Saken har de siste månedene skapt stort engasjement i lokalmiljøet, etter at det i juni ble kjent at kommunen ønsker å flytte brukerne fra arbeids- og opplæringstjenesten (AO-tjenesten) ved garden på Gaupen, til lokaler ved Parketten i Brumunddal.

Også blant politikerne i formannskapssalen gikk debatten til dels friskt, før Senterpartiet og Fremskrittspartiet fikk delvis gjennomslag for et alternativt forslag til vedtak.

Endringsforslaget ble lagt fram av utvalgets leder Arne Ingvar Dobloug fra Senterpartiet, som foreslo at representantene skulle stemme for eller imot endringsforslaget i sin helhet. Dette utløste behov for et kort gruppemøte, etterfulgt av krav fra Arbeiderpartiets Jørn Eriksen, om at representantene kunne stemme for eller imot hvert enkelt punkt i endringsforslaget, noe utvalget imøtekom.

Det var kun punkt én i rådmannens forslag som ble vedtatt endret, med 6 mot 5 stemmer, i onsdagens møte.

Onsdagens innstilling fra utvalget for omsorg blir dermed som følger:

  1. Dagtilbudet på Holo opprettholdes inntil videre.
  2. Det samlede dagtilbudet ved AO-senteret ved Parketten i Brumunddal søkes gitt utvidet omfang og innhold som beskrevet i saksframstillingen.
  3. Det legges opp til gode involveringsprosesser også i det videre ift. brukere og ansatte.

Flere av omsorgsutvalgets medlemmer mener det må til en bredere utredning, før man konkluderer med hva som er mulig å få til på Holo.

– Det er en klar svakhet ved prosessen at premisset er lagt på forhånd, og at beslutningen om flytting allerede er fattet. Dette må utredes bredere, og jeg synes også det er svakt at vi ikke har vært på befaring der oppe, sa Senterpartiets Marte Røhnebæk.

Saken med innstillingen fra utvalg for omsorg går nå videre til formannskapet, før den skal sluttbehandles i kommunestyret, onsdag 21. desember.