Respekter Fylkesmannens nei til Lund Søndre

Av
DEL

KommentarFylkesmannen satte foten ned for Ringsaker kommune og OBOS sitt ønske om å bygge 16 blokker på Lund Søndre. Vår klage, hvor nabolaget hadde undertegnet, ble tatt til følge av Fylkesmannen, noe vi selvsagt er svært tilfreds med.

Fylkesmannen ønsket ikke å åpne for 16 blokker, Hedmark Fylkeskommune var også negative til planen. Hamar kommune ønsket heller ikke tiltaket velkomment, slik man kan lese i deres høringsuttalelse. Kommunesamarbeidet fungerer altså ikke 100% og det er jo dumt da utbyggingen foregår på interkommunal grunn. Området ligger nærmest som en enklave inn i Hamar, men tilhører Ringsaker, der grensen svinger seg ned og rundt Lund Søndre (ref vedlagte kart). Fylkesmannens uttalelse: ”hensynet til det kommunale selvstyret kan ikke tillegges avgjørende vekt i denne saken, fordi den gjeldende plan fra 2012 er utarbeidet i samarbeid med Hamar kommune og en endring vil uthule hele plangrunnlaget”, (side 7 i Fylkesmannens brev av 10.07.2017).

OBOS arbeider for sine interesser. Det er mer profitt med 190 boenheter i stedet for de opprinnelig tiltenkte 100. Den lokale OBOS sjefen uttalte i lokalavisen da planen ble fremmet at de gjerne hadde sett for seg 8 etasjer. Sitat Fylkesmannen: ”kommunens vurdering framstår som noe mangelfull da den bærer preg av ensidig vektlegging av utbyggers interesser”, (side 5 i Fylkesmannens brev).

Rådmannens saksframlegg til møtet i planutvalget denne uke (6/9) er provoserende lesning. Det vises absolutt ingen forståelse for Fylkesmannens avgjørelse eller dennes kommentarer til at områdets karakter endres dramatisk. Rådmannen skriver at det ikke er tatt hensyn til utbyggers interesse, men påpeker samtidig at det bør tas hensyn til at utbygger har lagt ned betydelig ressurser i planlegging av området. Skal det komme OBOS til gode at de har brukt ressurser ved at de har foregrepet begivenhetens gang? Som Fylkesmannen påpeker i sin oppsummering (side 7), sitat: ”skjønnsutøvelsen virker ikke å være i samsvar med formålet og de bærende prinsipper i plan- og bygningsloven”.

Naboene tillegges av rådmannens saksframlegg meninger som; «den store opplevde endringen er nok (vår utheving) at det store landskapsområdet blir bebygd, og ikke at bebyggelsen blir i 3 eller 4 etasjer». Rådmannens kunnskaper om naboenes opplevelse er nok (vår utheving) svært mangelfull, men fylkeskommunens planfaglige myndighet skriver: ”hvis det åpnes for enkeltblokker i rekker vil bebyggelsen kunne avvike på en uheldig måte fra omkringliggende bebyggelse” , (side 5 i Fylkesmannens brev). Kommunen/OBOS ønsker seg blokkbebyggelse, gesimshøyde opp til 13,5m og ca 190 boenheter, mens den opprinnelige planen fra 2012 har regulert områdene til småhusbebyggelse med innslag av 3 etasjer (10,5m) og ca 100 boenheter. Det er denne endringen vi har klaget på. Vi har i flere år vært fullt innforstått med at jordene på Lund Søndre og Vold vil bli utbygd.

En annen påstand i rådmannens saksframlegg er at trafikkavvikling i området blir bedre med 190 boenheter i stedet for 100 boenheter. Noen nærmere begrunnelse på hvordan dette henger sammen angir ikke rådmannen.

Block Watne bygger i øyeblikket boliger tett inntil det omstridte området og forholder seg til reguleringsplanen. De markedsfører 26 stk 2-3-4 roms leiligheter i grønne og fredelig omgivelser (https://www.blockwatne.no/sommerenga) – og skriver at «roen preger hele boligfeltet», «passer til alle typer familier og mennesker i alle aldre» og at «boligområdet er konstruert og tilrettelagt for å harmonere med et opprinnelig kulturlandskap». De som kjøper bolig der nå basert på disse premissene vil vel etterhvert stusse hvis 16 blokker dukker opp som nærmeste nabo i vest!

Ringsaker kommune vil etter vår oppfatning være tjent med å fortsette sin fine vekst på en bærekraftig måte der nybygg tilpasser seg det omkringliggende miljøet på en skånsom måte. Da blir kommunen på sikt et bedre sted for alle parter, både innbyggere og kommersielle krefter.

Vår oppfording til politikerne er at de ikke gir etter for kommersielt press (fordi det er dette det handler om), men forholder seg til fylkesmannens vedtak og sine egne vedtatte planer fra 2012. På denne måten vil Ringsaker framstå som forutsigbar og styringsdyktig, holdninger som er langt mer verdifulle enn kortsiktig maksimal avkastning og profitt.

Alle sitater fra fylkesmannen er hentet fra brev datert 10.07.2017 med arkivreferanse 421.4.

Artikkeltags