I løpet av de tre siste årene har Moelven Idrettslag gjort flere forsøk på å få til en avklaring med Ringsaker kommune rundt to matrikler i Moelv Idrettspark. De to matriklene utgjør midtre del av den østre fotballbane på nedre plan i parken. Området har vært opparbeidet, vedlikeholdt og disponert av idrettslaget i årtier. Bana var opprinnelig ei enkel grusbane, men har de siste tjue årene vært opparbeidet til gressbane.

Ved undersøkelser i forbindelse med oppgraderingen av Idrettsparken, der nedre bane skal bli til friidrettsanlegget Skarpsno Arena, oppdaget Moelven Idrettslag rent tilfeldig at de to matriklene fortsatt tilhører Ringsaker kommune. Idrettsparken besto i utgangspunktet av mange matrikler med ulike eiere, men alle har på ulike tidspunkt, med unntak av disse kommunale matriklene blitt overført til Moelven Idrettslag.

Idrettslaget tok kontakt med Ringsaker kommune da dette blir oppdaget, og anmodet om at det ble ryddet opp i eierforholdet ved at området som i en årrekke har vært benyttet som om det var i idrettslagets eie, ble overført til Moelven Idrettslag. Ringsaker kommunes svar på dette var at kommunens praksis var at områder i kommunens eie, skal selges til markedspris etter foretatt taksering av eiendommen. Dette for å unngå forskjellsbehandling!

Til tross for at de to matriklene er en del av en fotballbane og området er regulert til idrettsformål, verdsatte kommunens engasjerte takstmann markedsprisen for de to matriklene til kroner 450 000. Siden Moelven Idrettslag har påtatt seg store økonomiske forpliktelser for å realisere et topp moderne friidrettsanlegg anså idrettslaget seg ikke i stand til å løse inn matriklene. Idrettslaget var derfor nødt til å takke nei til det framsatte «tilbudet». Etter over 30 års bruk var idrettslaget holdning dessuten at de, etter å ha opparbeidet anlegget og brukt dette som sin egen eiendom, måtte ha hevdet rett til området og ba om at saken ble behandlet politisk.

Under forberedelsen av saken for formannskapet kom det fram at Ringsaker kommune selv var ukjent med eierforholdene i Idrettsparken og begynte å lete gjennom gamle dokumenter. Overraskelsen ble naturlig nok stor da administrasjonen gjenfant en avtale fra 1991. Avtalen omhandlet nevnte område og ga Moelven Idrettslag en rett til å feste dette i 40 år. Avtalen, som verken var signert eller håndhevet, var helt ukjent for idrettslaget, og tydeligvis også for Ringsaker kommune.

Det har på dette tidspunktet gått over ett år siden Moelven Idrettslag første gang tok kontakt med administrasjonen for å få en løsning på saken. Administrasjonen la høsten 2019 fram saken for formannskapet med to alternative forslag:

* Enten kjøpt av tomtene til kroner 450 000 eller

* En ny leieavtale på 30 år.

Formannskapet fattet vedtak om å gi idrettslaget tilbud om en ny festeavtale på 30 år. Det som overrasker mest, er at det under behandlingen i formannskapet verken stilles kritiske eller utdypende spørsmål til innstillingen fra kommuneadministrasjonen. Moelven Idrettslag, som for øvrig også takket nei til dette tilbudet, sitter nå både undrende og frustrert tilbake.

Grunnen til dette skyldes i hovedsak at Ringsaker kommune krever kroner 450 000 kroner for to små matrikler midt i Moelv Idrettspark under dekke av at dette er å anse som markedspris og at man skal unngå forskjellsbehandling. Et område som på dag- og kveldstid benyttes av barn og unge i idrettslig sammenheng. I tillegg benyttes området vederlagsfritt av barne- og ungdomsskolen i kroppsøvingstimene.

Det spørsmålet som reiser seg i den sammenheng er hvilken nytte kan Ringsaker kommune ha av disse to matriklene ut over at barn, unge og elever i skoletiden fritt kan bruke dem?

Hvordan kan et slikt område, som ikke kan utnyttes kommersielt, gi en markedspris på nærmere en ½ million? Den bruken som gjøres av området i dag er gjort mulig ved flere tusen dugnadstimer. Timer som er nedlagt for at anlegget skal framstå slik det gjør i dag, et idrettsanlegg til glede for idretten, skolene i Moelv og Moelvs befolkning. Hadde idrettslaget hatt slike kommersielle tanker som kommuneadministrasjonen framstår med, ville man selvsagt tenkt annerledes. F. eks gjennom å kreve vederlag fra kommunen for skolenes bruk. Et vederlag som enten kunne finansiert en kjøpesum eller dekket festeavgift og kanskje gitt et tilskudd til egne kostnader til driften.

For oss som idrettslag virker det som det er lettere for kong Salomo å få tilgang til en gratis næringstomt for å realisere sine forretningsideer enn det er for Jørgen Hattemaker å få tilgang til en i realiteten, verdiløs tomt for å gi et gratis idrettstilbud til barn, unge og skoleelever i kommunen. Og det er i lys av dette man også undrer seg over om politikerne hadde satt seg inn i hva saken gjaldt da vedtaket ble fattet – vi tviler på det.

Har egentlig administrasjonen og politikerne tenkt igjennom hvordan Moelven Idrettslag skal skaffe 450 000 kroner til et tomtekjøp? Dette er mye penger for et idrettslag. Penger som man anser kommer bedre til nytte om de brukes på aktivitet. Men selvsagt er man åpen for denne løsningen om kravet på en kjøpesum følges opp med en økonomisk god og langsiktig leieavtale knyttet til skolens bruk av anlegget. En parallell til et svømmeanlegg i Brumunddal er her nærliggende.

I brevet som idrettslaget har mottatt fra administrasjonen framkommer følgende:

«Det foreligger pr. i dag ingen konkrete planer for disse to eiendommene, og hvis det ikke er interessant for idrettslaget å kjøpe disse eiendommene kan disse fortsatt benyttes som en del av idrettsanlegget som i dag inntil videre.»

Det å tilby en ny leieavtale på et ukjent antall år med en usikkerhet i forhold et eventuelt framtidig eierforhold er for Moelven Idrettslag svært lite tilfredsstillende, da den setter begrensninger på videreutvikling av idrettsparken.

Moelven Idrettslag er en viktig bidragsyter til lokalsamfunnet og har tatt og tar ansvar for nybygging, videreutvikling og oppgradering av anlegg i vårt eie for felles nytte ikke bare for lokalidretten, men også i et folkehelseperspektiv. Det er her nok å vise til det nyetablerte Amblisberget Skianlegg og ikke minst det framtidige friidrettsanlegget, Skarpsno Arena. Våre anlegg blir også brukt som trekkplaster av Ringsaker kommune i markedsføring av området som et attraktivt sted å bosette seg.

Ønsker Ringsaker kommune og politikere å sole seg i glansen av det vi skaper, forventer vi også litt goodwill og storsinnethet tilbake.