Frustrasjon over sykehjemsplaner i Moelv

Av
DEL

LeserbrevVarsel om Innspill og tilsvar til kommunens skriv av12/6, Varsel om oppstart avreguleringsplan, og Notat ved oppstart 11/6 -2020.

Det er med en god dose frustrasjon vi på Folkets Hus mottar Ringsaker kommunes reguleringsplan for den nye sykehjemsutbyggingen. Det ser ut som at denne planen har den konsekvens, at vi vil miste tilførselsvegen opptil Folkets Hus fra Brannstasjonen og sentrum. Dette fører til at vi for ettertiden vil befinne oss i enden av en blindveg, med en bilforbindelse som nå i sin helhet vil gå gjennom etablert villaområde i Jensstuvegen. Dette vil ha den konsekvens at villabebyggelsen vil få en økt trafikkstøybelastning. Det gjelder da i særdeleshet den ekstra trafikken som nytt, større sykehjem vil medføre. O. Johansen Trevarefabrikk og Folkets Hus vil ha den normale trafikken, men må altså ifølge kommunens anslag påregne å også ha 50 prosent av sykehjemstrafikken. Alt dette blir nå planlagt å gå gjennom det etablerte villastrøket.

Man har altså tre forskjellige tomtealternativer å velge mellom, og faller ned på den konklusjon at Parkvegen området er den besteløsningen. Dette skal da føre til en positiv byutvikling ifølge Kommunen.

Hvordan spør vi oss? Parkveien stenges for gjennomkjøring, og vi mister den korte direkte forbindelsen til Moelv sentrum. Man «murer» igjen det nordøstre hjørnet av Moelvss forretnings og sentrumsområde. Med tanke på Moelvs framtidige utvikling, og vi tenker da på sykehuslokaliseringen, den endelige lokaliseringsavgjørelsen har enda ikke falt, men det skal vel mye til om dette havner en annen plass enn ved Mjøsbrua. Da foreligger en helt ny situasjon. Det vil uten tvil bli behov for at Moelv må bli bedre rustet til å ivareta en del nye service og forretningsfunksjoner, og at nettopp dette fører til at det tomtearealet som står til disposisjon i sentrum, må prioriteres mot framtidige service og forretningsfunksjoner som naturlig hører inn i et bymiljø. Vi vil derfor etterspørre en byplan for Moelv sentrum som tar høyde for en realistisk og forventet utvikling for Moelv, dersom lokaliseringen av det nye hovedsykehuset blir ved Mjøsbrua.

Når kommunen har et uttalt mål om at vår framtidig eldreomsorg skal vris fra institusjonsløsninger mot hjemmebaserte tjenester, vet vi da at det nye sykehjemmet skal belegges med pasienter som er for svekkede eller syke til at det ikke lenger er forsvarlig å ha disse under hjemmebaserte servicetjenester. Er det da denne pasientgruppen som trenger sentrumsnærhet? Ha mulighet til å gjør seg en tur ned i sentrum, delta på kulturelle forestillinger i en ny BY-Park, eller på våre forestillinger på Folkets Hus? Er virkelig en By-Park og et forsamlingshus det ideelle naboskapet for et nytt sykehjem? Det vi imidlertid ser er at Moelv Aktivitets og Bosenters klienter i Parkvn. er i stand til å benytte Moelvs sentrumstilbud. Her ser vi en gruppe som har stor glede av beliggenheten. Dette naboskapet mellom Folkets Hus og Bo og Aktivitets senteret har gått knirkefritt så langt. Vil det gjøre det, med enda sykere pasienter i umiddelbar nærhet? Vi har forståelse for argumentasjonen når det gjelder de rørlige klientene, men vi klarer ikke å følge argumentasjonen når det gjelder klientellet for sykehjemmet. Der tror vi nok legen vil foreskrive ro og fred, kontra sentrumsnærhet.

Man avviser at det finnes støyproblematikk i denne delen av sentrum. Man kan bare undres over at en slik påstand kan komme fra kommunens side. Er det mangel på lokalkunnskap? Det garanteres at ethvert bysentrum haren høyere støyforurensning enn omliggende områder. Så dette er en fantastisk påstand. Her er alternativene Kilde, og Jensstuvegen betydelig bedre stilt.

Mht sol og lysforhold, så stiller de tre alternativene ganske likt. Parkvegen-tomta får sol litt før, og de to andre vil ha bedre forhold mht. kveldssol.

Så har vi da betydningen av sentrumsnærhet. Det må vel da for sykehjemspasientene ha svært lite å si, så her forstår vi dette som hensyn til pårørende. Nå er det ikke slik at de fleste pårørende bor i Moelv sentrum, da det nye sykehjemmet vil bli belagt med klienter fra hele området. De aller aller fleste har da følgelig allerede kommet til Moelv i bil. Vi bor på landet, og slik er situasjonen pga. lav befolkningstetthet og et ikke altfor godt utviklet kollektivtilbud. Vi mener allikevel at akkurat avstanden mellom sentrum, Kilde og Jensstuvn. er såpass liten at den ikke burde ha noen stor praktisk betydning. Her gjemmer jo kommunen seg bak en påstand om at plasseringen ved BY-Park og barnehagen anses å være positiv, og støttes av Husbanken. En må vel tilføye her, at ved en framtidig utvidelse av sykehjemmet, kommer barnehageområdet til å spises opp, og dermed ryker en av naboene som Husbanken finner det positivt er en del av nabolaget. Dere har jo i samme dokument antydet at en flytting av barnehagen kan bli en framtidig løsning. Vi lurer på hvordan de to andre alternativene har blitt «solgt inn» overfor den samme Husbanken. Her svever vi i uvitenhet da denne dialogen er unntatt offentlighet. Vi har allikevel en mer enn sterk følelse av at dette innsalget ikke kan ha vært særlig overbevisende. Og vi har vel mer følelsen at dette er det eneste alternativet Rådmann, Formannskap og kommunestyre har vært interessert i å planlegge for, og at hele prosessen er preget av dette. Vi mistenker vikarierende motiver her, og at de to andre, og største tomtealternativene, blir diskvalifisert, med tanke på å ha to attraktive sentrumsnære salgsalternativer mot næringslivet i et antatt voksende Moelv. Det er her vi mener kommunen prioriter feil, ved å tilrettelegge for de svakeste pasientene med behov for ro i sin siste livsfase, midt i sentrum. Dette da på bekostning av de naturlige sentrumsfunksjonene som handel, service og underholdning, som vi mener bør ha den høyeste prioritet som sentrumsløsning for et Moelv i vekst.

Dette helseknutepunktet som kommunen ønsker å etablere, vil få den samme nytteverdien og effekten, om dette samlokaliseres på enhver av de tre skisserte alternativene. Altså ikke kun i Parkvn. Standardhevingen for sentrum, som kommunen framhever ved sistnevnte alternativ, er vi rett og slett ikke i stand til å se, og derfor helt uenig i. Konsekvensen er som nevnt en stengning av gjennomfartsåren Parkvn, og en høyst sannsynlig irreversibel omlegging av Moelv sentrum de neste 50–100 år. Dette da i tilfelle arealet benyttes til å mure igjen dette området med et sykehjem, på bekostning av tomtemuligheter for næringsliv og andre servicefunksjoner som helt klart vil ha større betydning for en god byutvikling av et framtidig større Moelv, med et forventet adekvat tjenestespekter innen bykjernen. By-Parken kan også da meget vel fungere som et parkeringsområde for et framtidig Moelv, men Parkvn bør beholdes i sin nåværende form. Dette gjør også at parkeringsalternativet vil bli betydelig mer attraktivt, og bedre tilrettelagt, spesielt for trafikk sørfra, som med kommunens fortrukne løsning blir tvunget ut i en omkjøring via Jensstuvn, enten fra Storgata eller Åsmarkvn.

Dersom Parkvn. alternativet allikevel blir den endelige løsningen, er spørsmålet, kan dette løses med en gjennomkjøringskanal under enev. høy 2. et. der vegen går i dag ved brannstasjonen? I en eventuell byggeperiode, vil da den nye grønne tilførselskanalen på parkens vestside bli etablert, og være funksjonell før eller under anleggsperioden, eller blir vi uten tilførselsåre fra sentrum i denne perioden? Det er meget viktig for oss å få en avklaring mht. driftsforholdene for våre framtidige arrangementer.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags