Arbeiderpartiets slagord «Arbeid til alle», har fortsatt gyldighet og er fortsatt jobb nummer en.
I løpet av pandemien har markeder forsvunnet, bedrifter har gått konkurs og arbeidsledigheten har økt. Utfordringer vi sto i før pandemien har blitt forsterket, og jeg er redd for at vi enda ikke har sett toppen på dette.
Samtidig har vi et arbeidsliv som er i endring, og vi må tenke klima og miljø. Vi må tenke grønt. Dette gir oss muligheter til å skape nye arbeidsplasser og nye næringer.

Å ha et meningsfylt arbeid og en trygg og god arbeidsplass er av avgjørende betydning for den enkelte av oss. Det handler om inntekt, ei lønn å forsørge seg selv og sin familie. Men det handler også om frihet og selvstendighet, integrering, inkludering og sosial kontakt. Arbeid bidrar til å utjevne stadig økende sosiale forskjeller.

Hele folket i arbeid bidrar også til inntekter til fellesskapet styrke velferdsstaten, som gjør at vi kan føle oss trygge på at vi får nødvendig hjelp da vi trenger det, uavhengig av hvor du bor eller størrelsen på lommeboka.

Arbeiderpartiet har derfor ei bred satsing på arbeid og utdanning. Vi går til valg på et partiprogram som satser på yrkesfag og desentralisert utdanning så du kan få utdanning der du bor. Det vil ha stor betydning for dem som av ulike grunner satte utdanning på vent, og det vil da bidra til å sikre kompetanse i by og bygd, sikre innbyggere et levebrød og et tjenestetilbud. Situasjonen nå i Hedmark er at det er mange ledige stillinger innen helse- og omsorg, og høy arbeidsledighet innen transport og reiseliv.

Vi opplever ikke at Hedmark eller Innlandet har vært et satsingsområde for den sittende regjeringen. Det hjelper lite med bedriftsbesøk og fagre løfter, da lite skjer. Vi forstår skuffelsen til Forestia Braskereidfoss da de rett før jul fikk avslag på søknad på 80 millioner for å etablere 100 arbeidsplasser basert på returtre. Et framtidsrettet, klimavennlig og grønt prosjekt. Dette ville blitt viktige arbeidsplasser for Solør og Sør-Østerdal, og det hadde vært et viktig pilotprosjekt.

Arbeiderpartiet mener at støtte til ny teknologi og risikokapital til bedrifter som går inn i umodne markeder, er den typen hjelp det offentlige må bidra mer med, og trygge, varige arbeidsplasser vil bli etablert.

Arbeiderpartiet vil satse på fellesskapsmodeller hvor trepartssamarbeidet står sterkt. Den norske modellen har fungert utmerket fram til i dag, og skal styrkes i framtida. Vi trenger sterke fagforeninger for å ta fatt på den krevende jobben vi står ovenfor; Norge skal ikke bare gjenåpnes, det skal gjenreises. Nå er det arbeidsfolk sin tur.