Det synes å råde en ukultur i holdninger til grågåsa. I jegergrupper beskrives avlivingsmetoder for skadeskutte gjess, blant annet ved å trampe på hodet, sveive det rundt, brekke halsen som en hageslange inntil gåsa kveles, m.m. Det er ikke uvanlig at jegere kjører med motorbåt mot gåseflokker og skyter med pumpehagle. Noen fugler blir liggende, mens skadeskutte fugler flykter og får en smertefull død.

Jegere skryter av at jaktlagene i morgentimene første jaktdag har skutt 150 grågjess. Det tyder på at det skytes inn i flokker. Det er anslått at en slik jakt fører til at minst en fugl skadeskytes for hver fugl som felles. Undersøkelser av kortnebbgås på 1990-tallet viste at en gås ble skadeskutt for hver gås som ble felt. I 2015 var tallet halvert, men det er fortsatt altfor høyt. Det tyder på at det ofte løsnes skudd under uforsvarlige forhold.

En sak på Frøya i år viser at det kan råde lovløse tilstander under tidligjakt på grågås. Det er observert jegere som kjører rundt i pickup og skyter vilt på grågjess i friområdene. 27. juli ble det funnet 20 grågjess flytende i sjøen i et område der jakt ikke er tillatt. Fuglene hadde fått bryststykket skåret ut og var deretter kastet på sjøen, med stor fare for blyforgiftning hos andre dyr. Jakta er anmeldt og tips er kommet inn.

Jakt i friområdene under tidligjakt kan føre til at grågåsa starter høsttrekket for tidlig, før ungene er nok utviklet og de voksne fuglene er i kondisjon etter fjærfellingen til å klare trekket. Det utsetter fuglene for unødige lidelser, i strid med dyrevelferdsloven.

Registreringer fra Lista Fuglestasjon viser at grågåstrekket er blitt forskjøvet i takt med endringene i jakttidene. Gjennomsnittlig trekktopp under første halvdel av 90-tallet, da jakta startet 21. august, låg på ca. 29. august. Fra 1997 til 2012, da jakta startet 10. august, låg gjennomsnittlig trekktopp på 14. august. Nå starter jakta 26. juli i mange kommuner, og de første grågåstrekkene går sørover allerede i slutten av juli.

Et fremskyndet høsttrekk kan føre til at grågåsa vender tidligere tilbake om våren for å rekke å fullføre hekkingen. Det kan gi økte skader på nyspiret eng og føre til mer skadefelling - i strid med retningsinjene som setter som forutsetning for tidlig jaktstart at det ikke drives utstrakt skadefelling om våren.

Det bør tas tak i uheldige tilstander i grågåsjakta. Miljødirektoratet bør forby dumping av haglskutte gjess, som gir stor fare for blyforgiftning av andre dyr, også rødlista arter. Det bør også bli forbud mot å skyte inn i fugleflokker. En slik jakt strider mot jaktetiske regler, men blir likevel praktisert.

Jegerorganisasjonene bør rydde opp i holdninger hos sine medlemmer. Alle dyr har krav på respektfull behandling. At det nærmest går sport i å være grusom mot grågåsa er forkastelig og bidrar til en rettferdig kritikk av jegere og jakt.