I forrige uke kunne vi lese at Sp-lederen i Ringsaker mener at jordvern er en «evig» kamp i Ringsaker. Dette virker mer som den evige valgkamp fra Sp sin side.

Les også

Den evige kampen

Sp nevner nemlig ikke at Ringsaker kommune øker areal til dyrket mark, og at Ringsaker kommune (med Sp og Ap) er i gang med å lage nye overordna planer for politiske føringer i kommunen, som vil ta opp i seg et strengere vern av dyrka mark enn det vi har i dag.

Hvis Ap og Sp står så langt fra hverandre, så er det underlig at Sp selv viser til regjeringen, der nettopp Sp og Ap står sammen om ØKT satsing på jordvern?

Ringsaker Arbeiderparti mener at både jordvern og forutsigbarhet for utbyggerne og næringsliv er viktig. Når vi sier ja til å sette i gang prosjekter, så sier vi også ja til at utbyggere investerer penger i å starte opp med utbygging. Både penger og flere års arbeid kan gå tapt, om politikere bare snur flere år etterpå. En slik vingling kan føre til at Ringsaker ikke fortsetter å være en ettertraktet kommune for bosetting og næringsliv.

Dette er altså grunnen til at vi stemte for detaljreguleringen av Bakken Søndre i sluttbehandlingen i kommunestyret forrige onsdag. Dette er en enkeltsak, hvor hensynet til næring gikk foran jordvern etter grundige overveiinger. Om Sp hadde rett i at vi bygger ned matjord over en lav sko, er det rart at Ringsaker kommune fortsatt er én av Norges største landbrukskommuner etter snart 100 år med AP-styre.

I Hurdalsplattformen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet satt opp målsettinger om å redusere nedbygging av dyrket mark. Dette vil Ringsaker Arbeiderparti følge opp gjennom en helhetlig politikk som tar utgangspunkt i kommuneplans samfunns- og arealdel. Med den vil vi signalisere overfor utbyggere at vi blir strengere med tanke på nedbygging av dyrket mark. En slik måte å jobbe med vern på, skaper forutsigbarhet for både utbyggere og for landbruk.

Ringsaker kommune vokser i folketall, arbeidsplasser og handel. Dette er ikke tilfeldig, men et resultat av at vi er forutsigbare og ikke vingler. Så må Sp gjerne fortsette sin «evige» valgkamp!