Det begynner å bli pinlig for Ringsaker kommune. Den eldre del av befolkningen blir tydelig underprioritert.

Med de siste oppslag i HA om brukere av omsorgstjenester som ikke får hjelp til å dusje på tre uker, må en med rette spørre: hva slags respekt har kommunen for eldre?

Nylig ble det avdekket at det innen helse- og omsorg i Ringsaker er det urimelig mange avviksmeldinger. Stadig hører en fra pårørende hvordan pasienter på sykehjem og folk med omsorgsbehov opplever svikt i både omsorg og rutiner. De kan ikke stole på avtaler, de må betale for tjenester de ikke får.

Noe er galt. Men hva gjør kommunen? Fortsetter samme respektløse behandling? Det er bemerkelsesverdig hvor lite konkret de ansvarlige er i sine uttalelser når slike forhold skal kommenteres. Runde formuleringer som ikke tyder på verken selverkjennelse eller håp om snarlige forbedringer.

Ringsaker Pensjonistparti ønsker derfor at kommunepolitikerne nå skal stå til ansvar ved å ta en gjennomgående temadiskusjon: hvordan få en bedring og en verdig eldreomsorg i Ringsaker?

Det mangler ikke på eksempler på uverdig behandling av både pasienter på sykehjem og brukere av omsorgstjenesten. Disse er blitt synbare i de mange medieoppslag.

Dette står i grell kontrast til den vellykkethet Ringsaker kan vise til på vekst- og utviklingsområdet. Statistikk viser at på landsbasis er vi derimot langt nede i helse- og omsorg.

Dersom årsaken er av økonomisk art og ikke administrativt/tjenestemessig, har Ringsaker politikere en klar veg å gå. Og det må skje raskt og være synbart!