Til resten av politikerne innser at markedet ikke kan styre folkets eiendom, vil Rødt fortsette sin kamp mot strømpriskrisa. Denne krisa kan løses politisk om det er vilje til det!

Med dagens strømstøtteordning, er det sånn at jo mer strøm du bruker, jo mer får du i strømstøtte, så rikfolk får mest, og de med minst midler og som ønsker å spare strøm, får minst støtte. Rødt vil ikke ha det sånn.

Markedet kan ikke være styrende for et nødvendig fellesgode.

Politikerne kan få vedtatt fastpris på strøm noe som Rødt hele tida har foreslått. Vårt forslag er 35 øre pr. kWt. Det er omtrent tre ganger produksjonskostnadene og der vinterprisen har ligget de siste årene. Den prisen bør norske innbyggere, bedrifter, lag og foreninger være sikre på at blir en maksimumspris, og økning av kWt pris skal bestemmes politisk. Så kan man gjerne selge overskuddsstrøm til Europa

Det kan bli innført et 2-prissystem, med noe dyrere strøm for forbruk over normalt forbruk, som politikerne kan bestemme f.eks. 1–2 kr pr. kWt. Dette er et system for å unngå at de med god råd ikke sløser med strøm, når de f.eks. bruker oppvarmet innkjørsel på hytta og annet unødvendig forbruk uten å betale ekstra for dette.

Rødt er ikke for bruk av strøm på hytter, men nå er det blitt slik at mange hytteeiere har installert strøm om vi får en fastpris og et 2-prissystem underlagt streng offentlig kontroll. Da blir strømmen ikke det som gjør at folk må stenge hyttene for vinteren, men kanskje da regne med å betale f.eks. 1–2 kr pr. kWt. Så må vi i framtida begrense installasjon av strøm på hytter og fritidsboliger.

Strømmen skal være sjølfinansierende og ikke være ei melkeku. I dag tar staten inn 70 milliarder i året, og i tillegg tjener private strømselskaper kanskje like mye.

Prisen på strøm må være fast slik at innbyggere, bedrifter, lag og foreninger kan være trygge på kostnader. Det er trist at all innsatsen som de frivillige bidrar med for folkehelsa, både til barn, unge og eldre, legges ned på grunn av økte utgifter til strøm i lokaler og idrettshaller.

Vekslende regjeringer har knyttet Norge tettere på det europeiske kraftmarkedet gjennom tilslutning til EUs energibyrå ACER og flere utenlandskabler. Ideen var at det skulle gi både rimelig strøm og mulighet til å tjene mer penger på krafteksport. Resultatet er at vi har importert høye europeiske priser, og de som har tjent på dette er ikke det norske folk, men kraftselskapene. For strøm er ikke som en vare på et hvilket som helst marked, strøm er nødvendig infrastruktur. Noen tror billigere strøm vil føre til sløsing, men det er lite som tyder på det. Det er ikke prisen, men temperaturen som er den viktigste faktoren for strømforbruket i Norge.

I tillegg får folk beskjed om å ta natta til hjelp for å spare strøm. Det hjelper ikke når strømstøtten regnes ut som et gjennomsnitt av strømprisen på strømbørsen NordPool gjennom en hel måned.

Vi ser allerede at mange tar til orde for å bygge ned mer natur for å øke kraftproduksjonen. Det vil vi i Rødt advare mot. Norge har i dag et kraftoverskudd, og samtidig som vi står i en klimakrise, så står vi også i en naturkrise. Stadig mer natur forsvinner. Da kan vi ikke bygge ut verna vassdrag eller rasere naturen for å bygge vindmøller, slik enkelte ønsker. I stedet bør vi framover ta ut det store potensial som finnes i energieffektivisering og stanse planene om å bruke enorme mengder strøm på elektrifisering av sokkelen.

Rødt vil framover kjempe videre for makspris på 35 øre/kWh og 2-pris system og at energieffektivisering blir tilgjengelig for flere. Vi må bremse krafteksporten. Vi må også ta Norge ut av ACER. For å få til dette, må vi først reforhandle EØS-avtalen. Vi tror vi har store deler av befolkningen med oss på de kravene. Nå gjenstår det å se om de andre partiene følger på.

Strømpriseksplosjonen sør i Norge er forsterket av krigen i Ukraina, men ble ikke bare utløst av Russlands brutale angrep på nabolandet. I Sør-Norge var strømprisen allerede på valgdagen 13. september i fjor 104,14 øre, noe som var mer enn 3 ganger så høyt som snittet i landet de siste ti årene. Og det var før Putin begynte å strupe gassleveransene til Vest-Europa, og mer enn 5 måneder før Russland angrep Ukraina. En kan da spørre seg om hvorfor strømprisene, fram til nå, ikke har hatt innvirkning på Midt- og Nord-Norge? Er de ikke påvirket av krigen i Ukraina?

Den enkle forklaringen på strømprissjokket er selvsagt, og som stadig flere ser, at Sør-Norge nå er koblet nesten sømløst til kontinentet og England med sju sjøkabler.

Rødt vil ikke at alle innbyggere skal bli strømklienter med almisser fra staten, vi skal ha maks fastpris og et 2- prissystem som fører til strømsparing.