LOs regionkonferanse i Innlandet registrerer med stor skuffelse at regjeringen Støre fortsetter politikken til regjeringen Solberg og holder fram med konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen. Ved å sette Flytoget og Vy opp mot hverandre og skulle inngå en driftsavtale med den av de selskapene som leverer det beste tilbudet er en fortsettelse av en feilslått politikk.

Vi vil minne om hva regjeringen Støre har lovet i Hurdalsplattformen (side 42):

  • Gjennomgå dagens organisering av jernbanesektoren for å få en enklere organisering og tydeligere ansvarsfordeling mellom departement, direktorat og Bane NOR.
  • Gjennomgå selskapsstrukturen i jernbanesektoren med en målsetting om færre selskap, for å sikre en enklere hverdag for de reisende, og slik at jernbanen kan øke sin konkurransekraft opp mot andre transportformer.
  • Stoppe videre konkurranseutsetting av persontrafikken på jernbanen.
  • Stoppe den planlagte konkurranseutsettingen av oppgaver innen drift, vedlikehold og beredskap knyttet til jernbanens infrastruktur.

Vi vil også minne om Arbeiderpartiets partiprogram der det bl.a. står følgende: «Sikre offentlig eierskap og kontroll i jernbanesektoren og stoppe konkurranseutsetting og oppsplitting.»

Regjeringens politiske plattform og den politikk som utøves samsvarer ikke. Enten har man ikke klart, etter nesten ett år, å endre politikken eller så er ikke viljen til å gjøre det til stede.

Vi registrerer også med skuffelse at vedlikehold av jernbanen og togene, samt renhold av togene settes ut på anbud. Deler av kontraktene er gitt til utenlandske selskaper, og på den måten kan man risikere at viktig kompetanse forvitrer i Norge.

LOs regionkonferanse i Innlandet forventer og forlanger at Hurdalsplattformens lovnader gjennomføres, og konkurranseutsettingen av persontrafikken stoppes. Vi imøteser en snarlig gjennomgang og sanering av antall selskaper i jernbanesektoren.