I torsdagens styremøte uttrykte styreleder Toril B. Ressem glede over vedtaket i Helse Sør-Øst om hovedsykehus i Moelv.

– Vi har kommet et langt steg videre mot å sette spaden i jorda, men vi må avvente helse- og omsorgsministerens endelige vedtak i foretaksmøtet, sier hun.

Et viktig forutsetning for at det skal bygges et nytt hovedsykehus i Moelv, er at Sykehuset Innlandet får orden på økonomien.

Foreløpig ser det mørkt ut.

Stort underskudd

På tross av et positivt resultat i august på 8,4 millioner kroner, lå Sykehuset Innlandet etter denne måneden 76,2 millioner kroner etter budsjett.

Prognosen er at Sykehuset Innlandet i 2022 får et underskudd på 80 millioner kroner, noe som er 120 millioner kroner dårligere enn budsjettert. Målet var et overskudd på 40 millioner kroner.

Flere av sykehusene i Helse Sør-Øst opplever svikt i forhold til budsjett, så Sykehuset Innlandet er ikke alene om dette.

Samlet sett ligger sykehusene i Helse Sør-Øst 1,2 milliarder kroner etter budsjett.

Flere sykehus har større avvik enn Sykehuset Innlandet. Det gjelder Oslo universitetssykehus (minus 462 millioner kroner), Vestre Viken (minus 230 millioner kroner), Sykehuset Østfold (150 millioner kroner) og Akershus universitetssykehus (131 millioner kroner).

Bruker store summer på innleie

Innleie av helsepersonell er en hovedårsak til det svake økonomiske resultatet.

Hittil i år er budsjettet på innleie fra vikarbyrå på nesten 37 millioner kroner, mens det faktiske forbruket er på nesten 69 millioner kroner. 55 millioner kroner knytter seg til innleie av leger, hvorav hovedvekten er innleie av leger i divisjon psykisk helsevern. Det er også en økende tendens til innleie av annen type helsepersonell, for eksempel sykepleiere.

Sykehuset Innlandet vil styrke arbeidet for å rekruttere og ikke minst beholde personell i håp om å redusere behovet for innleie av personell fra byråene.

Utvikling som bekymrer

Flere styremedlemmer uttrykker bekymring over utviklingen.

– Bruk av byrå er i ferd med å bli en alvorlig utfordring for hele Helse-Norge. Det er viktig å tenke mottiltak, fastslår Torbjørn Almlid, nestleder i Sykehuset Innlandet-styret.

Høyere lønn og mer kontroll over egen arbeidstid er mulige årsaker til at helsepersonell velger å jobbe for vikarbyråer og bli utleid til sykehusene i stedet for å være ansatt i sykehusene.

Administrerende direktør Alice Beathe Andersgaard slår fast at det er umulig å si nei til bruk av byrå.

– Vi er helt avhengige av innleie på legesiden, men vi har et handlingsrom når det gjelder pleiepersonell, opplyser hun.

– Det er et dyrt system når samme vikarer leies inn år etter år, påpeker Øistein Hovde, ansattrepresentant i sykehusstyret.

Lange ventetider

Det er ikke bare innleie av helsepersonell, som er problemet for Sykehuset Innlandet.

Foretaket har en bekymringsfull utvikling med økende andel fristbrudd og lange ventetider for pasienter, som venter på time til utredning, vurdering, behandling og kontroller.

Hovedutfordring etter andre tertial er innen fagområdene øyesykdommer, hjertesykdommer, øre-, nese- og halssykdommer, fordøyelsessykdommer og endokrinologi (sykdom i organer som produserer hormoner).

Økningen er en ventet ettervirkning av covid-19-pandemien, hvor høyt fravær og krav til smitteverntiltak har ført til at pasienter har fått lenger ventetid. I månedsskiftet juni-juli var det også en ny bølge med koronautbrudd i Innlandet.

Etter andre tertial er gjennomsnittlig ventetid økt til 71,8 dager mot målet på 54 dager.

De ulike fagområdene, og særlig de med lengst ventetid, følges tett opp, og det er iverksatt en rekke tiltak for å redusere ventetiden.

Høyt sykefravær

Sykefraværsprosenten har vært høy i hele 2022 og var i andre tertial 9,2 prosent.

– Arbeidet med å få ned ventetiden fordrer en ekstrainnsats fra foretakets ansatte, samtidig som høyt sykefravær reduserer mulighetsrommet til å motivere til ekstra arbeid for å få ned ventelistene, opplyser Andersgaard.

– Hva nå?

Per H. Christensen, ansattvalgt styrerepresentant, viser til de omfattende kravene Helse Sør-Øst setter til utviklingen i Sykehuset Innlandet for at det skal bli sykehusbygging i Moelv og stiller spørsmål om hva sykehusledelsen vil gjøre for å imøtekomme disse.

– Det er mange ting å jobbe med for å klare dette. Vi må lage en helhetlig plan, og vi må sørge for å få med oss de ansatte, sier administrerende direktør Andersgaard, som slår fast at beslutningen om retningsvalg vil bli etterfulgt av en omstillingsprosess for å sikre et best mulig pasienttilbud og god økonomi i perioden fram til et eventuelt hovedsykehus står klart.

– Strukturendringer vil påvirke tilbudet til pasienter, ansatte og pårørende. Det er en forutsetning at de gode fagmiljøene utvikles og opprettholdes i mellomperioden, slår hun fast.