Tilsvar Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet vedrørende ufarliggjøring av høyspentledning: Prøver dere å feie risikoen under teppet?

Av
DEL

LeserbrevI sitt innlegg av 03.09.19 hevder fagdirektør Tone-Mette Sjømoen i DSA at «høyspentlinjer er ikke så farlige som folk tror».

Videre hevdes det i innlegget at undertegnede på vegne av Ringsaker Pensjonistparti har misforstått en rekke ting knyttet til helserisiko og høyspent, anbefalte avstander for oppføring av nybygg m.m.

Takk Sjømoen, for et svært uklart, selvmotsigende innlegg, med mye feilinformasjon.

Det er svært viktig for oss at ikke risikoen rundt høyspent dysses ned.

Under er de viktigste punktene i Statens Stråleverns egen rapport;

Rapport 2005:8 «Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg»:

Forskningsresultater:

«I juni 2001 klassifiserte International Agency for Research on Cancer (IARC) magnetfelt fra høyspentledninger som mulig kreftframkallende for mennesker, hovedsakelig basert på en assosiasjon mellom boligeksponering og økt risiko for barneleukemi. Basert på samlede data fra flere studier kan ikke resultatene avvises som tilfeldige funn (Ahlbom et al. 2000). Britiske National Radiological Protection Board (NRPB) publiserte i 2004 en litteraturgjennomgang (NRPB 2004) hvor man beskrev indikasjoner på en dobling av risikoen for leukemi hos barn eksponert for magnetfelt over 0,4 μT (mikrotesla) i sitt bomiljø.»

Norske forskningsresultater og brystkreft:
«Færre studier har sett på kreft hos voksne eksponert for magnetfelt i bolig.(...) For brystkreft blant kvinner (...) Et unntak er en norsk studie som rapporterte 60 % økning i risikoen blant kvinner eksponert for magnetfelt over 0,05 μT (Kliukiene et al. 2004). En annen norsk studie rapporterte sammenheng mellom ondartet føflekksvulst og eksponering for magnetfelt fra høyspentledning (Tynes et al. 2003). For kvinner ble det vist en dobling i risiko og for menn en marginal sammenheng.»

8.6 Bekymring og frykt: «Større forebyggende tiltak begrunnet i helsefare, kan gi signaler om høyere grad av alvorlighet og medføre økt bekymring. På den annen side vil forebyggende tiltak også gi signaler om at helsespørsmål har høy prioritet og dermed skape økt tillit. Dette er avveininger som må tas hensyn til i valg av tiltak. Måten risikoen for helseskade presenteres på, vil også i stor grad påvirke graden av bekymring. Sprikende eller tvetydige faktaopplysninger vil kunne gi økt utrygghet. På grunn av folks generelle frykt for kreft, vil det lett kunne skapes frykt ved ensidig eller fordreid presentasjon av fakta eller fortielse.»

Sjømoen hevder at: «Det er ingen dokumentert sammenheng mellom opphold nær en høyspentlinje og kreft. Dette gjelder både for brystkreft og leukemi.» Av Statens Stråleverns egen rapport, ser vi at dette er direkte feil.

Til tross for mye selvmotsigelser tilkjennegir hun faktisk at befolkningsstudier har vist en økt risiko for barneleukemi ved bosetting nær høyspent i sitt innlegg.

Vi er kjent med at saneringstiltak er kostbart, men Ringsaker Pensjonistparti ønsker at kommunen skal ta den kostnaden og utføre nødvendige tiltak, slik at våre innbyggere skal slippe denne strålingen og ikke utsettes for unødvendig helserisiko.

Link til rapporten i sin helhet på direktoratet for strålevern og atomsikkerhet sin egen hjemmeside: https://www.dsa.no/filer/5fc87a6419.pdf

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags