Gå til sidens hovedinnhold

Kan befolkningen ha tillit til Brukerutvalget i Sykehuset Innlandet HF?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Om man summerer opp den seneste tids opplysninger:

På styremøte i Helse sør-øst den 11.12.2020, uttrykker leder av brukerutvalget at det er «full enighet» om forslag til ny sykehusstruktur for Innlandet, og at brukerutvalget er blitt hørt og hensyntatt i sin konklusjon.

Den «fulle støtten» slår alvorlige sprekker når vi registrerer følgende;

Den 08.10.2020 kom en undersøkelse, «Brukermedvirkning i helsetjenesten: Det er mye å gå på» (Rolf Rønning/ Høgskolen Innlandet). Den feller den knusende dommen at; «Brukermedvirkning er et fremmedord i Sykehuset Innlandet HF».

Meningsmålinger viser at om lag 2 av 3 personer i Innlandet er imot modellen med nytt hovedsykehus. Det er oppsiktsvekkende at medlemmene i brukerutvalget støtter et klart mindretall i befolkningen. Hva slags demokrati er det?

Den 13.01.2021 skrev tidligere medlem av brukerutvalget, Ellen Strande, i Oppland Arbeiderblad, sitat;

«Jeg har sittet i Brukerutvalget SI, der lederen av rådet den gang var oppnevnt av administrasjonen i SI og med en beskjed om at enighet utad ville ta seg best ut».

Og at, sitat; «Medlemmene i de fleste organisasjonene er nok ikke forespurt om hva de mener, langt mindre har de vært med på en diskusjon om temaet, for ikke å snakke om avstemning».

Den 03.02.2021 skriver Else Brandsar i GD, sitat;

«Som styremedlem i LHL Oppland stemte jeg mot hovedsykehus – det var altså ikke enstemmig slik det står skrevet».

Pensjonistforbundet Oppland, med rundt 5 000 medlemmer, leverte en høringsuttalelse den 28.08.2020 til sykehuset Innlandet HF og fylkeseldrerådet. Uttalelsen er basert på helsefaglige og eldrefaglige råd, og ikke kunne anbefale løsningen med nytt hovedsykehus med de store reiseavstandene som er i fylket. Det er ikke dokumentert i brukerutvalgets høringsuttalelse at pensjonistforbundets brev er blitt tatt opp til behandling.

Tilsvarende gjelder en høringsuttalelse fra eldrerådet i Lillehammer kommune, som i hovedtrekk støtter uttalelsen fra Pensjonistforbundet i Oppland – og hvor det stilles spørsmålstegn hvordan at finansieringen av ny sykehusstruktur for Innlandet er tenkt.

Ut fra ovenstående – er det med undring man registrerer at brukerutvalgets medlemmer selv ikke setter spørsmålstegn ved eget arbeid og rolle?

På styremøte den 26.01.2021 avviser styret i Sykehuset Innlandet HF å foreta en internkontroll/ internrevisjon – om hvorvidt brukerutvalget fungerer etter hensikten jf. lov om pasient- og brukerrettigheter, helseforetaksloven og annet regelverk.

Brukerutvalget er en viktig del av vårt demokrati.

Hvor lenge kan befolkningen ha tillit til medlemmene i et utvalg som er så i utakt med velgerne?