Ringsaker Blad omtalte tirsdag at rådmann Jørn Strand ber politikerne om mandat til å starte opp et arbeid med ny områdereguleringsplan for et stort og sentrumsnært boligområde, sør i Brumunddal.

Se kart over området lenger ned i saken.

I forbindelse med arbeidet med denne planen, mener rådmannen at det bør vurderes å tillate blokkbebyggelse, i 3–4 etasjer, på begge sider av Tiurvegen, som i dag preges av eneboliger på store tomter.

– Vil ta lang tid

Onsdag ettermiddag sluttbehandlet politikerne i planutvalget saken, og det ble rent flertall for at det skal iverksettes arbeid med en ny områdereguleringsplan.

Sp-politiker Kjersti Røhnebæk var den eneste politikeren som tok ordet.

– Hvordan er det tenkt i forhold til eierne av disse eiendommene, skal de oppfordres til å selge grunn, eller hva er tenkt i den sammenhengen? spurte Røhnebæk.

Plansjef Anne Gunn Kittelsrud, svarte slik:

– Dette er et planarbeid for å legge til rette for en økt utnytting av eiendommer. Så det er ikke tatt noe som helst stilling til hvordan det skal følges opp med gjennomføring. Men det vi er opptatt av, er at vi nå i planprosessen har en god dialog med de som ønsker å snakke med kommunen når det gjelder utviklingen av eiendommer eller større områder innenfor det regulerte området, svarte plansjefen, og la til:

– Dette er en plan for langsiktig sikring av en riktig og ønsket arealbruk innenfor området. Det vil ta lang tid før mange eiendommer kommer til utvikling, vil jeg tro.

Mer ble ikke diskutert om saken.

Gågate?

Det blir i det nå vedtatte programmet for områdereguleringen også pekt på at det i det kommende planarbeidet må vurderes å gjennomføre tiltak for å ivareta gående og syklende på en bedre måte enn i dag i det aktuelle området.

Det kommer fram av det nevnte programmet at det vurderes om man skal gjøre Kongsvegen eller Parkvegen om til en slags gågate. Parkvegen er i dag, mot sentrum, skiltet med gjennomkjøring forbudt.

«Både Kongsvegen og Parkvegen ligger på forholdsvis smale eiendommer, flere steder er det bare 8–9 meter bredde som er i kommunalt eie. Dermed må mange huseiere avgi grunn dersom det skal bygges fortau eller sammenhengende sykkelveg gjennom området. Dette vil være et inngrep i privat eiendom og ha en stor kostnad til grunnerverv i tillegg til anleggskostnadene. Et alternativ kan være å prioritere myke trafikanter foran kjørende i vegene. Forbud mot gjennomgangstrafikk, eller å gjøre en av vegene til gågate der bare kjøring til eiendommene er tillatt, er mulige virkemidler som alternativ til å bygge bredere veg for å skille trafikantgrupper», står det skrevet.

Det kommer videre fram av dokumentene at det vil bli lagt opp til en høringsrunde, både ved oppstart av planarbeidet og før sluttbehandling, der grunneiere, regionale myndigheter og andre kan komme med innspill.

«Det kan i tillegg være aktuelt med åpent plankontor og orienteringsmøter om hva planen vil innebære for de enkelte, spesielt i områder som foreslås vernet og der det foreslås nye smett og snarveger», heter det også i programmet for områdereguleringen.