Et gods­tog i sør­gå­en­de ret­ning fikk natt til ons­dag tek­nis­ke pro­ble­mer og ble stå­en­de stil­le på Dov­re­ba­nen. Det opp­ly­ser Bane NORs pres­se­vakt, Olav Nordli, til Rings­aker Blad ons­dag mor­gen.

Iføl­ge Nordli var det mel­lom Mo­elv og Bergs­vi­ka at to­get hav­net i trøb­bel. Der sto to­get fra om­trent klok­ken 05 til klok­ken 06, før hjel­pen kom.

– Det fikk hjelp av et an­net gods­tog til å kom­me seg inn til Mo­elv, sier Nordli.

Han opp­ly­ser vi­de­re at hen­del­sen med­før­te noe for­sin­kel­ser for de før­ste mor­gen­toge­ne, men at toge­ne skal være i rute ut­over mor­ge­nen og for­mid­da­gen.