Skolestruktur i Nordre Ringsaker. Hva mener SV?

Av
DEL

LeserbrevRingsaker SV gikk til valg på at vi ønsket en gjennomgang av skolestrukturen i nordre del av kommunen. Det bør derfor ikke komme som noen overraskelse at SV stiller seg positiv til Rådmannens forslag om endring i skolestrukturen.

Ut fra kommunens store økonomiske utfordringer i årene som er foran oss er dette ett av flere nødvendige grep som må gjøres for å få budsjettet i balanse. I tillegg så mener vi at den endringen som foreslås vil være til fordel for elevene. Vårt utgangspunkt er at skolen først og fremst er til for elevene. Vi ser at det er et stort engasjement for å bevare alle grendeskolene, men det ser ut til å være begrunnet i andre forhold enn skolens innhold og læringsmiljø.

Vi betviler ikke at det har vært, og fortsatt er, mange gode kvaliteter med de grendeskolene som vi har, men vi mener at dette ikke er framtidsrettet og riktig prioritering i årene som kommer.

Spørsmålet om hva som er best av store og små skoler handler mye om hva man tror på. Vi vil hevde at det er gode grunner for å ha en viss størrelse på skolene. Barn er forskjellige, og trenger å ha et visst «utvalg» av medelever for å finne venner. Små miljøer kan bli sårbare i så måte.
Nye lærerplaner setter andre krav til kompetanse hos læreren. Begrepet allmennlærer forsvinner, og i henhold til nye retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet kreves det nå 30 studiepoeng for å undervise i kjernefagene norsk, engelsk og matematikk i 1.–7. klasse. For å dekke den faglige kompetansen kreves det en viss størrelse på skolen for at dette skal være realistisk å få til. Det er også sunt å ha et tverrfaglig og større miljø blant lærerne på en skole.

I aksen Fossen- Mesnali er det 5 barneskoler på en strekning på 26 km. Det vil si at det er noe over 5 km i avstand mellom hver skole. Om man ender opp med en skole i Åsmarka, så vil det for enkelte elever bli maksimalt 15 km til skolen. Det må kunne kalles en akseptabel avstand. Slik som vegnettet er i dette området har mange av elevene skoleskyss allerede; mye begrunnet i farlig skoleveg.

Ringsaker SV mener at det vil tjene elever og foresatte å stå sammen om å satse på en skole i regionen framfor å kjempe hver for seg. Det kan bli et løft for Nordre Ringsaker. Hvis ikke kan resultatet bli at det ikke er igjen elevgrunnlag for en eneste skole, og det er det vel ingen som ønsker?

Det er en utfordring å skape motkrefter for å hindre befolkningsnedgang i deler av kommunen. Lokalsamfunnene har gjennomgått en rivende utvikling de siste 40 årene. Mange lokale tilbud har blitt borte, hovedsakelig fordi de ikke har blitt benyttet. Men etter vårt syn er det en feilslått strategi å bruke kreftene på å bevare i stedet for å utvikle.

Primært hadde vi ønsket en prosess om skolestruktur uavhengig av økonomi, men administrasjonens saksutredning viser med all tydelighet at det også er en økonomisk side ved hvordan vi har organisert skolene i Ringsaker. Hvis man skal opprettholde de 5 skolene som i dag betyr det i klartekst at det vil måtte tas 11,3 millioner årlig fra annen virksomhet i kommunen.

På rammekonferansen la Rådmannen fram en skisse til innsparing (inklusiv de 11,3 millionene) der vi fortsatt har en underdekning på 19 millioner for å komme i balanse. I tillegg bør kommunen ha et årlig driftsresultat på 45 millioner for å drive forsvarlig og innen retningslinjene. Det skal med andre ord til en ganske omfattende omprioritering for å beholde dagens skolestruktur i Nordre Ringsaker!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags