Gå til sidens hovedinnhold

Nullalternativet – hva er det?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I fylkestinget februar i år, så var Helse sør-øst innom for å orientere om sykehusprosessen, og for å svare på spørsmål fylkestingsrepresentantene måtte ha. Rødt stilte da flere spørsmål til representantene fra HSØ. Ett av de var hvorfor det ikke er utredet et alternativ som bygger videre på den strukturen vi allerede har, et såkalt nullalternativ.

Svaret vi fikk fra Gjedrem, styreleder i HSØ, overrasket oss.

Han kunne svare at et slikt alternativ var vurdert i en tidligere fase, lagt vekk, og at man har konsentrert seg mer om hovedalternativene i senere faser.

Alternativet blir i Innlandet nå kalt for null-plussalternativet, og det var ikke klart for Gjedrem hva vi mente med det.

Det er tydelig for oss i Rødt at både styreleder og administrerende direktør i HSØ i februar enten ikke var kjent med, eller hadde tenkt å se bort fra, «Veilederen for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter», som sier at:

Et nullalternativ skal utredes og framstilles sammenlignbart med øvrige alternativer. Et nullalternativ forstås i denne sammenheng som referansen som de øvrige tiltakene skal sammenlignes med. Hensikten med nullalternativet er å sikre et best mulig beslutningsunderlag. Det foreligger en veileder til nullalternativet som er utarbeidet av Finansdepartementet og kan benyttes. Nullalternativet skal ta utgangspunkt i dagens konsept/løsning og lokalisering, lovlig drift, framtidig behovstilfredsstillelse/dekningsgrad, og skal ikke bli dårligere enn på beslutningspunktet. Det vil si at ordinært, korrigerende og forebyggende vedlikehold skal inkluderes. Videre inngår utskiftinger/fornyelse (nødvendige reinvesteringer, oppgraderinger) for å kunne fungere i den tidsperioden som forutsettes i analysen, samt at det tas hensyn til andre vedtatte tiltak som er i gang eller har fått bevilgning.

Videre har Rødt fremmet forslag på Stortinget om å sørge for at en reell utredning av dagens struktur skal gjennomføres i konseptfasen, som er neste fase som sykehussaken beveger seg inn i. Dette har lagt et press på HSØ, og vi får nå bekreftet at det skal gjennomføres en utredning som bygger på dagens struktur i denne fasen. Det er en liten seier i seg selv for oss som er motstandere av hovedsykehus, når det så sent som i februar virket som om toppene i HSØ ikke var klar over at dette må de faktisk gjennomføre. Flertallet i helse- og omsorgskomiteen innstiller til Stortinget på at forslaget ikke skal vedtas, men SV og Sp har eget forslag om å sikre at det utredes et reelt nullalternativ før det fattes vedtak om ny sykehusstruktur. Vi venter i spenning på stortingsbehandlingen av forslagene.

En ting er i alle fall sikkert, kampen for lokalsykehusene er ikke over, og Rødt kommer aldri til å gi seg i denne kampen, enten det er sykehusaktivisme, gravearbeid i rapporter, utredninger og veiledere, ubehagelige spørsmål til helsebyråkratene, eller forslag fremmet på Stortinget.