Oppdagelsen av dagsommerfuglen heroringvinge i Byhagan i 2015 av en ivrig naturfotograf var svært overraskende for miljømyndighetene og insektforskere.

Sommerfuglen er rødlistet i Norge og regnes som utrydningstruet både her til lands og i Europa. Skapningen ble fredet i Norge i 2001, som en av få insektarter, etter at den havnet på Bernkonvesjonens liste over truede europeiske arter.

Byhagan rett utenfor Brumunddal er også et yndet og mye brukt turområde.

Fremmet innsigelse

Planen for massetak i Byhagan ble lagt ut på høring i 2021.

Statsforvalteren i Innlandet kom med innsigelse til planen, og krevde en konsekvensanalyse for naturmangfold/naturmiljø, og mer kunnskap om den sjeldne sommerfuglen i Byhagan.

Bak planene om massetak i Byhagan står SCH Holding AS på Stange, sammen med grunneier på Asla i Veldre, Ole Kristian Dobloug.

De har planer om å ta ut over 1.2 millioner kubikkmeter fjell og grus, omkring 100.000 lastebillass. Massetaket på over 400 dekar ligger vest i Byhagan, rett nedenfor garden Asla.

Kartlagt

Men før det skjer, må det altså komme en avklaring rundt den sjeldne og utrydningstruede beboeren i Byhagan.

Sommeren 2022 gjennomførte derfor Miljøfaglig Utredning en kartlegging av heroringvinge på oppdrag fra Miljødirektoratet.

– Arten ble under dette arbeid funnet på hele 15 lokaliteter på Byhagan. Arten lot også til å ha en akseptabel spredning innenfor det tidligere antatte leveområdet og ble påtruffet flere steder utenfor det tidligere kjerneområdet, heter det i en rapport fra Norconsult, som har kartlagt området for tiltakshaver.

Den ble også funnet inne på selve området til det planlagte massetaket.

Norconsult konkluderer med at massetaket vil gi stor negativ konsekvens for naturmangfoldet.

– Uomtvistelig verdi

Massetaket er forsøkt gjort mer spiselig overfor Statsforvalteren ved å redusere selve uttaksområdet med 100 dekar, samt at man vil etablere forpliktende kompenserende tiltak knyttet til skjøtselsplaner og restaurering av sommerfuglens leveområder.

Men i Norconsult-rapporten heter det:

– På tross av reduksjonen i uttaksområde vurderes de negative konsekvensene for heroringvinge fortsatt som betydelige, og i henhold til metoden vil konsekvensgraden derfor ikke kunne endres.

Konsekvensgraden forskerne altså satte til «stor negativ konsekvens», og at Byhagan har svært stor verdi som leveområde for sommerfuglen.

Norconsult frykter også at det planlagte massetaket kan påvirke grunnvannstanden i området. Noe som også kan få negative konsekvenser for blant annet heroringvingen, som er avhengig av rik fuktig gressmark, slåttenger og gressrike områder i overgangen mellom kulturlandskap og våtmark, og i kantsoner mellom kulturlandskap/eng og skog, skriver Norconslut i sin rapport.

Arten har altså tilbakegang i hele Europa, blant annet på grunn av endrede driftsformer i landbruket.

– Byhagan har en uomtvistelig verdi som leveområde for en av Norges mest sjeldne og truede dagsommerfugler, mener Norconsult.

Ber om konkret begrunnelse

Tross bekymringen i rapporten fra Norconsult ba Ringsaker kommune rett før jul Statsforvalteren om å trekke sin innsigelse, og åpne opp for massetaket utenfor Brumunddal sentrum.

I brevet til Statsforvalteren erkjenner kommunen ansvar:

– Sikring av funksjonsområde for heroringvinge er helt klart et samfunnsansvar. Massetak er samtidig uten tvil et stort inngrep i/ved leveområdet for en sårbar art.

Men kommunen forsvarer også planene om massetak.

– Samfunnet trenger ivaretakelse av naturmangfold samtidig som fjell og grus er en nødvendig ressurs for samfunnet. Erfaringen fra Brumunddalområdet tilsier at det er vanskelig å finne egnede uttaksområder/områder for massetak der det ikke er en eller annen form for ulempe i forhold til naturressurser, naboer eller miljø. Forslagsstiller har nå foreslått de tilpasningene og de hensyn som de mener kan forventes av en tiltakshaver. På bakgrunn av oversendt materiale, bes det om at innsigelsen trekkes. Dersom det fortsatt er usikkert om planforslaget med redusert uttaksområde er godt nok for å kunne oppfylle kravene til ivaretakelse av naturmangfold, bes det om konkret begrunnelse med redegjørelser for om det er ytterlige tilpasninger som kan gjøre det mulig å tillate massetak/steinbrudd i området, skriver kommunen til Statsforvalteren.

Brevet er signert plansjef Anne Gunn Kittelsrud og planrådgiver Johanne Aasnæs Sørum.

Etter det Ringsaker Blad forstår skal svaret fra Statsforvalteren i Innlandet være like rundt hjørnet. Spenningen ligger da i om de kommer til å opprettholde sin innsigelse mot planen, eller ikke.