I Norge er det omtrent 44.000 kilometer med fylkesveger. Av disse er det 6.800 kilometer med fylkesveger i Innlandet. Det betyr at Innlandet fylkeskommune er blitt en svært stor vegeier, med de plusser og minuser det medfører. Jeg er dessverre redd for at det i denne sammenheng er mest minuser.

Det er også et faktum at det er langt større sjanse for å bli drept eller skadet på en fylkesveg enn på riksvegnettet. Dette fordi det meste av dagens fylkesveger ikke har tilstrekkelig vedlikehold eller at det er tatt tilstrekkelig hensyn til trafikksikkerhet. Mange fylkesveger fungere også som omkjøringsveger for dagens riksveger. Det betyr at det tidvis er svært stor belastning på disse lokale vegene. Dette har vi flere steder i Innlandet fått merke ved at flere bruer er stengt etter at brua på Tretten kollapset for 7 måneder siden. Trafikken på de mindre vegene har økt svært mye uten at jeg har eksakte tall. Det sier seg i grunnen selv, for bilene må fram. Utfordringen er at det som nå er blitt omkjøringsveger ikke har tilstrekkelig med lys, sykkel og gangstier eller tilstrekkelig vegvedlikehold. Dette går sterkt ut over trafikksikkerheten og de som ferdes langs disse vegene.

Vi må heller ikke glemme at mye av den økte trafikken på omkjøringsvegene er lastebiler. Det er svært mange tømmerbiler og andre lastebiler og vogntog som skal fram. Den økte trafikken av tungtransporter sliter selvfølgelig ekstra på allerede dårlig vedlikeholdte veier. Dette fremmer heller ikke verken klima- eller miljøsaken., og heller ikke trafikksikkerheten.

Men hva har Staten tenkt å gjøre med dette? Det er var en lettvint løsning å overføre et stort nett av fylkesveger over fra Staten til fylkeskommunene uten at det fulgte tilstrekkelig med penger med. Ikke hadde vegene vært godt vedlikeholdt heller før de skiftet eier. Nå har i tillegg fylkeskommunene fått et antall med bruer på disse vegene som må utbedres og i verste fall erstattes. Er det virkelig Statens mening at disse utgiftene skal dekkes av fylkeskommunene? At bruer som er bygd av Statens vegvesen i de senere år ikke skal holde i 20 år; det kan umulig lastes fylkene. Dette er utgifter som Staten må ta.

Det å bedre trafikksikkerheten på fylkesvegene og da særlig omkjøringsvegene vil helt klart sparesamfunnet for store utgifter og innbyggerne for store lidelser. Her må Staten bidra i større grad enn den gjør i dag. Det kan ikke være fornuftig at det er fylkeskommunene som skal ta denne regninga alene. I tillegg må fylkeskommunene også være seg sitt ansvar bevisst.