Gå til sidens hovedinnhold

Innspill til skolestruktur i nordre Ringsaker

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Etter siste leserbrev fra noen innbyggere i Åsmarka og Lismarka, føler vi i Næroset det nødvendig å komme med et innspill som forsøker å balansere saksframstillingen. Vi har hele tiden ønsket å framsnakke egne kvaliteter og bevare samholdet langs Gullåra, men vi ser dessverre at samholdet har raknet. Vi tror folk føler seg presset opp i et hjørne, og da kan mange gjøre ting de angrer på i ettertid. Uansett utfall i denne saken, så vil vi forsøke å opprettholde respekten for andre og samarbeide om barnas beste.

Ettersom skolestruktur stadig har kommet opp som tema i forbindelse med budsjettbehandlinger i kommunen, så virker det som ønsket om endringer hovedsakelig er økonomisk motivert. Vi synes det er synd at ikke eventuelle besparelser ved nedlegging av skoler settes mer inn i et samfunnsøkonomisk perspektiv og ikke ren kommuneøkonomi, at ikke negative langsiktige effekter for bygdeutvikling vektlegges mer, og at ikke innsparinger vurderes mer opp mot andre sektorer i kommunebudsjettet.

Vårt primærstandpunkt er bevaring av alle 5 barneskoler som er satt i spill, da vi mener at det beste for barna vanligvis er å gå på sin nærskole. De som av en eller annen grunn ikke ønsker at barna skal gå på en liten/fådelt skole, har mulighet til å søke barna over på enten Moelv eller Brøttum barneskoler, der de kommer inn i et større miljø som noen ønsker. Hvis kun 1 av 5 skoler bevares, så fratas de fleste i nordre Ringsaker i praksis muligheten til å velge en liten nærskole pga. avstand til Mesnalia som er foreslått bevart (siste forslag fra Ap). Det forringer etter vårt syn også levedyktigheten til alle bygdene som mister skolen, og mye av mangfoldet forsvinner. Ringsaker er en landbrukskommune, og vi mener det på lang sikt er viktig å ta vare på mangfoldet av varierte bomiljø.

Grunnen til at vi prinsipielt mener at nærskolen er det beste alternativet går vi ikke inn på i detalj nå, da de fleste argumentene der er kjent for de som følger diskusjonene.

Vi ser fra flere innspill i det siste samt rådmannens innstilling at det foreslås å bevare kun 2 av 5 skoler. Hvis kun 2 av småskolene kan bevares, så vil vi påpeke at det bør være en skole i hver av ungdomsskolekretsene Moelv og Brøttum. Da har alle som sogner til hver av de to kretsene en mer reell mulighet til å velge et lite og oversiktlig skolemiljø, enn hvis det bevares 2 skoler i en av kretsene og ingen i den andre ungdomsskolekretsen.

Vi vil minne om at i rapporten fra WSP så ble bevaring av Messenlia og Fagernes skoler rangert som det nest beste alternativet. Man kan være enig eller uenig i forutsetninger og konklusjoner fra WSP, men det er i hvert fall fagfolk som er betalt for å mene noe basert på fakta i saken. Vi er klar over enkelte faktafeil i rapporten, men kan ikke se at de er veldig vesentlige for konklusjonene.

Vi viser til sammendrag i WSP rapport, der det sies: «Anbefalingen legger til rette for en framtidsrettet bygdesatsing med utgangspunkt i Mesnali og Næroset som bygdesentre i Nordre Ringsaker.»

Se også figur 22 i WSP-rapport:

  • Alternativ 2 (bevaring av kun Messenlia skole) får 68 poeng.
  • Alternativ 1b (bevaring av Messenlia og Fagernes) får 60 poeng.

Alternativ 1b, Næroset sammen med Messenlia, er det eneste som får full skår (8 poeng) på to viktige punkter:

  • Alternativet fremmer lokalsamfunn med gunstig plassering i forhold til eksisterende og forventede arbeidsplasser i regionen.
  • Alternativet fremmer kompakt og aldersvennlig stedsutvikling.

Dette viser at WSP har sett noe i Næroset og Mesnalia som de ikke har funnet i de andre bygdene, noe vi vil oppsummere som et mer robust og levedyktig næringsliv og et mer kompakt og mangfoldig sentrum. Hvis WSP hadde sett på antall arbeidsplasser i de ulike skolekretsene, så hadde de kunnet bekrefte dette. I Fagernes krets har vi oppsummert antall arbeidsplasser til ca. 250. I Næroset vil vi peke på mange kvaliteter konsentrert i sentrum, som f.eks. landhandleri med kafé, parkanlegg, forsamlingslokale og «Nærværsverden», privat opparbeidet boligfelt. Hvor ellers i Nordre bygges det ut et nytt boligfelt i sentrum, og det er stor vilje til å satse?

Vi er klar over at en del elever har blitt søkt til Moelv og Fossen fra Fagernes, men mener at dette skyldes mange uheldige omstendigheter og ikke bør vektlegges. Dette skyldes etter vårt syn hovedsakelig at skolen har vært nedleggingstruet i lang tid, at skolen kanskje hos noen har fått et dårlig rykte pga. hendelser flere år tilbake i tid, og for noen skyldes det kort reiseveg til Moelv. WSP har evnet å se forbi dette øyeblikksbildet, og heller se på det langsiktige perspektivet og potensialet som en bør gjøre når det gjelder lokalisering av skolene. En dårlig ledelse i en periode for noen år tilbake, bør ikke være grunn god nok til å avvikle en 127-årig skolehistorie.

I Moelv ungdomsskolekrets har vi igjen kun to små skolemiljøer, Fossen og Fagernes. Disse er veldig forskjellige, da den ene er en «bydelsskole» og den andre en bygdeskole. Begge er helt klart positive for sitt nærmiljø og en god nærskole, men vi vil hevde at Næroset vil lide mer av å miste skolen sin enn Fossen-området. Fossen er tross alt ikke langt fra Moelv barneskole, og de vil ikke ha samme utfordringer med f.eks. lang skoleveg, tap av bygdas idrettshall, manglende rekruttering til fritidsaktiviteter etc.

Vi er fullstendig klar over at Fagernes skole er en leid skole bestående av moduler, men det er like fullt en komplett skole som oppfyller alle krav til innemiljø etc. Da den ble etablert i 2015/2016, ble det investert 12 millioner i bl.a. infrastruktur, uteområder og ny gymsal. Fossen skole har f.eks. ingen godkjent gymsal pr. dags dato. Når et evt. vedtak om ny skolestruktur blir satt i kraft fra høsten 2022, så er paviljongen leid i over 6 år, og det største verditapet er allerede tatt. Hvis paviljongen kjøpes ut, vil en ha en moderne skole med kapasitet til 90 elever, med minimale vedlikeholdskostnader i mange år framover. Det er ny gymsal og lave driftsutgifter til f.eks. oppvarming. En investering i å kjøpe ut paviljongen bør veies opp mot økonomien i nødvendig oppgradering og videre drift av Åsen skole. Det er fullt mulig å tenke seg en løsning der elevene fra Åsen kan velge den nærmeste av naboskolene, ettersom Åsen er den kretsen som ligger «midt imellom» Moelv og Brøttum. Veldig mange i Åsmarka kjører forbi enten Fagernes, Lismarka eller Messenlia skoler på veg til jobb, noe som vil hjelpe på logistikken med levering/henting på SFO.

Næroset er det bygdesenteret som ligger nærmest Moelv, og vil ved en etablering av Mjøssjukehus i Moelv kunne være et attraktivt bomiljø for de som ønsker å bo mer landlig. Den attraktiviteten for unge innflyttere forsvinner ved nedleggelse av Fagernes skole, det kan bl.a. alle eiendomsmeglere bekrefte.