– Vi foreslår et budsjett som er sterkt omfordelende. De som nå sliter med å få endene til å møtes, trenger skattelette, ikke skatteøkning, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han torsdag la fram forslaget til statsbudsjett for neste år.

Regjeringen er avhengig av å forhandle med SV for å sikre flertall for budsjettet i Stortinget. Dermed vil det bli endringer før budsjettet er helt spikret.

Her er noe av det som vil påvirke folks hverdag:

 • Skatten på inntekter under 750.000 kroner reduseres, mens den økes for inntekter over 750.000 kroner. En familie med en samlet inntekt på 1 million kroner og to barn kan få en samlet skattelettelse på om lag 8.400 kroner sammenlignet med 2021 (om lag 6.800 kroner hvis foreldrene ikke har fagforeningsfradrag).
 • Samtidig økes skatten på aksjeutbytte og formuesskatten. Aksjeutbytteskatten økes med 2 prosentpoeng til 51,5 prosent, mens formuesskatten økes fra 0,95 til 1 prosent på trinn 1. I 2022 ville dette rammet folk som hadde formue mellom 1,7 millioner og 20 millioner kroner.
 • Høstens strømstøtte, der staten betaler 90 prosent av forbruket over 70 øre, videreføres neste år.
 • De som er medlem av en fagforening, får ytterligere fradrag neste år. Fagforeningsfradraget økes fra 5.500 kroner i år til 7.700 kroner neste år, noe som er i tråd med det regjeringen lovet da de la fram statsbudsjettet for 2022 i fjor.
 • Enslige forsørgere med lav inntekt får inntil 11.500 kroner mer i barnetrygd. For 2023 blir løftet på 9.600 kroner, fordi omleggingen skjer fra 1. mars.
 • Det vil koste litt mindre å ha barn i barnehage neste år. Maksprisen på barnehager settes ned til 3.000 kroner i måneden. Det er et kutt på 50 kroner i forhold maksprisen fra 1. august i år, og et kutt på 315 kroner fra slik det var fra 1. januar.
 • I tillegg blir tredje barn i barnehagen gratis fra 1. august, mens barnehage blir gratis i hele Nord-Troms og Finnmark fra samme dato.
 • Alle elever i førsteklasse får tilbud om tolv timer gratis skolefritidsordning i uka.
 • Det såkalte basislånet for studenter øker med 3.600 kroner neste år. Støtten blir dermed rundt 1.500 kroner høyere enn tidligere anslag.
 • Borteboerstipendet for elever på videregående skole økes samtidig med 660 kroner.
 • Regjeringen har tidligere varslet at de vil innføre moms på de dyrere elbilene, og det ligger fortsatt inne i neste års budsjettforslag. Dermed kan det bli moms på elbiler som koster over 500.000 kroner fra 1. januar.
 • Fra august skal prisen på riks- og fylkesveiferger bli halvert sammenlignet med takstnivået i 2021. Regjeringen vil også prioritere gratis ferje for alle øysamfunn som ikke har fastlandsforbindelse.
 • Regjeringen vil også halvere kvoten for hvor mye tobakk du kan ta med inn i Norge fra utlandet. Dermed reduseres kvoten fra 200 til 100 sigaretter og fra 250 til 125 gram for andre tobakksprodukter som snus eller rulletobakk.
 • Snusavgiften økes samtidig med 3 kroner per 100 gram.
 • Det kan bli dyrere å gå til lege og psykolog neste år. Regjeringen foreslår nemlig å øke frikortgrensa noe mer enn prisstigningen ellers, slik at frikortgrensa neste år kan bli på 3.040 kroner neste år mot 2.921 kroner i år.
 • De vil også øke egenandelen på medisiner på blå resept til 50 prosent. Samtidig foreslår regjeringen å kutte i avgiften på reseptfrie legemidler som selges utenfor apotek fra 1,2 prosent til 0,5 prosent.

Fakta om statsbudsjettet 2023:

Sentrale punkter i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år:

* Regjeringen foreslår en oljepengebruk på 316,8 milliarder oljekroner – en nedgang på 18,3 milliarder kroner. Uttaket fra oljefondet blir dermed 2,6 prosent.

Forsvar og bistand:

* Regjeringen vil øke forsvarsbudsjettet til 75,8 milliarder kroner, en økning på 10 prosent.

* Regjeringen kutter i bistandsbudsjettet og vil bruke 43,8 milliarder kroner på bistand i neste år, et kutt på rundt 2,4 prosent.

* Sivilberedskapen får et løft på 418 millioner kroner i regjeringens forslag til statsbudsjett. Pengene skal blant annet skal gå til digital sikkerhet.

* Bemanningen i Forsvaret økes med 68 årsverk, og Heimevernet øker antall soldater med 500 til 37.500 soldater.

Skatt og avgift:

* Regjeringen vil kutte skattene på inntekter på under 750.000 kroner med nær 4,5 milliarder kroner. For høyere inntekter økes skattene med 3 milliarder.

* Formuesskatten foreslås økt med 2,4 milliarder kroner.

* Regjeringen foreslår å øke utbytteskatten for personer. Økningen vil innebære at den samlede marginalskatten øker fra 49,5 prosent til 51,5 prosent.

* I forslaget til statsbudsjett legger regjeringen inn et kutt i grunnavgiften på anleggsdiesel på hele 80 prosent.

* CO2-avgiften foreslås økt med 21 prosent.

* Momsfritaket ved kjøp av elbil som koster over 500.000 kroner, foreslås fjernet i neste års statsbudsjett. Dermed følger regjeringen opp forslaget i revidert.

* Regjeringen foreslår å halvere kvoten for tobakksvarer som kan innføres som reisegods. Dagens kvote er 200 sigaretter eller 250 gram andre tobakksvarer (for eksempel snus) og 200 blad sigarettpapir.

Samferdsel:

* Regjeringen går inn for halverte ferjepriser. Regjeringen vil også prioritere gratis ferje for alle øysamfunn som ikke har fastlandsforbindelse.

* 39,5 milliarder kroner foreslås til veiprosjekter i statsbudsjettet for 2023, ned 376 millioner kroner fra 2022. Flere store veiprosjekter settes på vent, deriblant når det gjelder Oslofjordtunnelen.

* 7,8 milliarder kroner foreslås til drift og vedlikehold av jernbanen. Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen øker med 1,2 milliarder kroner i 2023.

* Elbilister må betale mer i bompenger dersom regjeringen får gjennomslag for sitt forslag. I statsbudsjettet foreslår de en grense for elbiler på inntil 70 prosent av taksten for fossilbiler.

Helse:

* Økning av driftsbevilgning til sykehusene med til sammen 2,7 milliarder kroner.

* Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner til innkjøp av koronavaksiner i 2023.

* En styrking av allmennlegetjenesten med 690 millioner kroner, som skal legge til rette for rekruttering, kapasitet og kvalitet i tjenesten.

* Helsedepartementet foreslår et kutt på 30 millioner kroner i Helsedirektoratets driftsbevilgning, som også omfatter Helfo.

* 78,1 millioner kroner til arbeid med å gjøre helsedata enklere og mer tilgjengelig for forskere.

* 21 millioner kroner til helsekartlegging i barnevernet.

Byggeprosjekter og forskning:

* Kostnadene for regjeringskvartalet øker med 10 milliarder kroner.

* Regjeringen foreslår å bevilge 412,7 millioner kroner til utbygging av bredbånd.

* Byggingen av Ocean Space Centre i Trondheim får bevilget 1,15 milliarder kroner til byggeprosjektet, utstyr og inventar.

* 106,3 millioner kroner til det nye 22. juli-senteret, som er ventet å stå ferdig i 2025.

* 525 millioner kroner til byggingen av det nye vikingtidsmuseet på Bygdøy, som er en utvidelse av det gamle vikingskipsmuseet.

* Regjeringen foreslår 15 millioner kroner til utredning av Nationaltheater-bygget, 25 millioner til videre arbeid for at bygget skal kunne brukes inntil videre og 245 millioner til videre drift.

* 11,7 millioner kroner til arbeidet med et nytt fengsel i Oslo.

Landbruk:

* Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at regjeringen ønsker å gjenopprette et beredskapslager for korn i sitt forslag til statsbudsjett for 2023. Regjeringen foreslår å bevilge 20 millioner kroner til å starte etablering av et beredskapslager for korn høsten 2023.

* Landbruks- og matdepartementet får økt sitt budsjett med 24,7 prosent for å kunne satse på økt matproduksjon og økt selvforsyningsgrad i landbruket.

* Øke reindriftsavtalen med 15,5 millioner kroner til 180 millioner kroner.

Utdanning, skoler, barnehager:

* Studenter fra utlandet skal ikke lenger kunne studere i Norge uten å betale for seg. Regjeringen ønsker å innføre en studieavgift for utenlandsstudenter.

* Regjeringen vil øke sletting av studiegjeld i Lånekassen fra 10 til 20 prosent for personer som bor og arbeider i Finnmark og Nord-Troms.

* Regjeringen kommer ikke med noe nytt strømstipend til studentene, men foreslår å øke studiestøtten og øke byggetempoet for studentboliger.

* En økning på 330 millioner kroner for å styrke arbeidet med å få flere til å fullføre videregående skole.

* Regjeringen foreslår gratis barnehage for alle familier med barn i Finnmark og Nord-Troms.

* Økning i barnetrygden for enslige forsørgere med lav inntekt. Totalt er økningen på inntil 11.500 kroner.

Arbeidsliv og inkludering:

* Økte utgifter på 20,1 milliarder kroner i alderspensjon. Totalt ventes en utgift på 289,3 milliarder kroner i 2023.

* Økning på 7 milliarder til uføretrygd, som samlet anslås å ligge på 118 milliarder kroner i 2023.

* Regjeringen foreslår å redusere opptjeningsperioden på dagpenger fra tre til ett år. Det betyr en innsparing på 200 millioner kroner neste år.

* 175 millioner kroner til en ny ungdomsgaranti, som har som mål å få flere unge til å fullføre studiene og komme ut i arbeidslivet.

* Regjeringen bevilger 54,9 millioner kroner til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Imdi) som skal brukes til å håndtere ankomsten av ukrainske flyktninger.

* 30 millioner kroner til å styrke innsatsen mot sosial dumping.

* Regjeringen foreslår et avgrenset forsøk med arbeidsorientert uføretrygd for unge under 30 år, som ellers ville fått 100 prosent uføretrygd.

Kultur og idrett:

* Regjeringen foreslår å fjerne momsfritaket for elektroniske nyhetstjenester som ikke anses som aviser. Det vil ramme medier som har lyd- og videoproduksjon. I forslaget til budsjettet øker produksjonstilskudd til medier fra 381 til 400 millioner. Tilskuddet til NRK økes med 86 millioner til 6,088 milliarder kroner.

* Bevilgning av 2 milliarder kroner til frivillige organisasjoner i merverdiavgiftskompensasjon, og 300 millioner kroner til tilsvarende kompensasjon ved bygging av idrettsanlegg.

* Støtten til LHBT+-organisasjoner økes med 15 millioner kroner, en dobling fra forrige budsjett.

* Økning av støtte til Filmfondet med 20 millioner kroner, hvorav 5 millioner kroner er øremerket til dataspill.

* 10,6 millioner i økt støtte til leselyst-tiltak.

* Støtte på 30 millioner kroner til kulturhistoriske viktige kirkebygg.

* Kongeparet får en apanasje på 13,9 millioner kroner, en økning på 400.000 kroner, mens kronprinsparet får 11,6 millioner, også dét en økning på 400.000 kroner. Samtidig får Kongehuset 335,6 millioner kroner i 2023, en nedgang på 70,1 millioner kroner.

Klima- og industri:

* For første gang har regjeringen lagt fram et eget klimabudsjett, som har en ramme på nær 20 milliarder kroner. Blant forslagene er å øke CO2-avgiften med 21 prosent, øke omsetningskravet for biodrivstoff i veitrafikken og å innføre et nytt omsetningskrav for ikke-veigående maskiner.

* 3,58 milliarder kroner til fortsatt satsing på Langskip-prosjektet.

* Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Enova med 500 millioner kroner i 2023.

* 165 millioner kroner til raskere utbygging av fornybar energi.

* 80 millioner kroner til havvindsatsing.

* 10 millioner kroner til nasjonalparkforvaltning og 10 millioner kroner til kampen mot pukkellaks.

Øvrig:

* Regjeringen setter av 44,7 milliarder kroner til videreføring av strømstøtteordningen til husholdninger og borettslag i statsbudsjettet for neste år.

* Kommunene skal få 2,6 milliarder mer i frie inntekter neste år, foreslår regjeringen