– Jeg skulle selvfølgelig ønske at ingen elever svarte at de ble mobbet, fordi alle elever skal ha det bra på skolen. Samtidig er det et godt tegn at tallet går nedover. Det er også veldig bra at så mange elever svarer på undersøkelsen. Det gir oss god informasjon om hvordan elevene har det, og mulighet til å ta tak i utfordringer, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

I Elevundersøkelsen svarer elever fra 5. trinn til og med videregående skole, på hvordan de opplever skolehverdagen. Den gir lærere, skoleledere og skoleeiere mulighet til å følge opp med riktige tiltak. Nær 80 prosent av elevene svarte på elevundersøkelsen 2020 LENKE TIL UDIR, og det er det største antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.

Les rapporten.

Hvis en elev blir mobbet er det viktig at skolen får beskjed. Skolen skal sørge for at elevene har det trygt og godt på skolen. De må følge opp saker om mobbing med tiltak. Dersom de ikke gjør det, kan eleven melde fra til statsforvalteren.

Elevundersøkelsen 2020 viser at

5,8 prosent av elevene har blitt mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere. Dette tilsvarer om lag 26 650 av elevene som svarte på Elevundersøkelsen 2020. Det er en nedgang på 0,2 prosentpoeng sammenliknet med 2019.Elever som svarer at de blir mobbet på skolen 2-3 ganger i måneden fordeler seg slik:3,7 prosent oppgir å ha kun blitt mobbet av medelever0,4 prosent oppgir å ha kun blitt digitalt mobbet av medelever0,9 prosent oppgir å ha kun blitt mobbet av voksne0,8 prosent oppgir at de blir mobbet av kombinasjoner av disse

Tabell med andel elever som sier de blir mobbet

En liten økning i digital mobbing

– Selv om mye av den digitale mobbingen skjer utenfor skoletiden, påvirker den hvordan elevene har det på skolen. Skolene har derfor et viktig ansvar for å hjelpe elever når de ikke har det bra. Dette siste året mange vært mer på nett, og vi må sørge for at elevene lærer om digital dømmekraft, som har fått økt fokus i de nye læreplanene, sier direktør i Utdanningsdirektoratet, Hege Nilssen.

Oppfordrer til å ta ekstra godt vare på hverandre under pandemien

2020 har vært et annerledes år for mange. Elever har måtte være mer hjemme og smittevernregler har begrenset antallet man kan være sammen med.

– Vi vet ikke om koronapandemien har påvirket mobbetallene på noen måte. Men det er ikke vanskelig å tenke seg at noen kan ha følt seg utenfor når man bare kan være sammen med noen få venner, eller ikke får invitere mer enn et visst antall hjem. Jeg håper og tror at barn og ungdom er flinke til å ta vare på hverandre. Det er ekstra viktig nå, sier Melby.

Graf som viser andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere

Andelen elever som svarer at de blir mobbet av medelever, mobbet digitalt (på skolen) og/eller mobbet av voksne på skolen 2-3 ganger i måneden eller oftere (Alle årstrinn, 2020, prosent).


Regjeringens hovedtiltak mot mobbing

I 2017 ble opplæringslovens bestemmelser om elevenes skolemiljø endret. Målet med endringene har blant annet vært å gi elever og foreldre større brukermedvirkning og bedre klagerett, samtidig som skolen har fått tydeligere plikter når det gjelder det psykososiale miljøet.Høsten 2018 fikk alle fylker mobbeombud. Mobbeombudene støtter og veileder barn, elever og foreldre i saker som gjelder mobbing og å skape et bedre barnehage- og skolemiljø.Regjeringen har en omfattende kompetansetiltakspakke for å styrke skolene og barnehagenes evne til å forebygge og håndtere mobbesaker. Utdanningsdirektoratet har nå vurdert allekomptansetilak for trygge og gode barnehage- og skoleiljø, og levert Kunnskapsdepartementet sine anbefalinger. Det skal nå besluttes hvilke kompetansetiltak som skal prioriteres fremover.Fra 1. januar 2021 fikk barnehageloven nye bestemmelser om barns rett til et trygt omsorgs- og læringsmiljø.

Om Elevundersøkelsen

En nettbasert spørreundersøkelse hvor elever fra 5. trinn til siste år på videregående skole får si sin mening om forhold som er viktige for læring og trivsel i skolen.Obligatorisk for 7. trinn, 10. trinn og vg1. Frivillig å delta for øvrige trinn fra og med 5. trinn.Gir lærere, skoleledere og skoleeiere informasjon om hvordan elevene opplever skolehverdagen, slik at skolen kan følge opp med riktige tiltak.459 511 elever svarte på undersøkelsen høsten 2020. Det er det høyeste antallet som noensinne har besvart undersøkelsen.Utdanningsdirektoratet er ansvarlig for gjennomføringen av undersøkelsen, mens NTNU Samfunnsforskning er ansvarlig for analysene og rapporteringen.