Kommunenes ansvar er stort og mangfoldig, oppgavene likeså. Hver høst når budsjett skal vedtas må det prioriteres. Det handler nok mer om å prioritere bort og ned enn opp. I dette landskapet har ofte kulturskolene stått svakt. Det være seg både juridisk og helt konkret. Gode intensjoner og fine ord er ikke nok.

Kanskje begynner man nå å se konturene av strategiske dokument som styrker kulturskolenes posisjon. Det er et viktig skritt og en riktig retning slik Norsk kulturskoleråd ser det. Men heller ikke det er nok. Det er den konkrete handling og prioritering som til syvende og sist vil avgjøre kulturskolens posisjon i enhver kommune.

Selvsagt har kulturskolen en unik egenverdi og er et eget skoleslag, men den kan også bli noe mye mer. Kompleksiteten i mange av de tjenestene en kommune skal gi i dag krever sektorovergripende og tverrsektoriell jobbing. I dette landskapet kan kulturskolene og ikke minst den kompetanse de som jobber der besitter tas mer aktivt i bruk. Det være seg i barnehager, skoler eller bredt innen helse og velferd.

Man må tenke lang sikt og tørre å høste av det. Det er viktig at kulturskolene kan få være kulturskoler, samtidig besitter de som jobber der en samlet unik kompetanse som i et samspill og samhandling med kommunens øvrige tjenester kan gi en kraft man foreløpig ikke har forløst.

Ord har en magisk kraft. Stor poesi er tidløs og kjenner ingen landegrenser. Kunstnerforeningen i Norge fylte i 1860 100 år. I sin prolog til dette jubileet framførte/ skrev André Bjerke det som nå er det avholdte diktet, «Kunstneren». For kunsten er mer enn et fag, den er mere enn kallet for utvalgte få – den er formende kraft i oss alle.

Sats på kulturskolene og ta bredt i bruk den kompetansen de som jobber der besitter. Kulturskolene er mer enn for de utvalgte få, den kan bli en skapende kraft i form av mestring i alle livsfaser.