(GD): I Hurdalsplattformen lovet regjeringen rassikringsmidler og fylkesvegløft. For at det skal oppfylles, mener NAF at budsjettet for vedlikehold må økes i årene framover. Det skriver de i en pressemelding.

– Dette er et krav som har bred støtte og som ikke kan utsettes. Regjeringen må ta sats allerede i budsjettet som legges fram i oktober, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Opplevde sitt tredje jordras på kort tid: – Det er ikke trivelig å bo her når det er slik

Enormt behov

I Innlandet er vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegene på rundt 4,9 milliarder kroner. For å utbedre alle kjente skredpunkter med «høy og middels skredfaktor» trengs det ytterligere 157 millioner kroner.

– Fylkene må settes i stand til å få ned etterslepet, og dette haster. Vedlikehold og fornying er viktig for trafikksikkerheten, og vi vet at konsekvensene av ras og skred kan være alvorlige. Derfor må midlene til ras- og skredsikring betydelig opp, sier Handagard.

Innlandet fylkeskommune har satt av 700 millioner kroner til utbedring av veger i perioden 2022 til 2026, og 155 av disse millionene er satt av i 2022 for å hente inn noe av forfallet på fylkesvegene.

Bruker fem millioner på Mausetvegen etter skadene

Klimaendringer påvirker

Etterslepet på vedlikehold har bygget seg opp over tid, og det vil ta tid å hente opp igjen. Men sikring av veinettet er viktigere enn noen gang, mener NAF. Temperaturøkninger, hyppigere og kraftigere nedbør vil øke faren for skred i enkelte områder og kunne føre til at det raser på nye steder.

– Vedlikehold og rassikring betyr både å sette dagens veinett i stand, og å sikre veiene for fremtiden. Det handler om å ta vare på veiene vi har, sier Handagard.