De enorme og uforutsigbare strømprisene er ikke kun et resultat av Russlands krigføring mot Ukraina og vesten. Det er i aller høyeste grad et politisk valg, som både kan og må reverseres.

Norges kalde vinterklima skiller seg fra de fleste europeiske land. Vi benytter i stor grad elektrisitet til oppvarming.

Politisk kontroll over vannkraft og strømforsyning har alltid vært et tverrpolitisk mål i Norge. Energi til oppvarming er en del av samfunnets infrastruktur. Det er ikke til å leve med helt uforutsigbare priser som er i utakt med produksjonskostnadene.

Prisene dannes ikke i et fungerende marked, men er bestemt av politisk gitte rammer.

Partiet Sentrum mener det må endres slik at husstander og småbedrifter kan ha rimelige og forutsigbare priser på strøm.

Vi er tilhenger av EØS-avtalen, internasjonalt samarbeid generelt og av et grønt skifte til et mer bærekraftige samfunn.

Forutsetningen for en politisk oppslutning om en bærekraftig framtid er at folks grunnleggende behov blir ivaretatt på en god måte. Strømprisen kan ikke bestemmes av betalingsviljen til storindustri eller andre kjøpere i et europeisk marked.

Ulike prissoner bør redefineres. Det bør skilles mellom markeder for husholdninger, småbedrifter og storindustri, ny og gammel produksjon og mellom basisforbruk og overforbruk.

Strøm er en svært viktig innsatsfaktor for næringslivet i Innlandet. Forutsigbare og moderate strømpriser er helt avgjørende for arbeidsplasser og lokalsamfunn.

Partiet Sentrum vil jobbe for at arbeidsplasser skal beholdes og nye utvikles i hele Innlandet.

Utvekslingskabler med utlandet er positivt for å regulere overskudd og underskudd av energi, men kan ikke medføre en helt uforutsigbar prisdannelse som skaper varige behov for støtteordninger.

Dagens system er ikke bærekraftig, verken miljømessig eller sosialt.