Noen tenker at følgene av pandemien kan komme til å gi oss et skifte i måten vi løser samfunnsutfordringer på, og hvordan vi skaper verdier og arbeidsplasser. For til syvende og sist er vi alle i samme båt. Selv om kursen er ustø, oppleves båten å dreie i en annen retning enn tidligere, og vil søke mot «det grønne skiftet». Mot mer bærekraftig utnyttelse av våre felles ressurser, mot sosial - og miljømessig bærekraft. Som noen ganske riktig har uttrykt det; «med rød bunnlinje blir det ikke noe grønt skifte!» Den økonomiske bærekraften trumfer alt.

Vi står midt i en enorm økonomisk redningsaksjon verden over, som er helt nødvendig for å komme videre etter krisen. Midler som forhåpentligvis kan bidra til å berge strukturen i næringslivet slik vi har kjent den. Vi må regne med at det blir store utfordringer og omveltninger de neste årene, ikke minst på grunn av temmelig slunkne statskasser. For Norges del, med store reserver, men en økonomi som fortsatt er tett knyttet til salg av olje og gass, kan det bli ekstra spennende. Behovet for omstilling er større enn vi trodde for bare en måned siden. Og det er ikke håp om at veksten i arbeidsplasser vil komme av seg selv. Vi må stimulere gründere med gode ideer og samtidig stimulere til vekst i eksisterende bedrifter i Innlandet.

Innovasjon Norges samfunnsrolle er å være en av næringslivets nærmeste medspillere i opp – og nedturer. Rollen har gitt oss en dyp innsikt i Innlandets næringsliv. Stadig blir vi imponert over kompetente folk, kvalitetsprodukter og konkurransedyktige tjenester, men vi oppdager ofte at det er et potensial for å ta ut mer – det være seg nasjonalt eller i eksportmarkeder. For å sikre fremtidens velferd er vi avhengige av at flere bedrifter i Innlandet våger å ta steget. Med kontor lokalt og i alle de viktigste eksportmarkedene verden over er vår ambisjon å gi lokale ideer mulighet til å løse globale samfunnsutfordringer.

Noen går foran, de ser at utfordringer framover i tid også vil gi tilsvarende muligheter. Det er en konstruktiv tilnærming til forretningsmuligheter.

Et eksempel på en Innlandsbedrift med slikt tankesett er VilMer AS som ble etablert i 2016. Deres visjon «livsutfoldelse gjennom positiv aktivitet hele livet», er et svar på utfordringer i kvalitetsreformen "Leve hele livet"- for et mer aldersvennlig Norge. VilMer tilrettelegger for tett samarbeid med frivilligheten, kommunen og lokalsamfunnet i overbevisning om at mange har mer å dele. Det være seg tid til praktiske oppgaver, omsorg eller kunnskap. Deres digitale plattform forenkler koblingen mellom behov og ressurser, og anvender teknologi for å aktivere ressurser på helt nye måter. Slik vil ubenyttede ressurser komme til nytte på sykehjem, aktivitetssentre og ulike typer institusjoner.

Virksomheten har siden oppstart fått drahjelp fra Innovasjon Norge til å redusere risiko gjennom markedsavklaring, lån og tilskudd til kommersialisering, samt en mentor som har fulgt dem tett med nyttig erfaring og kompetanse underveis. Nylig har de inngått en innovasjonskontrakt som legger til rette for å redusere økonomisk risiko gjennom at videre innovasjon skjer i samspill med en krevende kunde, her Ringsaker kommune. På investorsiden har de fått med seg begge tidlig-fase fondene i Innlandet.

Innlandet trenger slike fremoverlente gründerbedrifter som våger å satse og som bidrar til å løse fremtidens samfunnsutfordringer.