeller økonomisk i samfunnet vårt. Jeg mener derfor at gratisprinsippet i grunnskolen er et viktig prinsipp som vi må ivareta. Opplæringsloven sier at kommunen ikke kan kreve at elevene eller foreldrene dekker utgifter i forbindelse med grunnskoleopplæringen. Det gjelder både undervisningsmateriell og faglige og sosiale aktiviteter som skolen arrangerer som en del av opplæringen. Skolen og kommunen kan heller ikke kreve egenbetaling for aktiviteter som er en del av opplæringen, men som foregår utenfor skoletiden.

Eksempler på undervisningsmateriell er skrive- og tegnesaker, lærebøker, ordlister og kalkulator. Eksempler på utgifter til aktiviteter er utgifter til inngangsbilletter ved ekskursjoner og nødvendig transport i skoletiden til svømmehall, bibliotek og turer arrangert av skolen.

Klær og nødvendig utstyr som elevene trenger på turer arrangert av skolen kommer ikke inn under gratisprinsippet, men Fylkesmannen tolker loven dit hen at skolene kan ikke stille som betingelse at elever skal stille med utstyr (kjøpe eller leie) de ikke allerede har.

Det er viktig at skolene rigger seg slik at alle får like muligheter til å delta på de aktiviteter som skolen legger opp til. En faktor det må tas hensyn til er at terskelen for å gå til skolen og låne utstyr er høy. Det er slik at det kan være stigmatiserende å låne fra skolen, det er lettere å låne fra venner/bekjente hvis en har mulighet til det. Ringsaker kommune får nå BUA, som er et tilbud der en kan låne sportsutstyr. Dette vil være med på å gi alle like muligheter til å delta på aktiviteter, både i skolen og fritiden.

Jeg mener at skolene må være bevisste når de planlegger turer og ikke forvente at elevene kan skaffe all verdens utstyr. Gratisprinsippet må sitte langt fremme hele veien. Det er ikke slik at jeg ikke ønsker at elevene skal komme seg ut på turer. Disse turene er viktige avbrekk fra skolehverdagens press. Ikke minst turer i naturen er viktig, da mange elever aldri har overnattet ute tidligere.

Mitt budskap er at vi må bevare gratisprinsippet i grunnskolen slik alle får like muligheter til å delta i skolehverdagen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags