Først og fremst må det sies at det aldri har vært et krav fra Ringsaker Pensjonistparti at Rudjord skal fratre sin stilling, det ble med stor fortvilelse stilt et betimelig spørsmål knyttet til leders ansvar.

I motsetning til populisme, ser utfordringer i pleie og omsorg heller ut til å være et nokså upopulært tema, slik det presenteres som et konstant problem som ruller og går, år etter år.

Forrige ukes oppslag ga sterke reaksjoner hos de fleste, der vi kunne lese om triste enkelthendelser og avvik. Vi kan ikke tro det er sant og kjenner kvalmen velter igjennom oss.

Men etter en dag eller to er vi tilbake til hverdagen, livet og hverdagstralten går sin vante gang for oss som ikke er rammet av denne hverdagen der de er prisgitt godt stell og omsorg fra andre.

Ringsaker Pensjonistparti er et helse og omsorgsparti, der eldreomsorg er en av våre kjernesaker. Hvem er vel ikke opptatt av at de eldre og pleietrengende skal ha det godt? Og hvem er vel ikke opptatt av at alle skal få leve sine siste dager på en verdig måte?

Men hvem kan utgjøre en forskjell? Det er vi i befolkningen som kan gjøre det. Ved å stille krav. Vi skal ikke godta at «sånn er det».

Det kan ikke være tvil om at det må være mangel på både ledelse, rutiner, kvalitetssikring, internkontroll og oppfølging. De respektive avvikene som er belyst gjenspeiler svikt i flere ledd.

Ringsaker Pensjonistparti er et parti som mottar svært mange henvendelser fra pårørende av beboere i sykehjem, aldershjem og omsorgsboliger, og vi har et styre og medlemmer som er svært aktive i ulike vel og foreninger blant eldre.

Det er derfor naturlig for oss å framsette krav om en endring og forbedring i helse og omsorg i Ringsaker. Vi kan ikke bare snu det andre kinnet til, og la det passere, med trøsten om at Ringsaker ikke er noe verre enn andre kommuner!

Vi mener at her må det redegjøres for hva i all verden det er som foregår på institusjonene?

På vegne av Ringsakers beboere og pårørende på disse institusjonene krever vi at ansvaret legges der det hører hjemme.

På hvilket nivå oppstår svikten? Er det en systemsvikt? Ledelses-svikt? Ansatte som ikke følger rutiner?

Vi forventer en redegjørelse for blant annet; rutiner, kvalitetssikring, internkontroll, kriseberedskap, hvordan avvik behandles. Er de underbemannet? Hvem er ansvarlig for hva?

Er enkelte institusjoner mer belastet med avvik enn andre?

Vi ønsker å vite hvilke av disse områdene som har et forbedringspotensial.

Og sist men ikke minst, ønsker vi en PLAN der det tydelig framkommer hvordan disse områdene kan forbedres!

Ingen skal behøve å grue seg for å havne på sykehjem og omsorgssentre i Ringsaker.

Og dersom vi ikke klarer å ivareta disse, som er de svakeste i vårt samfunn, under vår omsorg på en god og verdig måte, så har vi som kommune feilet.

Ringsaker kommune går foran som er foregangskommune i så mange andre sammenhenger, og lykkes i det aller meste. Vi leser om suksesshistorie etter suksesshistorie.

Det burde være like stor prestisje i å være en kommune med tilsvarende fantastiske omsorgstjenester som oppvekstvilkår!

Vi har et gullknippe i administrasjonen og disse må utfordres til nytenking og nyskaping også på dette området!