Rådmannen sier at det har vært utfordrende å snekre sammen budsjettforslaget for kommende år. De økonomiske rammene man har til rådighet, gjør at forslaget i stor grad blir et «tilpasnings- og gjennomføringsbudsjett» uten særlig mye nytt, blir det beskrevet.

– Dette har vært en svært krevende budsjettprosess. Rammebetingelsene for kommunene er stramme og tida er preget av usikkerhet på mange områder. Vi opplever betydelig prisvekst, spesielt innenfor energiområdet, samtidig som rentenivået stiger. Videre er det økte behov særlig innenfor helse- og omsorgssektoren, sier Strand.

Se konkrete forslag og punkter Ringsaker Blad har funnet i budsjettdokumentene lenger ned i saken.

Vil redusere antall timer

Rådmannen foreslår blant annet at timetallet i skolen nedjusteres til å følge det som er nasjonalt angitt timetall. Totalt betyr dette en reduksjon i timetallet på 465,5 årstimer i grunnskolen.

– På helårsbasis sparer vi 12 millioner kroner på å gå tilbake til normen for timetallet i skolen. Elevene i Ringsaker vil da altså få samme timetall per uke som det kreves fra nasjonalt hold, sier Strand.

Ifølge en pressemelding sendt ut fra kommunen samtidig som rådmannens budsjettpresentasjon tok til klokken 09.00 fredag, er det pleie- og omsorgstjenesten som er den klart største prioriteringen i budsjettopplegget.

For 2023 foreslår rådmannen å styrke budsjettet for pleie og omsorg med 14,7 millioner kroner i driftstiltak, kommer det fram av pressemeldingen.

– Til sammen er da budsjettrammen til dette virksomhetsområdet styrket med i overkant av 140 millioner kroner siden 2020. Fortsatt økning i ressurskrevende tjenester, økte behov innenfor institusjons- og hjemmetjenestene samt drift av et nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede er hovedårsaker til økningen av driftsbudsjettet. På investeringssiden er ferdigstillingen av det nye sykehjemmet i Moelv det klart største tiltaket i økonomiplanperioden, sier assisterende rådmann Espen Hvalby.

– Moelv barnehage blir

Ellers finner man i de framlagte budsjettdokumentene, blant annet at:

 • Rådmannen foreslår å videreføre Moelv barnehage i lokalene og den nyoppsatte paviljongen barnehagen flyttet inn i, i forbindelse med byggingen av det nye sykehjemmet i Moelv. Med andre ord at barnehagen ikke flytter tilbake til Parkvegen etter at sykehjemmet står ferdig. Rådmannen foreslår også å styrke bemanningen i barnehagen med ett årsverk.
 • Foreslår å selge nedlagte Messenlia skole.
 • Foreslår også å legge ned tilbudet på Holo, samt selge bygningsmassen, dersom kommunestyret vedtar å legge ned og flytte aktiviteten til AO-senteret på Parketten i Brumunddal.
 • Vil prioritere byutviklingstiltak i Brumunddal, i første omgang fullføre flomsikringen langs Brumunda og elvepromenaden, samt videreutvikle Mjøsparken og næringsarealene langs E6. Det er blant annet foreslått satt av 5,5 millioner kroner i 2023 til «komplettering av arealer og atkomster i Mjøsparken etter ferdigstillelse av E6», samt 2,5 millioner i 2023 og 10 millioner i 2024 til å bygge elvepromenaden langs Brumunda videre ned mot Mjøsparken.
 • Utvidelse av serveringsområdet i Mjøsparken. Det foreslås satt av 4 millioner kroner i 2023.
 • Etablere flere gjestebåtplasser i Brumunddal. Det foreslås satt av 3 millioner kroner i 2023.
 • Ruste opp området mellom pumpehusplassen i Mjøsparken og båthavna i Brumunddal. Det foreslås satt av 3 millioner kroner i 2023.

34 millioner til øvingslokaler

 • Utvikle Garveriparken i Moelv til en mer attraktiv park. Det er ført opp 1,5 millioner til prosjektet i 2024.
 • Posisjonere seg for og legge til rette for videreutvikling av Moelv, sett i lys av eventuelt nytt sykehus og videre utbygging av E6.
 • Vil bygge nytt amfi i Kusvea ved Prøysenhuset.
 • Vil sette av 2 millioner kroner i 2025 til et forprosjekt for framtidig utvidelse og rehabilitering av Brumunddal ungdomsskole.
 • Vil sette av nesten 8,7 millioner kroner i 2024 til oppgradering av Åsen skole i Åsmarka.
 • Vil øke bemanningen i helsestasjonstjenesten. Konkret: 1,4 stilling helsesykepleier i skolehelsetjenesten, 0,5 stilling psykolog og «en liten» legestilling.
 • Det er i økonomiplanperioden lagt inn midler til et investeringsprosjekt til øvingslokaler for lag og foreninger i Teatersalen i Brumunddal, innenfor en ramme på totalt 34 millioner kroner. Fordelt slik: 1,5 millioner kroner i 2022, 1 million i 2024, 15,5 millioner i 2025 og 16 millioner i 2026.
 • Det er også lagt inn investeringer innenfor vann, avløp og renovasjon på totalt 325 millioner kroner i økonomiplanperioden.
 • 1 million kroner i 2023 til nytt stupetårn på Tingnes.
 • Statuen «Sagbruksarbeideren» er i dårlig forfatning og har de siste årene blitt lagret innendørs, for å hindre skadene i å utvikle seg. Det foreslås bevilget 450.000 kroner i 2023 til et takoverbygg, slik at «Sagbruksarbeideren» igjen kan stå utendørs i Brumunddal.
 • Furnes Fotball har ikke innlagt vann- og kloakk på Gaalaasbana, og henter vann fra en brønn, som stadig går tom. Rådmannen foreslår først å sette av 1 million kroner i 2023 til et samarbeidsprosjekt med Hamar kommune, hvor man skal se nærmere på etablering av vannforsyning til området.

Skrur opp VA-gebyr

Ellers blir det understreket at kommunen merker at strømkostnadene har blitt merkbart høyere.

– Som følge av den kraftige prisøkningen og at det ligger an til at strømkostnadene vil være høye også videre framover, er kommunens energibudsjett økt med rundt 42 millioner kroner. Samtidig gjennomføres det tiltak for å redusere forbruket, samt at kommunen investerer mer i Enøk-tiltak som kan bidra til å få ned energiforbruket på sikt, står det i pressemeldingen.

Det blir også opplyst at økte renter, høyere strømpriser og den generelle prisveksten også bidrar til at kostnadene til drift av vann- og avløpstjeneste øker. Dette er et såkalt selvkostområde, der driften må finansieres gjennom avgifter.

– En stor andel av kostnadene innenfor vann- og avløpsområdet er faste. Dette må reflekteres i gebyrene, slik at fastleddet øker mer enn forbruksleddet. Dette innebærer at de med høyt forbruk får en prosentvis lavere økning enn de med lavt forbruk, eksempelvis hytter, sier rådmann Jørn Strand.

Kommunens totale budsjett for 2023 er på 4,1 milliarder kroner. Driftsbudsjettet er på 3,2 milliarder kroner, mens investeringsbudsjettet for 2023 er på 358 millioner kroner.

Kommunestyret sluttbehandler budsjettforslaget for 2023 og forslaget til handlingsprogram med økonomiplan for 2023 til 2026 i sitt siste møte før årsskiftet, 21. desember.