Det er nå under 3 uker til kommunestyret skal fatte endelig vedtak om skolestrukturen i Nordre Ringsaker.

Et flertall i kommunestyret ser ut til å ønske en endring i skolestrukturen, men hva som er den mest optimale løsningen er fortsatt uklart. Jeg kommer derfor med et innspill og en utfordring til FAU’ene ved Lismarka, Mesnali, Åsen, Fagernes og Fossen.

Allerede på møtet på Nærvang høsten 2019 oppfordret jeg de samme FAU’ene om å søke å finne sammen om en felles løsning, forutsatt at det ville bli endringer i strukturen. Dette ble blankt avvist, og de har valgt strategien med å opprettholde dagens struktur.

Det jeg etterlyser er egentlig en plan B, dersom en ikke lykkes med å beholde alle skolene. Jeg forstår at det kan bli oppfattet som resignasjon, og at en derved bidrar til en løsning som man er uenig i. Mitt poeng er at ved ikke å bidra til å se på alternative løsninger, kan vi risikere at den løsningen som blir valgt ikke er den beste, under de gitte forutsetningene.

SV har hele tida vært tydelige på at vi mener det på sikt ikke vil være elevgrunnlag for å opprettholde mer enn en skole i tillegg til Brøttum og Moelv barneskoler. Vi er uenige med Høyre. Men vi er usikre på om Mesnali er det rette valget for lokalisering av denne skolen. Derfor er det viktig å få kartlagt en eventuell «elevstrøm» ved en omstrukturering.

De to skolene som er foreslått opprettholdt i ulike utredninger er Åsen eller Mesnali. Det er da naturlig å ta utgangspunkt i disse to skolene.

Min utfordring til FAU ved Lismarka, Mesnali, Åsen, Fagernes og Fossen er som følger:

Gjennomfør en kartlegging av mulig «elevstrøm» med å stille foreldrene følgende spørsmål:

Forutsatt at enten Åsen eller Mesnali skole skal videreføres: Hvilken skole ønsker dere at deres elever skal gå på?

Det er ikke gitt at svaret er en av de to skolene som foreslås opprettholdt. Det kan jo være at noen vil velge Brøttum eller Moelv. Men hvis en vil sikre videreføring av en skole i området, så vil en oppslutning om ett av de to alternativene gi et tydelig signal om hvor det bør satses på å utvikle en skole i Nordre Ringsaker.

Etter SV og mitt syn vil en slik undersøkelse gi oss et bedre beslutningsgrunnlag til å gjøre det endelige valget av skole, og det er en invitasjon til foreldrene om å påvirke i sluttprosessen. Hvis det viser seg at vi velger å videreføre en skole der foreldrene ikke vil sende ungene sine, så vil det sannsynligvis føre til en debatt om avvikling om noen år. Og jeg er redd for at opprettholdelse av to skoler vil gi det samme utfallet.