Nytt om tomtefest

Advokat Mauritz Aarskog

Advokat Mauritz Aarskog Foto:

Av
DEL

LeserbrevNy tomtefestesak til den Europeiske menneskerettsdomstol (EMD).

Etter at EMD for noen år tilbake felte Norge for brudd på grunneiernes eiendomsrett måtte Stortinget endre tomtefesteloven.

Nå skal en ny norsk tomtefestesak opp til behandling i EMD. Dette skriver EMD på sine nettsider.

Spørsmålet i saken er om bestemmelsen i tomtefesteloven § 15 (4) strider mot eiendomsretten i den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen. Bestemmelsen er en begrensning i det såkalte «engangsløftet» for festeavgift, som grunneiere kan gjennomføre én gang der tomtefester forlenger festekontrakten. Formålet med engangsløftet er å hindre et for stort sprik mellom tomteverdien og festeavgiften. Bestemmelsen har en sentral maksimumsgrense, som sier at ved regulering med utgangspunkt i tomteverdien, så skal ikke tomteverdien settes høyere enn 9.000 kroner regulert etter indeks fra 1.1.2002 per dekar. Det betyr i praksis at svært lukrative festetomter fremdeles vil ha festeavgifter som ikke står i forhold til tomteverdien. EMD skal nå ta stilling til om denne begrensningen er et brudd på EMKs regler om vern om eiendomsrett.

Norske domstolers syn på dette spørsmålet ble endelig fastslått av Høyesterett ved dom av 24. juni 2019. Førstvoterende skriver i dommen (avsnitt 117) at:

Etter mitt syn viser lovforarbeidene at det ble foretatt en grundig vurdering og avveining av hensynene til både bortfesterne og festerne. At høyestebeløpet ville ramme eierne av dyre tomter var åpenbart, og konsekvensene av dette ble uttrykkelig vurdert – men med det utfall at hensynet til festerne ble funnet mer tungtveiende. At bortfesterne, og særlig de som eier dyre tomter, finner dette urimelig, kan ikke være til hinder for at lovgiver velger å legge større vekt på andre og mer sosiale hensyn. Dette gjør ikke at inngrepet, sett ut fra en samlet vurdering av mer allmenne hensyn, må betraktes som uforholdsmessig.

Dersom Norge nok en gang felles i EMD, vil dette spørsmålet måtte behandles av Høyesterett på nytt. Utfallet av saken kan derfor få store konsekvenser som både grunneiere og tomtefestere bør være oppmerksomme på.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags