Ny fjellov

Arkivfoto

Arkivfoto

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Store deler av Norges fjellområder er statsallmenning. Dette er områder som har stor verdi og som brukes av svært mange. Regjeringen har igangsatt er arbeid for å lage nytt lovverk for disse områdene – en ny fjellov. Lovutvalget som har utredet dette har i dag lagt frem sitt forslag.

 Norges Fjellstyresamband er glad for at det ser ut til å være bred oppslutning om viktige prinsipper for fremtidens forvaltning av statsallmenningene. Dette er et godt utgangspunkt for en effektiv og god forvaltning.

 Det er bred enighet om at Statsallmenningene bør forvaltes i et svært langsiktig perspektiv. Dette innebærer blant annet at det er ønskelig at en ny fjellov må videreføre et generelt forbud mot salg av statsallmenningsareal.

 Loven må sikre rammer som ivaretar bruksrettene på en forsvarlig måte. Bruksrettene har stor verdi for den enkelte gårdbruker, for lokalt næringsliv ellers og dermed for bosetning i allmenningsbygdene. Viktige bruksretter er bl.a. beite, setring, hogst og tamreinbeite.

 Statsallmenningene har stor betydning for befolkningens tilgang til jakt, fiske og friluftsliv. Fjellstyrene bidrar ved sine rimelige og godt tilrettelagte tilbud til at mange kommer seg ut og dermed til god folkehelse. Det er bred enighet om at en ny fjellov bør sikre og utvikle dette videre.

 Et viktig prinsipp i dagens fjellov er at verdiskapingen fra områdene skal være igjen lokalt. Dette er et prinsipp det er enighet om å styrke.

 Det er bred enighet om økt lokalt selvstyre. Det må sikres grunnlag for en lokal forvaltning som er rustet til å forvalte og balansere de ulike interesser og rettigheter. Fjellstyrer med lokaldemokratisk forankring er avgjørende for å oppnå dette.

 Fjellstyrenes ansatte er avgjørende for en forsvarlig og effektiv administrasjon av statsallmenningene. En ny fjellov må sikre grunnlag for en lokal administrasjon med riktig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet. Det er flertall for at videreføring av Fjelloppsynet som et helhetlig oppsyn i statsallmenningene er riktig for å ivareta dette.

 Fjellstyrene leverer viktige samfunnsgoder. Det er flertall i utvalget for at dette bør gjenspeiles i en statlig grunnfinansiering av fjellstyrenes virksomhet.

Norges Fjellstyresamband ser frem til en høringsprosess og vil i denne fasen legge vekt på å finne frem til løsninger som har bred oppslutning.

Artikkeltags