Mens byggingen av E6 fra Kolomoen til Moelv fortsatt pågår for fullt, er planleggingen av fortsettelsen på E6 godt i gang.

E6 fram til Brumunddal skal være ferdig i sommer, mens E6 fram til Moelv skal stå ferdig i løpet av året.

Høsten 2020 kan allerede de første anleggsarbeidene for strekningen Moelv – Øyer bli tatt. Strekningen som skal bygges av Nye Veier er på 44 kilometer og skal bli firefeltsveg med fartsgrense på 110 km/t.

– Nye Veier er godt i gang med planarbeidet for utbyggingen og konkurransene om hvem som får bygge de ulike delstrekningene er ute i markedet, sier Øyvind Moshagen, prosjektdirektør i Nye Veier Innlandet.

Han opplyser at hensikten med prosjektet er å sørge for økt trafikksikkerhet, bedre framkommelighet og stimulere til vekst og utvikling i Innlandet og tilgrensende regioner.

Unngår fylkesvegene

På store deler av strekningen vil vegen følge den samme traseen i dag.

Det skal bygges ny firefelts motorvegbru over Mjøsa litt sør for eksisterende Mjøsbru. Fra Biri til Øyresvika skal den nye vegen følge dagens trasé. Forbi Lillehammer blir det tunnel på vestsiden av Lågen og ny bru over Lågen ved Hovemoen. Nord for krysset ved Storhove skal det bygges tunnel forbi Fåberg. Videre nordover skal vegen følge dagens trasé gjennom Ensby til Øyer.

De siste årene har trafikken gjennom Ringsaker hatt omkjøring om flere av fylkesvegene under byggingen av E6. Det slipper man trolig på den neste strekningen.

– I anleggsperioden skal trafikantene følge eksisterende E6 og det blir ikke lagt opp til bruk av fylkesvegene som omkjøringsveger for byggingen, sier Moshagen.

Vil redusere ulempene

Måten de vil gjøre det på er at der vegen skal følge dagens trasé, vil de bygge ferdig de to nye feltene før de river eksisterende veg.

– For å redusere ulempene for trafikantene mest mulig må totalentreprenørene som konkurrerer om å bygge E6 for oss fortelle oss hvordan de skal maksimere trafikksikkerheten og framkommeligheten for alle trafikantgrupper i anleggsperioden. På denne måten sikrer vi at entreprenørene som vi velger for å bygge for oss ivaretar god og sikker trafikkavvikling mens vi bygger firefelts motorveg fra Moelv til Øyer, sier Moshagen.

Etter planen skal den nye vegen til Øyer være ferdig innen utgangen av 2025.