I 2017 la Ringsaker kommune ut eiendommen Nygata 13 for salg. Nygata 13 er verkstedhallen til den gamle mekaniske fabrikken Hymas. Hymas (HYdraulisk MASkin) var et lite norsk industrieventyr med base i Brumunddal. Hymas var fra 1950-tallet en pionerbedrift i utviklingen av hydrauliske gravemaskiner, og eksporterte sine maskiner til hele Europa. Ved siden av Globus var HYMAS i mange år selve flaggskipet i en blomstrende mekanisk industri i Brumunddal. De samme lokalene har huset en lang industrihistorie i Brumunddal. Den eldste verkstedhallen er fra 1916, og huset i begynnelsen Brumunddalen Smedje og mek. Verksted. Bedriften produserte bl.a. båtmotorer og maskineri for sagbrukene og trevareindustrien. I disse lokalene har dyktige ingeniører og mekanikere gjennom hundre år utviklet en lang rekke produkter som satte den mekaniske industrien i Brumunddal på kartet.

Hymas-anlegget er i gjeldende reguleringsplan vernet som industrielt kulturminne. Stor var derfor overraskelsen da HA 13. januar 2018 kunne melde at tomta var tilfalt eiendomsutviklerne Høyen og Ø.M. Fjeld, som presenterte sitt prospekt «Urban House», der HYMAS-fabrikken var erstattet med boligblokker i 4–5 etasjer. Prospektet brøt radikalt med gjeldende reguleringsplan for kvartalet.

En river ikke et vernet bygg i strid med reguleringsplan – heller ikke i Ringsaker. Kommunen måtte derfor sette i gang arbeidet med en nyregulering av kvartalet for å kunne oppfylle de forutsetningene som trolig lå til grunn ved salget. I mellomtida har flere lag og foreninger, bl.a. Brumunddal Arbeiderlag, Furnes Historielag og Fortidsminneforeningen pekt på anleggets betydning som kulturminne og bedt om fortsatt bevaring. Regional kulturminnemyndighet uttaler: «Dersom denne bygningen forsvinner, forsvinner en viktig del av den synlige historien på hva Brumunddal er tuftet på, som innebærer industri av nasjonal betydning. lndustrihistorien i Brumunddal er blant de viktigste i Hedmark, og Hymas vurderes som et viktig kulturminne regionalt.»

Nå ligger forslag til ny reguleringsplan for kvartalet ute på høring. Her foreslås vernet opphevet og bygget tillatt revet. Som en erstatning tenker en seg at et nybygg som har likhet med den eldste produksjonshallen oppføres på en annen plass i kvartalet, slik at det ikke står i vegen for de boligblokkene som skal reises. Forslaget har et visst tragikomisk skjær over seg. Det er vel ingen som for alvor tror at en slik nyoppført kulisse kan ha noen som helst kulturminneverdi? Dersom det er ment å gi en illusjon av hva som engang lå i Nygata 13, vil det være mye billigere og gjøre samme nytten å sette opp ei tavle med et foto av den gamle Hymas-hallen.

Den nye reguleringsplanen gir inntrykk av å være gjort helt på tomteeier/utbyggers premisser. Hymas-hallen beskrives som et bygg i svært dårlig forfatning, uten mulighet for bevaring. Som dokumentasjon brukes en tilstandsrapport bestilt av utbygger. Etter vår mening er en standard tilstandsrapport av denne typen uegnet som grunnlag for å vurdere et kulturminne. Alle som har kjøpt eller solgt en eldre bolig, vet at de fleste bygningselementer i en gammel bygning vil få TG2-3 på grunn av alder.

Det er ikke bare den tekniske tilstanden som ifølge planutkastet er feil med Hymas-hallen. Den har også feil beliggenhet i forhold til de blokkene som skal bygges mot Nygata, og den gjør det vanskeligere å legge nedkjørselen til parkeringskjelleren. Derfor må den vekk, og erstattes med en kulisse på et riktigere sted. I Brumunddal er det altså slik at den eldre bebyggelsen må tilpasse seg nybyggene – ikke tvert om?

Alt i alt ser rivingen av Hymas-bygget ut til å være bestemt lenge før reguleringsplanarbeidet ble igangsatt. En får inntrykk av at tomta i sin tid ble overdratt fra kommunen til Høyen/Fjeld (i mellomtida er Bjørn Dæhlie kommet inn på eiersida) under den forutsetningen at Hymas skulle vike plassen for en maksimal utnyttelse av tomta. Planprosessen var et spill for galleriet.

Fortidsminneforeningen vil hevde med styrke at Hymas-hallen er et viktig industrielt kulturminne og må bevares. Mister vi den, mister Brumunddal en del av sin identitet.