Økte forskjeller truer grunnleggende verdier

Av
DEL

LeserbrevSosial ulikhet innen helse er et rettferdighetsproblem, et levekårsproblem, et folkehelseproblem og et samfunnsøko­nomisk problem. Tannhelse og folkehelse er sentrale deler av det fylkeskommunale ansvaret.

Politikk handler om hva vi skal få til og jeg mener det er viktig å ta tak i de utfordringer som folk lever med.

Innlandet Arbeiderparti skal løfte psykisk helse høyere på dagsorden. Dette fordi altfor mange plages med bekymring, søvn­løshet, ensomhet og depressive tanker. Vi må ta vare på hele mennesket, og bidra til at folk er i stand til å mestre egne liv. Vårt folkehelsearbeid skal vektlegge livsglede, mestring og trygge rammer.
Innlandet Arbeiderparti vil:
• Sikre alle lik tilgang på utmark for friluftsliv, fysisk aktivitet og rekreasjon
• Arbeide for tilgjengelige og faglig gode tannklinikker i alle deler av fylket
• Tilby en sunn, enkel og gratis skolefrokost ved alle videregående skoler
• Følge tettere opp elever og lærlinger som bor på hy­bel eller internat
• Ha nulltoleranse for mobbing og seksuell trakasse­ring, lage handlingsplan mot selvmord og videreføre mobbeombud og elev­ og lærlingeombud
• Innføre digital elevtjeneste som et tilbud til alle elever og lærlinger
• Samarbeide med kommunene om en bedre skole­ helsetjeneste som er tilgjengelig hver dag på alle skoler og sikre lavterskel helsetilbud for ungdom som helseteam på skolene
• Innføre livsmestring som fag på alle de videregående skolene, og styrke seksualundervisningen med vekt på kjønns­ og legningsmangfold

Høsten valg er et verdivalg.
Bruk stemmeretten din. Hvis ikke du stemmer er det andre som bestemmer for deg.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags