Gå til sidens hovedinnhold

Hva vil du bli når du blir stor?

Artikkelen er over 1 år gammel

Kommentar Dette er en kommentar, skrevet av en redaksjonell medarbeider. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi har startet på et nytt år, med nye muligheter. Noen vil ikke behøve å ta så mange veivalg i det nye året. Andre står over for store og betydningsfulle valg for fremtiden. Hvis du har ungdom i huset som skal velge utdanningsvei, håper jeg du vil bruke tre minutter på å lese videre.

"Hva vil du bli når du blir stor?", er spørs­mål du stil­ler po­den. Og po­den spør gjer­ne til­ba­ke: "Hvil­ke mu­lig­he­ter har jeg?" Hva sva­rer du da?

Som for­el­der har du stor på­virk­ning på og stort an­svar for din ung­doms veivalg. Og vi vil alle det beste for våre unge og lo­ven­de. Da er det også vik­tig å ten­ke over at det ikke nød­ven­dig­vis er høy­sko­le og uni­ver­si­tet som er den rik­ti­ge veien ak­ku­rat ditt barn. Selv­sagt må vi ha ar­beids­ta­ke­re med mas­ter­grad, men i sam­fun­net ge­ne­relt har vi et be­ty­de­lig un­der­skudd på fag­ar­bei­de­re.

Kom­pe­tan­se­ba­ro­me­te­ret fra NHO vi­ser nem­lig at sju av ti av NHOs med­lems­be­drif­ter i Inn­lan­det et­ter­spør ung­dom med yr­kes­fag­lig ut­dan­ning. Sta­tis­tisk Sen­tral­by­rå (SSB) an­slår at vi med da­gens gjen­nom­fø­rings­an­del vil mang­le inn­til 90.000 fag­ar­bei­de­re i 2035. For Inn­lan­det sin del vil man­ge­len være 7.000.
I dis­se da­ger skal ung­dom­men vår vel­ge hvil­ke ut­dan­nings­løp de skal star­te på. Jeg me­ner at ung­dom­men skal føl­ge drøm­me­ne sine, men også at de blir rea­li­tets­ori­en­tert og spør seg om det fins en jobb i en­den av sko­le­gan­gen. Her ta­ler kom­pe­tan­se­ba­ro­me­te­ret for seg. Som for­eld­re er vi dess­uten opp­tatt av at ung­dom­men skal ha et sik­kert øko­no­misk fun­da­ment i li­ve­ne sine. Her kom­mer fag­ar­bei­de­ren godt ut.


Her får du ti gode grun­ner til å vel­ge yr­kes­fag:


1. Du ska­per noe og ser kon­kre­te re­sul­ta­ter av det du gjør
2. Du kom­mer deg raskt ut i jobb
3. Du får lønn un­der ut­dan­ning
4. Du blir god til å løse pro­ble­mer og jobbe selv­sten­dig
5. Du får fer­dig­he­ter slik at du kan ut­fø­re ar­beid med høy fag­lig kva­li­tet
6. Du står sterkt om du øns­ker å star­te egen be­drift
7. Du blir at­trak­tiv for nors­ke be­drif­ter
8. Du kan få an­svar for å hånd­te­re avan­ser­te ma­ski­ner
9. Du har over 170 yr­ker å vel­ge blant
10. Du får man­ge mu­lig­he­ter til å ut­dan­ne deg vi­de­re

Jeg vil også at du skal for­tel­le ung­dom­men at det fin­nes man­ge dø­rer som står åpne ved å vel­ge yr­kes­fag. Den nors­ke mo­del­len for yr­kes­fag­lig ut­dan­ning er byg­get rundt 2+2-mo­del­len, hvor man nor­malt går to år på sko­le og der­et­ter to år i lære før man av­leg­ger fag­prø­ve. Hvis du øns­ker mer ut­dan­ning ut­over fag­brev fin­nes fle­re åpne dø­rer:


•Yr­kes­fag­lig vei til høy­ere ut­dan­ning (Y-veien)
•Fag­sko­le­ut­dan­ning
•Mes­ter­brev­ut­dan­ning
•Fag­brev pa­ral­lelt med stu­die­kom­pe­tan­se
•På­byg­ning til ge­ne­rell stu­die­kom­pe­tan­se. Kva­li­fi­se­rer til å ta stu­di­er ved uni­ver­si­te­ter og høy­sko­ler

Jeg håper at du som for­el­der her har fått nyt­tig in­for­ma­sjon om hva som fin­nes av mu­lig­he­ter for den un­ges fremtid. Det er verdt å mer­ke seg at sko­le­å­ret 2020–21 ut­vi­des an­tall ut­dan­nings­pro­gram fra åtte til ti, og det inn­fø­res fire nye ut­dan­nings­pro­gram. Mitt nytt­års­for­sett i år er å syn­lig­gjø­re alle mu­lig­he­te­ne med yr­kes­fag.
Lyk­ke til med sam­ta­len!