Et drøyt år ut i pandemien ser vi mer enn noen gang behovet for et helsevesen som fungerer. Både i daglig drift og i ekstraordinære tider med behov for økt beredskap. Vi har behov for helsearbeidere med sterk kompetanse som har handlingsrom til å utøve yrket sitt på en faglig forsvarlig og god måte. I dag jobber kun 1/3 av norske helsearbeidere heltid, og dette vil Arbeiderpartiet jobbe for å endre ved å fremme retten til heltid i arbeidsmiljøloven. Ved heltidsstillinger øker stabiliteten og forutsigbarheten for den ansatte, i tillegg til at brukeren av helsehjelpen får en helsearbeider med tilstrekkelig kompetanse. Deltid har store følger for vanlige folks liv, med dårligere pensjonsvilkår, vanskeligheter med å få boliglån og deltid gjør det vanskeligere å ha en forutsigbar fritid. Deltid er urettferdig, usosialt og øker forskjellene. Alt dette er en årsak til at flere sykepleiere rømmer fra yrket og en årsak til at færre velger å utdanne seg innen helse, noe som igjen fører til dårligere beredskap. Arbeiderpartiet fikk i 2015 sikret at deltidsansatte fikk rett til den stillingsbrøken de faktisk har arbeidet siste 12 måneder.

Sykepleiermangelen et stort problem, noe vi har sett tydelig under pandemien. I årene som kommer vil også behovet for helse- og omsorgstjenester øke, og det vil være et stort behov for arbeidskraft til sektoren. Kompetansebehovet vil også endre seg, og Arbeiderpartiet vil at helse- og omsorgssektoren skal oppleves som et karrierevalg med gode muligheter for utvikling. Arbeiderpartiet har stilt krav til at det både på sykehus og i kommunene skal utvikles planer for videreutdanning av helsepersonell. Gjennom dialog med Norsk Sykepleierforbund, KS og de regionale helseforetakene vil Arbeiderpartiet se på behovet for spesialsykepleiere i et nasjonalt perspektiv.

Arbeiderpartiets mål er et samfunn som gir alle like muligheter til god helse og vil ha helsetjenester som utjevner sosiale forskjeller, både for pasient og arbeidstaker. Den sittende regjeringen legger til rette for en økt privatisering av helse- og omsorgstjenestene, på bekostning av styrking av det offentlige. Helsetjenester som styres av profitt til enkeltpersoner er i aller høyeste grad med på å utvikle forskjellene i samfunnet.

For å unngå en stadig forringing av vårt helsevesen er det på tide at vanlige arbeidstakere blir hørt, nå er det vår tur!