Innbyggerinitiativet framfører 19 argumenter for hvorfor de mener det er Åsmarka og Lismarka skoler som bør bestå, dersom det ikke er mulig å beholde alle fem skolene. Argumentene og bakgrunnen for dem, kan du lese her, i et leserinnlegg Ringsaker Blad har fått oversendt.

RB møter onsdag kveld flere av dem som står bak initiativet, på Åsheim forsamlingslokale i Åsmarka.

Rundt bordet blir det gitt uttrykk for at man har innsett at det er lite sannsynlig at det noen gang vil bli et politisk flertall i kommunestyresalen for å beholde alle fem skolene som er i spill. De peker i leserbrevet også på at det aldri har vært et alternativ å bygge en helt ny skole i Nordre Ringsaker. Derfor har de to bygdene nå gått sammen om å fremme et forslag, noe de mener det har vært etterlyst fra politikerne.

– Nå har vi kjempet med nebb og klør for å beholde alle fem skolene, men vi ser at til tross for det, at det trolig ikke er mulig å få et politisk flertall som støtter det å opprettholde alle fem skolene. Vi ønsket derfor å prøve å skape en helhetlig og samlende løsning. Derfor har folk i de to bygdene gått sammen. Vi ser gjerne og helst at alle fem skolene blir beholdt, men vi har tatt utgangspunkt i at det er mest realistisk at det er to skoler som blir beholdt, sier Kristoffer Øibakken fra Åsmarka.

– Det beste som skjer, er at alle fem blir bevart

At to skoler blir beholdt, er det samme antallet som i rådmannens «nye» innstilling til politikerne, som ble kjent onsdag 8. september.

Innbyggerinitiativet mener dog at rådmannens forslag om å beholde Åsen og Messenlia skoler ikke er en samlende og praktisk løsning for mange i Nordre Ringsaker. Det blir pekt på at Messenlia oppleves som «feil veg» for veldig mange.

De mener en løsning i saken om skolestrukturen i Nordre Ringsaker blant annet må basere seg på følgende punkter:

  • Minst mulig ulempe for flest mulig.
  • Bærekraft/levedyktighet.
  • Helhet.
  • Hensyn til geografi, trafikkmønstre og eksisterende ruter for skoleskyss.
  • Minst mulig oppsplitting av eksisterende sosiale miljøer.
  • En løsning som muliggjør fortsatt vekst og utvikling i alle bygdene i Nordre Ringsaker.

Derfor foreslår de nå at det er Åsmarka og Lismarka skoler som bør bestå.

– Vi mener at dette er en løsning som kan være levedyktig og bærekraftig over tid, som tar hensyn til folks praktiske hverdag og som tar hensyn til geografien i Nordre Ringsaker, sier Kristen Rusaanes fra Lismarka.

– Hvordan tror dere det blir mottatt i de andre bygdene at dere foreslår at det er deres egne to skoler som skal bestå?

– Det beste som kan skje, er at alle skolene blir bevart, det er viktig for oss å presisere. Men vi har på et tidspunkt gått fra å være idealister til realister. Det er vel ingen rundt dette bordet som har hatt en god magefølelse i denne prosessen, men med bakgrunn i den politiske situasjonen og prosessen som har vært, er det vel egentlig ingen som tør å si at dem tror på at det er mulig å beholde fem skoler, svarer Øibakken.

– Disse to bygdene har mye til felles og har et etablert samarbeid. Da er det naturlig for oss å gå sammen, og forsøke å bevare det. De forslagene som har vært, mener vi er dårlige. Nå går vi sammen og skisserer det vi mener er den beste løsningen. Vi er ikke objektive, men vi prøver å ha et helhetlig blikk på hele Nordre Ringsaker, og har lagt fram det vi mener er en praktisk og gjennomførbar løsning som tar hensyn til elevtall, geografien og trafikkmønsteret. Vi ønsker på ingen måte å slå beina under noen, samtidig må vi fronte det vi mener er en levedyktig løsning, sier Rusaanes.

Har møtt politikere fra Ap og Sp

Det blir opplyst til RB at forslaget har blitt lagt fram for politikere både fra Ringsaker Arbeiderparti og Ringsaker Senterparti.

Politikere fra Arbeiderpartiet skal ha møtt opp utenfor Åsen skole tirsdag, og skal ha blitt møtt av det som blir sagt å være rundt 200 personer fra de to bygdene.

Politikere fra Senterpartiet skal ha vært til stede utenfor samme skole tidlig onsdag kveld. Denne gangen skal om lag 100 personer fra de to bygdene ha vært til stede, får RB opplyst.

– Målet vårt med disse møtene var å fremme vårt forslag og det vi tror på, sier Øibakken.

– Vi opplever nå også for første gang at vi har blitt lyttet til og hørt i skolesaken, sier Trond Aasen fra Åsmarka.

– Det pågår lukkede møter mellom Ap og Sp for tiden der skolesaken er tema, men de er ganske ordknappe om innholdet. Hva tror dere at de diskuterer?

– Vi tror at de har registrert den store uroen i Nordre Ringsaker, og at de sammen forsøker å komme fram til en løsning som er akseptabel for flest mulig. Vi tror at de jobber for å komme nærmere hverandre, svarer Aasen.

– Hva forventer dere at Ap og Sp gjør med forslaget dere nå kommer med?

– Nå har vi spilt inn vårt forslag, og så forventer vi at de går igjennom det i partiene sine. Det har vi blitt forsikret om, svarer Øibakken.

– Kom veldig mye folk

Ap-politiker Bernt Torp bekrefter til RB torsdag at han og partikollega Kjerstin Lundgård tirsdag var på plass i Åsmarka.

Torp opplyser også at det er en stund siden han først ble kontaktet av innbyggere i Åsmarka og Lismarka.

– Det ble spurt om det var mulig å få presentere en idé om å beholde to skoler, sier Torp, og fortsetter:

– Dette var før rådmannens innstilling, og jeg visste på det tidspunktet at mange snakket om at det kan være en løsning. Jeg dro opp dit for å ha en samtale med et knippe mennesker, og foreslo at jeg skulle komme tilbake til et nytt møte, hvor det ble invitert enda flere mennesker. Derfor ble det satt opp et møte tirsdag, og det kom veldig mye folk. Tilfeldigvis, fordi jeg er musiker, hadde jeg et lydanlegg bak i bilen som jeg satte opp og jeg fikk snakka litt til de frammøtte. Jeg fikk sagt at tiden nå er inne for å ha gode samtaler, og at tiden er inne for å finne en løsning som flest mulig kan stille seg bak. Etter at jeg hadde snakka utenfor, gikk jeg inn og satte meg ned med 20 personer fra Åsmarka og Lismarka, som la fram ei liste med som argumenterer for hvorfor Åsmarka og Lismarka skoler skal bestå. Dette er deres sekundære standpunkt, primært ønsker de at alle skolene skal bestå. Jeg roste initiativet, og mener det er bra at noen går sammen for å presentere en løsning. Vi fikk også tilbakemelding på at det var fint vi kom og lyttet. Det var god stemning, noe jeg ser på som et godt grunnlag for drøftinger videre, sier Ap-politikeren.

Les også

En realistisk, praktisk og levedyktig skolestruktur i Nordre Ringsaker

– Begynner å bli slitne

Torp gjentar og er klar på at han mener det nå er tid for konstruktive samtaler.

– Det er på tide at alle kommer ut av skyttergravene og at vi sammen forsøker å finne en løsning. Alle må gi litt, men noen må gi mye. Vi som politiske partier må kanskje også gi opp våre primærstandpunkter, for at dette skal bli en helhetlig og samlende løsning, sier han, og fortsetter:

– Arbeiderpartiet har et veldig klart standpunkt, og det er én skole i Messenlia. Senterpartiet har også et veldig klart standpunkt om å bevare alle skolene. Tiden er inne for at vi er villige til å ha samtaler, og rett og slett forsøke å ta vekk den tøffe tonen i diskusjonen. Jeg ser at denne saken river folk i bygdene i filler, og at folk begynner å bli slitne. Særlig dem som har barn med ekstra utfordringer, føler at denne situasjonen er svært utrygg. Jeg tror vi alle nå må svelge noen kameler og finne en løsning hvor vi får ro, mener Torp.

– Er det viktig at det som til slutt blir løsningen på denne saken, er en løsning som man er mest mulig sikker på at er bærekraftig og levedyktig?

– Det er det viktigste. Slik jeg ser det, har vi bare gode skoler i Ringsaker og alle skolene har også sine utfordringer. For meg handler dette ene og alene om å ha et stort nok elevgrunnlag til å drive skolene videre. Hvis elevgrunnlaget blir for lite, vil det komme forslag fra rådmannen om å legge ned skolene i en presset økonomisk situasjon til stadighet. Vi må danne skoler som har et større elevgrunnlag, skoler som kan vare over tid, og kanskje også vokse, svarer Torp.

– Men om en løsning innebærer at noen skoler blir lagt ned, vil det vel bli uro og misnøye rundt disse skolene?

– Ja, det er klart. Det er ingen som vil miste et tilbud. Selvfølgelig vil alle bevare sin skole, det er forståelig. Men jeg tror også at foreldre på alle skolene i nordre del av Ringsaker, ser at det ikke er bærekraftig å drive skoler med få elever. Mange vil nok også være glade for at bygdene fortsatt har et nærskoletilbud som kan bestå over tid. Det tror jeg mange vil si at er en god løsning, selv om det ikke er akkurat den løsningen de selv hadde håpet på, mener Ap-politikeren.

– Må ha samtaler i ro

Torp understreker at han ikke deltar i møtene mellom folk Ap og folk fra Sp. Partene hadde et møte tirsdag denne uken og har avtalt et nytt møte kommende uke.

Men han har noen betraktninger og svarer på spørsmål om møtene.

– Er det eventuelt demokratisk dersom man finner fram til en løsning i skolesaken bak lukkede dører?

– Det er et godt spørsmål og jeg forstår at folk ønsker at vi skal ha en transparent og gjennomsiktig debatt. Det har jeg stor respekt for. Men vi har kommet dit at vi har en «skyttergravskrig». Vi banker hverandre i hodene med argumenter, men ingen rikker seg. Hvis man skal forsøke å finne en «fredelig» løsning, så må man ha samtaler i ro hvor det er mulig å tenke høyt, uten at noe lekker ut. For lekker det ut, så kommer alle pressgruppene og man rykker tilbake til start. Noen ganger må politikere sette seg ned og forsøke å finne felles grunn, slik som Vedum i går, som var på middag hos Gahr Støre. Det er ikke for at man skal være udemokratiske, det er rett og slett for å forsøke å løse opp en fastlåst diskusjon, svarer Torp, og legger til:

– Mange i Ap, som jeg har snakket med, ønsker å gå for vårt primære standpunkt med én skole, hvis ikke vi får et bredt flertall mellom partiene. Og kanskje kan man være villig å gi opp vårt primære skolevalg også. Men da krever det altså en bred enighet. Min personlige oppfordring er derfor at de som deltar i de møtene fra Ap og Sp sammen må finne en løsning som flest mulig kan stille seg bak, sier Ap-politikeren.

– En grunn til at vi treffes

Sp-politiker Odd-Amund Lundberg bekrefter at han og partikollegaene Arne Ingvar Dobloug og Marte Røhnebæk var i Åsmarka tidlig onsdag kveld.

– Ble dere presentert for forslaget fra innbyggere i Åsmarka og Lismarka?

– De la fram tankene de hadde. Vi sa ikke så mye til det. Vi var der for å lytte til det folk sier, det er derfor vi er valgt inn som politikere. Men jeg sa til dem at det er positivt at de har klart å snu tankesettet litt. Vi har hele tiden sagt at vi har etterlyst slike innbyggerinitiativ, og det har de kommet med nå. Det skal de ha all ære for, svarer Lundberg.

– Folkene bak innbyggerinitiativet sier at de har blitt forsikret om at dere vil gå igjennom forslaget i partiet?

– Ja. Vi kommer til å gå igjennom alle innspill vi får, svarer kommunestyrerepresentanten.

– Vi vet jo at Ap har vedtak på en skole (Messenlia journ.anm.) fra sitt medlemsmøte i september 2020, og at Sp har jobbet for å beholde alle fem skolene. På spørsmål fra RB, svarer innbyggerne RB møtte på Åsheim at de tror samtalene mellom Ap og Sp handler om å komme fram til en løsning «som er akseptabel for flest mulig» og at dere jobber «for å komme nærmere hverandre». Er de inne på noe?

– Vi har møter for å forsøke å finne en løsning sammen. Det er en grunn til at vi treffes, svarer Lundberg.

– Belastende

– Er det demokratisk om skolesaken eventuelt blir avgjort i lukkede møter, på bakrommet, som man kan kalle det?

– Nå blir ikke skolesaken avgjort på bakrommet, men vi har disse møtene for å se om vi kan komme opp med noe som begge parter kan leve med, svarer Lundberg, og fortsetter:

– Jeg tror at veldig mange som har valgt oss politikere ønsker at vi nå skal klare å komme fram til en eller annen løsning, i stedet for at det bare skal være krangling og diskusjoner. Denne saken har vært belastende for mange over tid. Jeg sa til innbyggerne i går at de har stått i og har levd med dette i lang tid, og at jeg er imponert over at de har klart å omstille seg og at de har lagt fram sine tanker. Vi har blitt tvingt inn i en diskusjon man ikke ville ha eller ikke trodde man skulle få. Jeg tror mange nå er interessert i at vi skal komme fram til en løsning, sier han.

– Er det viktig at det som eventuelt blir løsningen, er en løsning som er levedyktig og bærekraftig langt framover i tid?

– Ja, helt klart. Det er målet, at man må komme fram til noe som er levedyktig og som gir ro på lang sikt, svarer Lundberg.

– Men dersom en løsning innebærer at noen skoler blir lagt ned, blir det vel uro rundt de skolene?

– Det har jeg ikke tenkt så mye på enda. Men vi har visst hele tiden siden vi fikk utsettelsen i saken at det trolig ikke er et flertall for å bevare alle fem skolene. Det var også en klar tilbakemelding fra de Ap-politikerne som var med på å utsette saken, at de trolig ikke vil støtte å beholde fem skoler. Nå har vi disse samtalene, og så får vi se hva utfallet blir, svarer Sp-politikeren.

Utsatte behandling

Etter planen skal skolesaken sluttbehandles i kommunestyret 20. oktober. Før den tid skal saken først opp i Utvalg for oppvekst og formannskapet. Utvalget besluttet onsdag å utsette sin behandling av saken og det må derfor settes en ny møtedato, før saken kan gå videre til formannskapet.

Møtekalenderen viser at det før kommunestyremøtet 20. oktober, er satt opp formannskapsmøter 29. september og 13. oktober.

Det er foreløpig ikke klart om man sikter seg inn på ny møtedato i utvalget før formannskapsmøtet i slutten av september eller formannskapsmøtet ei uke før kommunestyremøtet.